Google překladač: English Deutsch

Začal HANNOVER MESSE 2024

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: #HM2024 | Autodesk | Dassault | Festo | Hannover Messe | Ultimaker | Veletrhy

IMG 20240422 092733-2417To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, kdy se na měst­ských dál­ni­cích smě­řu­jí­cích k Mes­se­gelände ráno ob­ra­cel směr ko­mu­ni­ka­cí tak, aby všech­ny pruhy vedly k vý­sta­viš­ti a od­po­led­ne zase na­o­pak.

Davy vy­stu­pu­jí­cí z vlaků a spě­cha­jí­cí na vý­sta­viš­tě zdrží navíc v po­sled­ních le­tech bez­peč­nost­ní kon­t­ro­la za­va­za­del u vcho­du, ale není to nic extra ob­tě­žu­jí­cí­ho.

Moje první cesta vede do tis­ko­vé­ho cen­t­ra, abych si za­půj­čil za­my­ka­cí skříňku na za­va­za­dlo a mohl vy­ra­zit dál.

IMG 20240422 093923-2417

Je to letos ně­ja­ké divné, pro­to­že před kon­gre­so­vým cen­t­rem není na tráv­ní­ku ob­li­gát­ní ozna­če­ní #HM2024. Možná jen někdo za­spal a nápis se ob­je­ví poz­dě­ji. V cen­t­ru jsou na slou­pech a zdi u vý­cho­du umís­tě­ny ob­ra­zov­ky, na nichž pří­cho­zí vidí ča­so­vý pře­hled tis­ko­vých kon­fe­ren­cí i s lo­ka­li­tou, kde se ko­na­jí.

IMG 20240422 094822-2417

Jako první mě padá do oka tis­ko­vá kon­fe­ren­ce Ul­ti­ma­ke­ru v hale 17, stán­ku D35. Pro­to­že je ako­rát doba, abych tam včas došel, ne­meškám a jdu. Ul­ti­ma­ker zde od­ha­lu­je a před­sta­vu­je svou no­vin­ku, Fak­tor Ul­ti­Ma­ker 4. Jde o 3D tis­kár­nu prů­mys­lo­vé třídy, ze­fek­tivňujicí vý­ro­bu, zjed­no­du­šu­jí­cí pro­ce­sy a udr­žu­jí­cí pro­voz v chodu. Díky pod­po­ře tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů, pří­mé­mu du­ál­ní­mu vy­tla­čo­vá­ní, re­por­to­vá­ní tis­ko­vé­ho pro­ce­su na ovlá­da­cím pa­ne­lu a mnoha dal­ším ino­va­cím do­sa­hu­je bez­kon­ku­renč­ní před­ví­da­tel­nos­ti a mi­ni­mál­ních od­chy­lek.

DJI 20240422100543 0034 D.jpg-2417

Když už jsem v hale 17, roz­hlí­žím se kolem. Ob­sa­ze­ná je ještě méně než vloni, ale hned vidím další známé firmy. Go­o­gle, Meta, Micro­soft, a hned o kus dále Das­sault Sys­tè­mes, Au­to­de­sk, He­xa­gon, Ansys, Zw­soft, Al­pha­cam, Al­tair, Nvi­dia, ale třeba také Acro­nis se svým ře­še­ním pro prů­mys­lo­vou bez­peč­nost. O kou­sek dál na­chá­zím ještě Dell Tech­no­lo­gies a Sony. K tomu do­ce­la velký počet vět­ši­nou do­má­cích ma­lých firem na­bí­ze­jí­cích různá ře­še­ní, nej­víc se ovšem ob­je­vu­je ne­od­byt­né AI – umělá in­te­li­gen­ce. Z tech vel­kých do­da­va­te­lů CAx soft­wa­ru tedy chybí jen PTC. Si­e­mens ne­po­čí­tám, pro­to­že ten má na Han­no­ver Messe vždy vel­kou sa­mo­stat­nou ex­po­zi­ci, a ani letos tomu není jinak.

DJI 20240422121331 0010-2417

AI ne­moh­lo chy­bět ani na pre­zen­ta­ci a tis­ko­vé kon­fe­ren­ci firmy Festo. Kromě AI to ovšem byla té­ma­ta di­gi­tál­ní a prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce, eko­lo­gic­ké ino­va­ce, chyt­rá to­vár­na (s AI), pře­mě­na mo­bi­li­ty v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, ener­ge­tic­ké pře­mě­ny v po­do­bě ře­še­ní pro ze­le­nou vo­dí­ko­vou pro­duk­ci a ne­moh­la chy­bět ani udr­ži­tel­nost v po­do­bě uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty.
V pozd­ním od­po­led­ni se ještě koná tis­ko­vá kon­fe­ren­ce firmy Si­e­mens, pří­pad­né no­vin­ky do­pl­ním, nebo při­dám další člá­nek.


Mohlo by vás zajímat: