Google překladač: English Deutsch

Solid Edge – 2,5osý CAM zdarma ke CAD licenci

Autor článku: Redakce   

Tags: Axiom Tech | CAM | CNC | Programování | Solid Edge | Webinar

Axiom Tech-Solid Edge-webinar-2334Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář, kde jim na pří­pa­do­vých stu­di­ích bude uká­zá­no, jaké CAM funk­ce jsou v rámci Solid Edge k dis­po­zi­ci, jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům ze­fek­tiv­nit pří­pra­vu vý­ro­by a o jaké funk­ce jde roz­ší­řit pro pl­no­hod­not­né vy­u­ži­tí na ja­kém­ko­liv ob­rá­bě­cím stro­ji.

Vě­dě­li jste, že v rámci hyb­rid­ní­ho před­plat­né­ho k pro­duk­tům Solid Edge máte k dis­po­zi­ci nejen pro­dukt Xce­le­ra­tor Share, ale i plnou funkč­nost 2,5o­sé­ho CAMu?

Webinář Solid Edge: 2,5osý CAM zdarma k licenci CAD
31. srpna od 10:00 hod.
on­li­ne Zoom

AXIOM-vyber mista-registrace-2334

Na webináři se dozvíte

  • Jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům urych­lit pro­gra­mo­vá­ní CNC stro­jů.
  • Jaké funk­ce patří do 2,5o­sé­ho CAM a jaké ope­ra­ce mů­že­te vy­tvá­řet.
  • Mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce pro­gra­mo­vá­ní pro vy­so­kou efek­ti­vi­tu pří­pra­vy NC kódu s ukáz­ka­mi od zá­kaz­ní­ků Axiom Techu.
  • Jak je možno dále roz­ší­řit Solid Edge CAM Pro.

Solid Edge CAM Pro je nej­lep­ší ře­še­ní pro pro­gra­mo­vá­ní CNC stro­jů ve své třídě.

Webi­nář je bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.

 


Mohlo by vás zajímat: