Google překladač: English Deutsch

Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (1)

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Bentley Systems | Digital Design Delivery | ProjectWise | Tomáš Staněk | Webinar

Bentley webinar-Digital Design Delivery by ProjectWise-1-2331Bent­ley Sys­tems zve zá­jem­ce na svůj další webi­nář, ve kte­rém účast­ní­ky de­tail­ně se­zná­mí s pro­ce­sem Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se. První část tohoto webi­náře se koná ve čtvr­tek 10. srpna 2023 od 11:00 hodin. V před­cho­zím webi­ná­ři se účast­ní­ci se­zná­mi­li s pře­hle­dem no­vi­nek verze Pro­jectWi­se powered by iTwin.

Nyní uvidí, co zna­me­ná „powered by iTwin“ v názvu nové verze Pro­jectWi­se a co zmí­ně­né no­vin­ky kon­krét­ně při­ná­še­jí do pro­ce­su ná­vr­hu di­gi­tál­ních dat pro­jek­tu a jak zjed­no­du­šu­jí ří­ze­ní a ko­or­di­na­ci práce při vy­tvá­ře­ní tak kom­plex­ní mno­ži­ny in­že­nýr­ských dat.

  • Re­gis­truj­te se na tento webi­nář a zjis­tě­te více o:
  • Vy­tvá­ře­ní a pří­stu­pu k mu­li­dis­ci­pli­nár­ním 3D mo­de­lům v PW
  • Ko­or­di­na­ci pro­jekč­ních prací ve 3D mezi vice pro­fe­se­mi
  • Au­to­ma­tic­ké de­tek­ci ko­li­zí a ply­nu­lém pře­cho­du k při­po­mín­ko­vá­ní a změ­no­vé­mu ří­ze­ní
  • Au­to­ma­tic­ké kon­t­ro­le mo­de­lu ve 3D kon­tex­tu
  • Ná­stro­jích pro snad­né di­gi­tál­ní ode­vzdá­ní dat
  • a řadě dal­ších vy­lep­še­ní

Tomas StanekPřed­ná­še­jí­cím je opět člo­věk nad­mí­ru po­vo­la­ný – Tomáš Sta­něk, BIM/CDE kon­zul­tant – iNGs.
Tomáš Sta­něk vy­stu­do­val ČVUT FEL v Praze. Již více jak 25 let se vě­nu­je na­sa­zo­vá­ním MicroStati­on, DMS a CDE sys­té­mů Bent­ley včet­ně Clou­do­vých slu­žeb pro ob­last in­frastruk­tu­ry.

 

Bentley-registrace webinar

 

Před­cho­zí Bent­ley Webi­nar „Před­sta­ve­ní nové verze Pro­ject­Wi­se, powered by iTwin“ je nyní do­stup­ný na vy­žá­dá­ní.


Mohlo by vás zajímat: