Google překladač: English Deutsch

Robotičtí psi a drony součástí bezpečnostního kamerového systému

Autor článku: FEL ČVUT   

Tags: Axis Communications | Bezpečnost | ČVUT | Drony | FEL | Kamerový systém | Robopsi

F4F carbon drone close up-2339Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů Fly­4­fu­tu­re a ro­bo­tic­ké­ho psa Spot od Bos­ton Dy­na­mics do IP ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Uni­kát­ní spo­je­ní za­ve­de­né­ho bez­peč­nost­ní­ho ře­še­ní a ex­pe­ri­men­tál­ních ro­bo­tic­kých plat­fo­rem uka­zu­je možný směr vý­vo­je – ochrá­ní­me v blíz­ké bu­douc­nos­ti ob­jek­ty s po­mo­cí sa­mo­stat­ně pa­t­ro­lu­jí­cích dronů nebo sme­ček ro­bo­tic­kých psů?

Se­tká­ní Axis De­moshow ur­če­né zhru­ba stov­ce bez­peč­nost­ních ma­na­že­rů a ex­per­tů z vý­znam­ných čes­kých firem a in­sti­tu­cí se usku­teč­ni­lo 21. září 2023 v are­á­lu Stat­ku Vše­ti­ce ne­da­le­ko Be­ne­šo­va u Prahy. Sou­čás­tí pro­gra­mu byly i de­mon­stra­ce ex­pe­ri­men­tál­ních sys­té­mů, které se­sta­vi­ly týmy pod ve­de­ním pro­fe­so­ra To­má­še Svo­bo­dy a do­cen­ta Mar­ti­na Sasky z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky FEL ČVUT. Šlo o in­sta­la­ci in­te­li­gent­ní­ho bez­peč­nost­ní­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu do dronů Fly­4­Fu­tu­re a ro­bo­tic­ké­ho psa Spot od Bos­ton Dy­na­mics.

Nejen ka­me­ry na pa­lubě – klí­čo­vá je in­te­gra­ce

Exis­ten­ce ro­bo­tic­kých psů a au­to­nomních dronů s na­in­sta­lo­va­ný­mi ka­me­ra­mi a sle­do­vá­ní ob­ra­zu z nich v re­ál­ném čase dnes už sa­mo­zřej­mě není no­vin­kou. Ve světě bez­peč­nost­ních tech­no­lo­gií ale platí, že co nelze in­te­gro­vat do stá­va­jí­cí­ho bez­peč­nost­ní­ho sys­té­mu a fun­gu­je od­dě­le­ně, má v praxi ome­ze­ný vý­znam. Axis Com­mu­ni­cati­ons ve spo­lu­prá­ci s od­bor­ní­ky z FEL ČVUT uká­za­li, že in­te­gra­ce ma­in­stre­a­mo­vé­ho bez­peč­nost­ní­ho sys­té­mu Axis s fu­tu­ris­tic­ký­mi bě­ha­jí­cí­mi a lé­ta­jí­cí­mi ro­bo­ty dává smysl. Sice to ještě není ba­líč­ko­vé ře­še­ní při­pra­ve­né k pro­de­ji a na­sa­ze­ní, ale možná už k tomu oka­mži­ku není da­le­ko.

Ro­bo­tic­ké drony mají k re­ál­né­mu na­sa­ze­ní blíž

Prv­ním před­sta­ve­ným ře­še­ním byla ve­stav­ba zá­klad­ní ka­me­ro­vé jed­not­ky AXIS F9114 a op­tic­ké­ho sen­zo­ru AXIS F2015 do mo­du­lár­ních dronů Fly­4­Fu­tu­re, které vy­rá­bí uni­ver­zit­ní spin­‑out vznik­lý na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky FEL ČVUT. Dů­le­ži­tým po­znat­kem zde bylo to, že open­sour­ce ro­bo­tic­ký ope­rač­ní sys­tém ROS už ob­sa­hu­je apli­kač­ní roz­hra­ní pro ka­me­ry Axis, a na druhé stra­ně jsou pak tyto ka­me­ry na­vr­že­né k in­te­gra­ci do soft­wa­ru pro sprá­vu videa (VMS), ať už přímo od Axisu (Axis Ca­me­ra Stati­on) nebo tře­tích stran, na­pří­klad svě­to­vých vý­rob­ců Ge­ne­tec a Mi­les­to­ne. To je pro re­ál­né na­sa­ze­ní dronu klí­čo­vé, pro­to­že ob­slu­ho­vat bez­peč­nost­ní ře­še­ní s po­mo­cí dvou ne­pro­po­je­ných ka­me­ro­vých sys­té­mů před­sta­vu­je kom­pli­ka­ci. Drony Fly­4­Fu­tu­re dnes do­ká­žou fun­go­vat zcela au­to­nomně, a to sa­mo­stat­ně nebo v ro­jích, mohou stře­žit pe­ri­me­tr podle pře­dem na­sta­ve­né­ho le­to­vé­ho plánu nebo vy­le­tět jen k pro­vě­ře­ní alar­mu. V ře­še­ní s in­te­gro­va­nou ka­me­rou Axis běží přímo v ka­me­ře vi­deo­a­na­ly­tic­ký soft­ware, který stan­dard­ním způ­so­bem po­sí­lá me­ta­da­ta do běž­né­ho VMS sys­té­mu. V dis­pe­čin­ku se pak dron zob­ra­zu­je jako jedna z dal­ších in­te­li­gent­ních bez­peč­nost­ních kamer. Vzhle­dem k tomu, že drony Fly­4­Fu­tu­re jsou už na za­káz­ku ko­merč­ně do­stup­né, po­dob­ná bez­peč­nost­ní in­sta­la­ce by dnes už ne­mu­se­la být sci­‑fi. V běž­ném pro­vo­zu by se sa­mo­zřej­mě mu­se­ly do­ře­šit ná­le­ži­tos­ti, jako je přes­ná kon­fi­gu­ra­ce úkolů, sa­mo­stat­né na­bí­je­ní dronu, ško­le­ní ope­rá­to­ra na místě a prů­běž­ný ser­vis – to vše ale ře­ši­tel­né je.

AXIS FEL CVUT dron F4F 2-2339

Smeč­ka ro­bop­sů jako sou­část ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu?

O něco dále k re­a­li­za­ci má bez­peč­nost­ní na­sa­ze­ní ro­bo­tic­kých psů. Ka­ted­ra ky­ber­ne­ti­ky FEL ČVUT po­u­ží­vá při výuce i vý­zku­mu kromě mnoha dal­ších ro­bo­tů i ex­pe­ri­men­tál­ní ro­bo­ty Spot od Bos­ton Dy­na­mics. Na Axis Demo Show byla k vi­dě­ní ve­stav­ba mo­du­lár­ní IP ka­me­ry, opět AXIS F9114 ten­to­krát se 4 ka­me­ro­vý­mi sen­zo­ry, kon­krét­ně jed­ním stan­dard­ním sen­zo­rem AXIS F2105, dvěma va­ri­fo­kál­ní­mi sen­zo­ry AXIS F2115 a jed­ním ši­ro­ko­úh­lým sen­zo­rem AXIS F2135, umís­tě­ný­mi na hřbe­tě ro­bopsa. Vzhle­dem k tomu, že ka­me­ra dis­po­no­va­la soft­warem Axis Ob­ject Ana­ly­tics vy­u­ží­va­jí­cím umě­lou in­te­li­gen­ci, do­ká­zal krá­če­jí­cí robot roz­li­šo­vat ob­jek­ty a osoby v zá­bě­ru, a pokud iden­ti­fi­ko­val člo­vě­ka, pře­hrál s po­mo­cí re­pro­duk­to­ru AXIS C1410 va­rov­nou hláš­ku. Pro­po­je­ní s běžně po­u­ží­va­ný­mi ka­me­ro­vý­mi sys­témy je za­jí­ma­vé, ale re­ál­né vy­u­ži­tí au­to­nomní­ho ro­bo­ta pro bez­peč­nost­ní úkoly by vy­ža­do­va­lo ještě další ex­pe­ri­men­ty a vývoj v režii schop­né­ho in­te­grač­ní­ho part­ne­ra. Je možné si před­sta­vit in­sta­la­ci, kdy se na místo při­ve­ze ro­bo­tic­ký tým, který do­sta­ne za úkol pro­hle­dat ne­zná­mý nebo čle­ni­tý terén, zkon­t­ro­lo­vat mě­ři­cí pří­stro­je, nebo vy­ko­ná­vá­ní os­t­ra­hy ro­bo­ty ná­hod­ný­mi ob­chůz­ka­mi na místě, kde nemá vý­znam in­sta­lo­vat tr­va­lý ka­me­ro­vý sys­tém. Na­sa­ze­ní ro­bo­tic­ké­ho týmu v pře­dem ne­zná­mém či dy­na­mic­kém pro­stře­dí, navíc pl­ní­cí­ho vel­kou škálu úkonů, včet­ně možné in­ter­ak­ce s lidmi, je ote­vře­ný a za­jí­ma­vý vý­zkum­ný pro­blém, kte­ré­mu se vě­nu­jí na FEL ČVUT.

AXIS FEL CVUT robopes Spot 2-2339

Více informací o ČVUT na www.cvut.cz.

Více informací o společnosti Axis najdete na www.axis.com.

 

 


Mohlo by vás zajímat: