Google překladač: English Deutsch

Zkušenosti s využitím programu Asistent

Tags: CNC

Plzeňská společnost UNIT PLUS se specializuje na vývoj a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení pro tváření za studena, obrábění a svařování. K dalším činnostem společnosti patří výroba nestandardně tvářených dílů za studena, všeobecná strojírenská výroba a výroba výrobků vzniklých vlastním vývojem. Mezi tyto velice úspěšné výrobky, dodávané jak do tuzemska, tak i do zahraničí, patří například ohýbačky trubek a profilů, násobiče utahovacího momentu, zakružovačky trubek a profilů, zaválcovačky trub a válečkovací nástroje.

K nosnému výrobnímu programu společnosti patří zejména výroba CNC podúrovňových soustruhů pro obrábění tramvajových a železničních kol přímo na vozidle bez nutnosti jejich demontáže. Podúrovňové soustruhy se začaly ve společnosti konstruovat pomocí programu Solid Edge. Tento program byl vybrán proto, že je velice intuitivní a obsahuje velmi dobré nástroje pro modelovaní, kontrolu sestav i tvorbu výkresové dokumentace. V archívním adresáři společnosti však při vývoji velkých sestav začaly vznikat duplicitní soubory. Tyto soubory většinou vznikaly při spolupráci s externími konstrukčními kancelářemi, které samostatně zpracovávaly výkresovou dokumentaci dílčích částí zařízení. Z důvodů minimalizace rizika možných nepřesností a neshod rozměrů jsou předávány vedle připojovacích rozměrů také sestavy s okolními skupinami. Navíc jsou předávány i modely nakupovaných dílů a součástí pro zajištění kompatibility s našimi součástmi. Při spolupráci na vývoji velkých zařízení, dochází k vícenásobnému předání a převzetí sestavy vyvíjené podskupiny. Tyto sestavy se postupně doplňují a upřesňují na straně zadavatele i dodavatele. Je li podskupina hotova, dojde ke konečnému předání modelů sestavy, výkresové a ostatní dokumentace.

Co s duplicitními soubory

Uvedeným postupem je ve společnosti vyřešena kompatibilita součástí, ale vznikají tak duplicitní soubory při opakovaném předávání modelů a dokumentace. Tyto modely nelze ihned zatřídit do archivních adresářů, protože v první fázi je prováděna pouze rozměrová a funkční kontrola. Soubory s modely ještě nemají přiřazeny konečné názvy souborů s čísly výkresů. Aby bylo možno provést zpětnou kontrolu požadovaných úprav, archivujeme veškerá jednotlivá předání dokumentace.
Hlavní okno programu Asistent
Ve vrcholové sestavě je vždy odkaz na poslední předaný soubor, nad kterým se provádí kontrola rozměrů a konstrukčního řešení. Po schválení sestavy, která splňuje všechny požadavky na ní kladené, lze přistoupit k očíslování souborů dokumentace a vytvoření výkresové dokumentace. Při předání této dokumentace nastávají problémy, jak ji zatřídit a uložit do archivních adresářů. Problém není s modely, u kterých lze ošetřit přesun pomocí programu Revision Manager, ale s výkresy, protože je nutno jednotlivé výkresy přesunout do správných adresářů a napojit na nové cesty modelů, které byly změněny přesunem na nové místo v archivním adresáři. Také se nám obtížně zjišťují změny mezi našimi archivními soubory a soubory v převzaté sestavě, u kterých došlo ke změně. Další obtížně řešitelná činnost vzniká při použití archivního souboru, jenž nebyl změněn, ale je nutno rozšířit jeho použití na převzaté soubory. Zde je nutno dohledat i všechny nadřazené sestavy zpracovávaného dílu, protože většinou spolupracujeme s více konstrukčními kancelářemi.
Z těchto důvodů jsme hledali nástroj, jenž by umožnil řešit výše zmíněné problémy při práci se soubory i na linuxovém serveru, který používáme pro archivaci dat. Kromě programu Asistent jsme nenalezli program, který by se touto prací se soubory zabýval.
Elektronický zásobník

Problémy řeší Asistent

Program Asistent je navržen tak, aby zautomatizováním operací odstranil problémy se správou elektronické dokumentace, nebo minimalizoval časově náročnou činnost funkcemi pro skupinové zpracování souborů. Součástí programu Asistent jsou nástroje pro maximální podporu práce konstruktéra při kancelářské činnosti. Program pomáhá při vyplňování údajů rohového razítka, tvorbě kusovníku a další dokumentace k projektu. Dle vyjádření dodavatele je tento program také určen pro očištění součastného archivního adresářového prostoru od duplicitních a jiných nepotřebných souborů.
Při prvním spuštění programu Asistent je nutno vybrat a individuálně nastavil adresáře souborů podle svých požadavků. Je potřebné nastavit adresářové prostory, se kterými program pracuje a také vybrat hlavní adresáře (tj. adresáře s číslovanými modely a výkresy), adresáře s modely nakupovaných normovaných součástí a adresáře pro odložené soubory. Rozlišení adresářů pak program umí využít při automatickém třídění souborů.

Nastavení pořadače

Je potřebné před prvním načtením dat také nastavení pořadače položek. Funkce pořadače je pro nás velmi zajímavá, protože nám slučuje rozdílné názvy ve vlastnostech souboru pod požadovaný název vlastnosti. V naší společnosti se dříve několikrát stalo, že vznikla vlastnost s částečně odlišným názvem a v současné šabloně výkresu se nám pak takto chybně definovaná vlastnost nezobrazila. Bylo nutno doplnit správný název vlastnosti a přepsat hodnotu ručně. Tento problém nám již tato funkce pořadače odstranila.

Program Aktualizace

Po nastavení a vyplnění všech údajů v programu jsme spustili program Aktualizace. Tento program provede načtení všech souborů z vybraných adresářů. Načtení údajů na našem počítači trvalo přes 2 hodiny a bylo načteno a zpracováno cca. 60000 souborů. Zjistili jsme, že ze všech načtených souborů máme zhruba 17600 jedinečných typu Solid Edge. Program navíc zobrazuje i další statistické údaje, které slouží k informaci o znečištění adresářového prostoru.
Vysoké rychlosti při vyhledání a zpracování požadovaných údajů je dosaženo tím, že všechny potřebné informace o souborech jsou uloženy v databázi.
Program Aktualizace – Statistika duplicitních adresářů

Nástroje pro práci se soubory

V programu Asistent je aplikováno velké množství nástrojů a funkcí pro práci s vlastnostmi i soubory.
Tyto funkce lze rozdělit do tří hlavních skupin:

1.    Soubory. Při práci se soubory lze přejmenovávat a indexovat soubory i s výkresy včetně aktualizace změny názvu ve vybraných nadřazených souborech. Lze také provádět přesun a kopírování celých sestav i s výkresy. Takto zpracovávané soubory sestavy lze uložit do jednoho adresáře, nebo je možné přenesení adresářového stromu do jiného adresáře. Pro nás je důležitá funkce, která umožňuje automatické zatřídění souborů sestavy včetně výkresů do archivních adresářů a nástroj pro automatické číslování vybraných souborů.

2.    Vlastnosti. Pro práci s vlastnostmi má program připravené funkce, které urychlují a zjednodušují práci konstruktéra při vyplňování nebo doplňování vlastností souboru rozložením názvu souboru. Vyplňovat vlastnosti v souboru lze pomocí funkcí z elektronického zásobníku, který je vytvořen z již námi vyplněných vlastností a slouží pro vyplnění informací o materiálu a jeho rozměrech do vlastností souboru. Lze také nastavovat vlastnosti u více vybraných souborů. Dále je možné použít nástroj pro výpočet čisté hmotnosti dílu s vyplněním této hmotnosti do vlastnosti souboru. Funkce elektronického podpisu zavádí nástroj pro schválení dokumentu.

3.    Informace. Pro získání informací o souboru je možné zobrazení souborů, které vybraný soubor obsahuje, nebo do kterého vstupuje. Implementované funkce umožňují porovnání sestav na první úrovni, nebo na úrovni celého projektu i s výkresy. V programu je nástroj na zjištění a odstranění duplicitních souborů z adresářového prostoru. Praktický je také nástroj na vyhledání přejmenovaných souborů se zjištěním nadřazených souborů, do kterých původní soubor vstupoval a možností opravit porušené vazby.

Kusovníky

Velmi praktický je také modul pro tvorbu kusovníků, který pomáhá při vyplňování vlastností souboru. Tento modul umožňuje vytvoření kusovníku sestavy se čtyřmi provedeními. U těchto sestav dokáže vložené díly seskupit do skupin a automaticky opozicovat. Dále umožňuje se zpracovanými soubory kusovníku ručně posouvat, nebo vkládat prázdné řádky. Výhodou tohoto modulu je i hlídání vložených souborů na duplicitu. Užitečná je funkce rozkladu názvu souboru pro vyplnění nastavených vlastností souboru. I v modulu kusovník lze používat elektronický zásobník. Takto připravené řádky v kusovníku s nastavenými pozicemi lze zapsat do vlastností souborů, kde budou použity pro vyplnění rohového razítka i pozice v sestavě. Tímto postupem je docíleno shody v údajích v kusovníku, rohovém razítku i s pozicí v sestavě.
Formulář modulu kusovník

Výhody, variabilita

Program Asistent nám nejen ukázal naše nedostatky ve správě dokumentace, ale hlavně nám pomáhá a umožňuje tyto nedostatky odstraňovat. Pomocí implementovaných funkcí a nástrojů jsme provedli vytvoření nového adresářového prostoru, který je již bez duplicitních souborů. Také jsme provedli sjednocení a opravu v názvech souborů. Program vybral platné soubory z adresářů od externích firem a zatřídil je do archivních adresářů i s výkresy. V současné době ještě provádíme kontrolu a úpravu názvů u souborů, které program nebyl schopen automaticky zatřídit do správných adresářů.
Zjišťujeme, že program obsahuje velké množství nástrojů pro různé činnosti konstruktéra i administrátora archivního prostoru. Tyto nástroje a funkce nyní ověřujeme, abychom je mohli maximálně využit při tvorbě dokumentace a správě souborů. První naše zkušenosti jsou velmi dobré a program splňuje všechny požadavky, které na něj byly kladeny. Zejména jsme ocenili variabilní možnosti v nastavení programu. Individuálně nastavený program se přizpůsobil našim požadavkům bez nutnosti měnit šablony i zažité pracovní návyky.

Program Asistent poskytuje uživateli podporu v několika směrech:

  • Funkce pro očištění adresářového prostoru od duplicitních souborů, které mohou způsobit nemalé finanční ztráty např. vydání do neplatného výkresu výroby. Tato možnost může způsobit firmě velké škody na nákladech na výrobu nepotřebných dílů a tím prodloužení doby výroby, nebo opravy přístroje. Toto prodloužení se může projevit i tím, že prodloužení termínu dodávky může ovlivnit zákazníka, který může ve vaši firmu ztratit důvěru.
  • Nástroje na podporu revizí výkresů i modelů, program má funkce na přidání index do názvu souboru modelu a výkresu. Tato operace také zároveň provádí aktualizaci vazeb na tento nový soubor ve všech nadřazených souborech, kam vstupoval původní soubor. Touto funkcí dochází k významné časové úspoře, která je nutná k dohledání všech nadřazených souborů, protože program toto dohledání nadřazených souborů provede za uživatele.
  • Příkaz pro kopírování a přesun sestavy spolu s implementovanými funkcemi umožňuje očištění adresářového prostoru, předat nebo uložit celý projekt i s výkresy do nového adresáře pro předání zákazníkovi nebo pro archivaci. Funkce také umožňuje převzetí a zatřídění převzaté dokumentace do adresářů s dokumentací firmy. Tato operace je pro větší sestavy velmi časově náročná, ale program provede zatřídění automaticky.
  • Příkaz pro přejmenování nebo změnu cesty souboru s doprovodnými funkcemi umožňuje mimo přejmenování souborů i další doprovodné funkce jako je dohledání a odstranění duplicitních souborů, nebo odstranění diakritiky z názvů souborů i adresářů, ale i nástroj pro automatické přečíslování souborů, které velmi urychluje tvorbu dokumentace.
  • Nová funkce pro rozklad jména, která za uživatele převede název souboru do vlastností souboru. Tato funkce spolu s elektronickým zásobníkem, který je, vytvořen z vašich dat což výrazně urychluje tvorbu výkresové dokumentace i tvorbu kusovníku.
  • Modul Kusovník obsahuje nástroje, na rychlé vytvořeni kusovníku i s funkcemi pro automatické seřazení souborů a přiřazení pozic k těmto souborům. Modul také obsahuje nástroje na vložení prázdných řádek pro oddělení skupin souborů.
  • Modul Archivář zajišťuje uživateli zálohování a obnovu souborů z archivu.
  • Modul Aktualizace zajišťuje uživatelům přehled nad soubory i informuje uživatele o stavu projektu i souborů. Například zajišťuje dohledání nadřazených souborů, které vstupovaly do přejmenovaného souboru, a další informační funkce o stavu adresářového prostoru.
  • Pro zajištění důvěryhodnosti programu jsou do něho implementovány funkce, které logují vše co program se soubory nebo vlastnostmi souboru dělal a hlídají také, kam přejmenovaný soubor dříve vstupoval i na co byl přejmenován. S takto důkladnou archivací a monitorováním všech úkonů v adresářovém prostoru i mimo program Asistent lze zajistit efektivní a stále platnou dokumentaci konstrukční kanceláře i nejnáročnějším uživatelům.
  • Výčtem těchto hlavních funkcí však funkcionalita programu nekončí, program obsahuje další praktické funkce pro zjednodušení a zrychlení práce konstruktéra i správce adresářového prostoru.

Autor je vedoucím projektů

ve společnosti Proelko.


Mohlo by vás zajímat: