Google překladač: English Deutsch

Propojení 2D a 3D pracovních postupů v Allplan Cloudu

Autor článku: Redakce   

Tags: Allplan | BIM | Bimplus | Cloud | Overlay | Subscription

Bimplus Overlay-2403ALL­PLAN ozná­mil 18. ledna, že uži­va­te­lé před­plat­né­ho All­plan Sub­scrip­ti­on budou moci vy­u­ží­vat funk­ce pro pro­po­je­né 2D a 3D pra­cov­ní po­stu­py. All­plan Cloud je nové kon­so­li­do­va­né ře­še­ní, které je stan­dard­ně sou­čás­tí všech no­vých před­plat­ných All­plan Sub­scrip­ti­on a které uži­va­te­lům umožňuje ma­xi­mál­ně vy­u­žít je­jich data pro­po­je­ním desk­to­po­vých a clou­do­vých All­plan apli­ka­cí.

All­plan Cloud ob­sa­hu­je vý­kon­nou clou­do­vou plat­for­mu pro spo­lu­prá­ci v BIM ob­las­ti, která nyní za­hr­nu­je novou funk­ci Bim­plus Over­lay (pod­lo­že­ní).

Spolu s loňským vy­dá­ním no­vé­ho pro­hlí­že­če All­plan Cloud Viewer se jedná o druhý vý­znam­ný funkč­ní vývoj, který ALL­PLAN zdar­ma zpří­stupňuje pro­střed­nic­tvím slu­žeb All­plan Cloud a uži­va­te­lům Bim­plus Pro­fes­si­o­nal. Po­kra­ču­jí­cí vývoj a nové ino­va­ce budou k dis­po­zi­ci v rámci slu­žeb All­plan Cloud. Díky to­mu­to no­vé­mu vý­vo­ji mohou uži­va­te­lé vy­u­ží­vat nové po­kro­či­lé funk­ce a snad­no po­rov­ná­vat re­a­li­tu 2D plánů a 3D mo­de­lů, rych­le iden­ti­fi­ko­vat ne­srov­na­los­ti a upo­zorňovat na pro­blémy.

Bimplus ve službách Allplan Cloud

Nová funk­ce Bim­plus Over­lay (pod­lo­že­ní) ve služ­bě Bim­plus jako sou­část služ­by All­plan Cloud Ser­vi­ces umožňuje uži­va­te­lům rych­le kom­bi­no­vat 2D plány nebo vý­kre­sy ve for­má­tech PDF, jpg a png s 3D mo­de­lem. Vy­tvo­ře­ním řezu ve 3D mo­de­lu a ná­sled­ným vý­bě­rem shod­ných bodů v mo­de­lu a pře­kry­tím s 2D plány, vý­kre­sy a po­vrchy oka­mži­tě spojí s 3D ob­je­mo­vým svě­tem. Uži­va­te­lé pak mohou snad­no ko­mu­ni­ko­vat a do­ta­zo­vat se, objasňovat ne­jas­nos­ti, iden­ti­fi­ko­vat ne­srov­na­los­ti a po­ho­dl­ně vzná­šet Issue pro 3D model po­mo­cí Správ­ce Issue. Tato za­jí­ma­vá nová funk­ce bude prů­běž­ně roz­ši­řo­vá­na.

Pro­gre­siv­ní a prak­tic­ký pří­stup ke slou­če­ní dvou světů plánů nebo vý­kre­sů a mo­de­lů umožňuje rych­lou a fle­xi­bil­ní vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu. 2D vý­stu­py po­třeb­né pro vět­ši­nu pro­jek­tů lze snad­no po­rov­ná­vat s 3D mo­de­lem a doplňovat tak in­for­ma­ce a zís­ká­vat kom­plet­ní pře­hled.
Kromě toho mohou uži­va­te­lé na­pří­klad v pro­jek­tech za­lo­že­ných na BIM nyní snad­no a rych­le kom­bi­no­vat mo­de­ly od spe­ci­a­lis­tů a kon­t­ro­lo­vat 2D plány a vý­kre­sy.

Služby Allplan Cloud s předplatným Allplan Subscription

Služ­by All­plan Cloud za­hr­nu­jí vý­kon­nou clou­do­vou plat­for­mu pro spo­lu­prá­ci v ob­las­ti BIM, ví­ce­u­ži­va­tel­ské ná­stro­je pro tý­mo­vou práci na pro­jek­tech z li­bo­vol­né­ho místa, funk­ce pro sprá­vu a dis­tri­buci vý­kre­sů/plánů a pro efek­tiv­ní tý­mo­vou práci v kan­ce­lá­ři. K tomu spe­ci­ál­ní clou­do­vé apli­ka­ce pro vý­mě­nu s ře­še­ní­mi pro sta­tic­ké vý­po­čty a po ome­ze­nou dobu pří­stup ke služ­bám kon­t­ro­ly mo­de­lů pro­střed­nic­tvím služ­by So­lib­ri In­si­de. All­plan Cloud za­hr­nu­je funk­ce Bim­plus by ALL­PLAN a dří­věj­ší sa­mo­stat­né pro­duk­ty, jako jsou All­plan Share, All­plan Ex­chan­ge a All­plan Wor­k­group Ma­nager.

Hlav­ní zá­sa­dy na­vr­ho­vá­ní All­pla­nu se za­mě­řu­jí na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty pra­cov­ních po­stu­pů při na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­bě, a to i pro­střed­nic­tvím clou­do­vých pro­ce­sů. Hlav­ním cílem je po­skyt­nout uži­va­te­lům před­plat­né­ho All­plan Sub­scrip­ti­on kom­plex­ní a pro­po­je­né ře­še­ní, které jim umož­ní efek­tiv­ně pra­co­vat a spo­lu­pra­co­vat na­příč všemi pro­jek­ty.

Dostupnost

Služ­by All­plan Cloud jsou k dis­po­zi­ci u všech no­vých před­plat­ných All­plan Sub­scrip­ti­on. Nová funk­ce Bim­plus Over­lay (pod­lo­že­ní) je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím slu­žeb All­plan Cloud nebo pro­střed­nic­tvím Bim­plus Pro­fes­si­o­nal.

Další informace: Allplan Cloud services – ALLPLAN Česko s.r.o.


Mohlo by vás zajímat: