Google překladač: English Deutsch

Záznamy přednášek Altair Technology Conference

Autor článku: Redakce   

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx Praha 2023 | Konference | Prezentace

ATCx 2023-zaznamy-2343Le­toš­ní roč­ník praž­ské Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce pro­bě­hl před mě­sí­cem a Advan­ced En­gi­nee­ring se nyní o vět­ši­nu ob­sa­hu pre­zen­ta­cí po­dě­lí se zá­jem­ci o ně. K ně­kte­rým pre­zen­ta­cím jsou k dis­po­zi­ci i video­‑zá­zna­my. Pre­zen­ta­ce a video­‑zá­zna­my, po­dob­ně jako i jiný obsah od Advan­ced En­gi­nee­rin­gu, si i do bu­douc­na stáh­ne­te z jeho webo­vých strá­nek v sekci Ke sta­že­ní.

Mů­že­te si po­mo­ci i za­dá­ním vy­hle­dá­va­cí­ho fil­tru „ATCx“. Ne­vá­hej­te a vy­u­žij­te na­bíd­ku.

AE-Prednasky ke stazeni-org

Přednášky z konference

Prezentace ke stažení (PDF)

 • ČZUB a Ope­nRa­di­oss – Vít Shá­něl, Česká Zbro­jov­ka
 • So­lu­ti­ons with Al­tair Ra­di­oss and Ope­nRa­di­oss – Ma­ri­an Bulla, Al­tair
 • Al­tair na­noFlui­dX – Re­v­ving up pro­ducti­vi­ty – Milos Sta­nic, Al­tair
 • Al­tair ul­tra­Flui­dX and Aero Acous­tic Si­mu­lati­on – Petr Ne­kol­ný, VALEO
 • An­ten­na Ana­ly­sis and De­sign, Cha­rac­te­ris­tic Mode De­com­posi­ti­on of Scat­te­ring Dya­dic – Doc. Mi­lo­slav Čapek, ČVUT FEL
 • So­lu­ti­ons with Al­tair Op­tiStruct – From Sta­tic Ana­ly­sis to Op­ti­mi­zati­on and NVH, Ma­ri­an Bulla, Al­tair
 • Vy­u­ži­tí par­ti­ku­lár­ních hmot v apli­ka­cích na VŠB­‑TUO – Jiří Roz­broj, VŠB­‑TUO
 • HP workstati­ons – Libor Hynek, HP
 • Vy­u­ži­tí slé­vá­ren­ských si­mu­la­cí k vý­vo­ji no­vých tech­no­lo­gií – Aleš Her­man, ČVUT FS
 • FE Ge­o­me­t­ry – Jiří Kri­žan, Advan­ced En­gi­nee­ring
 • Po­u­ži­tí Al­tair EDEM na UADI FSI – Jiří Frühbauer, VUT­‑FSI
 • No­vin­ky Al­tair In­spi­re a Sim­So­lid – Voj­těch Rulc, Advan­ced En­gi­nee­ring
 • Mo­del­ling of non­li­near Ma­te­ri­als – Ma­ri­an Bulla
 • Umělá in­te­li­gen­ce pro in­že­ný­ry – Voj­těch Rulc, Advan­ced En­gi­nee­ring
 • To­po­lo­gic­ké op­ti­ma­li­za­ce v CFD – Jiří Kri­žan, Advan­ced En­gi­nee­ring

Záznamy přednášek ke zhlédnutí

 • ČZUB a Ope­nRa­di­oss – Vít Shá­něl, ČZUB (video)
 • So­lu­ti­ons with Al­tair Ra­di­oss and Ope­nRa­di­oss – Ma­ri­an Bulla, Al­tair (video)
 • Al­tair na­noFlui­dX – Re­v­ving up pro­ducti­vi­ty – Al­tair, Milos Sta­nic (video)
 • An­ten­na Ana­ly­sis and De­sign, Cha­rac­te­ris­tic Mode De­com­posi­ti­on of Scat­te­ring Dya­dic – Doc. Mi­lo­slav Čapek, ČVUT FEL (video)
 • So­lu­ti­ons with Al­tair Op­tiStruct – From Sta­tic Ana­ly­sis to Op­ti­mi­zati­on and NVH, Ma­ri­an Bulla, Al­tair (video)
 • Vy­u­ži­tí par­ti­ku­lár­ních hmot v apli­ka­cích na VŠB­‑TUO – Jiří Roz­broj, VŠB­‑TUO (video)
 • HP workstati­ons – Libor Hynek, HP (video)

AE-Prednasky ke stazeni

 


Mohlo by vás zajímat: