Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řešení problémů technického úseku

TPV 1 Pod pojmy TPV, PDM (Technická příprava výroby, Product Data Management) se ukrývá velice široký soubor činností, které mají za úkol popsat výrobek a jeho výrobu s ohledem na konkrétní možnosti, které má podnik/ firma při jeho realizaci k dispozici. Kvalita tohoto popisu klíčově ovlivňuje ekonomičnost výroby. Problematika schopnosti rychleji uvést výrobek na trh při adekvátní ceně a kvalitě je dnes pro podniky otázkou existence, či neexistence.


TPV 2000 nabízí specificky určené funkčnosti výrazně zvyšující výkonnost konstruktérů a technologů. Nabízí nejenom možnosti evidence dat vytvořených na papíře, ale navíc i aktivní podpůrné funkce usnadňující vznik nové dokumentace (databáze, normativy, vyhledávací nástroje, atd.).
Při využívání CAD systému má obvykle výroba na jedné straně k dispozici velmi dobře propracovanou konstrukční dokumentaci, na druhé straně ale potřebuje velmi detailní popis, jak výrobek vyrobit. Lze si povšimnout rozdílu mezi konstrukčním popisem výrobku (výkres, model) a popisem, který je nutný jako vstupní informace pro systémy řízení výroby. Zde objektivně leží prázdný prostor, který není vyplněn ani funkčností CAD systému, ani ERP/MRP systému. Tuto mezeru se snaží zaplnit software TPV2000 z rodiny PDM systémů, který přebírá data z konstrukčního systému a obohacuje je o technologické údaje, vztažené ke konkrétní výrobní technologii. Takto detailně zpracovaná data předává informačnímu systému pro plánování výroby či dalších souvisejících aktivit.

TPV2000 obsahuje moduly: konstruktér, technolog, manažer zakázek, klasifikace, administrátor, architekt, modul výroba, odvádění operací pomocí čárového kódu, hospodaření s nářadím a modul pro komunikaci s CAD systémy pod názvem CADtoTPV.

Zpracovává především následující problematiku:
·    rychlou a jednoduchou tvorbu výrobní dokumentace s využitím dědičnosti (tvarová a rozměrová klasifikace)
·    archivaci výkresů a jiných dokumentů (PDM)
·    propojení na CAD řešení s MRP/ERP systémy
·    výpočet norem spotřeby času a materiálu
·    řešení změnového řízení, archivaci a autorizaci dokumentace
·    tvorbu cenových nabídek a předběžnou kalkulaci
·    řešení pracovních toků (WORKFLOW) podnikové procesy, nabídky, poptávky, zakázkové a změnové řízení
·    řízení životního cyklu výrobku (PLM)
·    variantní dokumentace
·    kalkulace a rozbor výrobních nákladů

Vyhledávání

Nejčastější činností, kterou každý uživatel IS provádí, je hledání. TPV2000 využívá pro vyhledávání požadovaných údajů několik způsobů. Nejčastějším způsobem vyhledávání je Vyhledávání podle formuláře. Tento způsob je užitečný, jestliže znáte pouze zlomek informace, kterou hledáte. Tyto části informací, včetně použití vyhledávacích znaků %, ?, *, zadáte do formuláře, stejného jako ten, který používáte k zadávání a úpravě dat. Druhým možným způsobem hledání je Konstrukční výběr. Při tomto způsobu hledání zadáváte konstrukční a rozměrové charakteristiky hledaných dílů (rozměry, drsnosti, tolerance, konstrukční a rozměrová podobnost, norma, atd.…). Tento Konstrukční výběr umožňuje hledat položky i v klasifikační mapě součástí. Klasifikační mapa je hierarchická soustava ikon a menu tvarové klasifikace součástí, sestavená pro využití metody konstrukční či technologické dědičnosti.

 

TPV2

Při tvorbě nové dokumentace (konstrukční/ technologické, projektové) lze postupovat podle schématu:
1.    vytvořit nové zadání (sestavy, výkresů, popisu tlg. dokumentace, norem spotřeby, atd.)
2.    najít podobnou (využitím inteligentních nástrojů, dotazů do existujících dat, atd.)
3.    zkopírovat (jednoduše vytvořit zrcadlovou kopii včetně všech vazeb na dokumenty)
4.    upravit a uložit (aktivními nástroji dotvořit dokumentaci a následně ji verifikovat, atd.)
*** obr. TPV_obr_01_300dpi.jpg ***

Tento způsob práce umožňuje dokonale využít již schválenou a odzkoušenou výrobní dokumentaci – přináší zrychlení práce a především zvyšuje kvalitu nové dokumentace. Při propojení s CAD/CAM systémem rozpozná TPV2000 importované položky, určí, zda se jedná o normalizovanou, nakupovanou, již schválenou či novou součást. Tato rozhodnutí vznikají na základě uživatelsky modifikovatelných pravidel a je možná jejich úprava. Samozřejmé je zachování autorizačních a změnových protokolů, proto i tato dokumentace plně odpovídá požadavkům norem kvality. Výhodou tohoto způsobu práce je okamžitá reakce na všechny konstrukční změny prováděné v CAD systémech a plného využívání souběžného/ paralelního zpracování dat (dnes je snaha prosadit Concurent Engineering od konstrukce až po technologii).

Konstrukční data ze systému je možné zobrazit jako – kusovníky (Strukturní/ Stavebnicový/ Inverzní/ Souhrnný), Materiálová/ Výkonová norma a Předkalkulace. Základním zobrazením konstrukčních dat je Strom. Velmi užitečná je možnost vyhledat Vyšší a Finální položku. Rovněž tak lze použít funkce pro vyhledávání a filtrování dat. Technologické (tlg) postupy jsou důležité při popisu způsobu výroby výrobku. I zde lze využít technologické dědičnosti. K dispozici je při psaní operačních textů katalog instrukcí a operací obsahující předvyplněné texty. Pro výpočet norem spotřeby času je k dispozici normovací systém respektující i nové metody obrábění a nové materiály. Pro operace technologického postupu lze určit vstupující materiál, komponenty a nářadí. Operaci lze popsat nejenom slovně, ale i názorným obrázkem (návodkou) v libovolném grafickém formátu.

TPV - 3

Propojení na CAD (Solid Edge ST)

 

Při využití přímého propojení na CAD systémy pomocí modulu CADtoTPV dochází k přenosu dat, a to:
·    Přenos celé struktury modelu sestavy ze SolidEdge nebo přenos dle nastaveného počtu úrovní
·    Přenos dílců, svařenců, plechových součástí do TPV2000 s možností výběru materiálu z databáze TPV2000 a rozměrů přířezu přímo v aplikaci SE2TPV
·    Spárování typu položky v SolidEdge (ASM, PAR, PSM, PWD) vzhledem k postavení položky v TPV2000
·    Identifikaci jednotlivých částí modelu (sestavy ASM, dílce PAR) v SolidEdge s položkami TPV2000
·    Pro každý typ položky v SolidEdge je možno předepsat, které soubory mají být přístupné z TPV2000
·    Načtení pozic z výkresu DFT, ruční nebo automatické zadání pozic
·    Kontrolu existence přenášených dokumentů (výkresů) do TPV2000
·    Možnost nastavit přenášet strukturu nebo přenášet pouze výkresy nebo obojí

Systém TPV2000 ve své nativní databázi uchovává i položky podnikového IS (strukturní ceník, stav na skladech, ceny). Konstruktér tak má možnost použít již skladovanou položku z ERP/MRP systému.

Při tvorbě konstrukční dokumentace lze využít i databáze normalizovaných součástí, jež obsahuje nejenom informace z českých norem, ale i jejich zahraničních ekvivalentů. V jakémkoliv aktuálním stavu rozpracovanosti výrobní dokumentace lze provést kontrolu hotovosti a úplnosti. To umožňuje i při velmi složité struktuře výrobku udržet si potřebný přehled a zaručit tak kompletnost dat pro další zpracování.

Technologické postupy

Tvorba technologických (tlg) postupů je jednou z nejdůležitějších činností při popisu způsobu výroby výrobku. Lze přitom využít technologické dědičnosti a celý proces tak výrazným způsobem urychlit. Velký důraz je v systému TPV2000 kladen na minimalizaci rutinních činností. Proto je k dispozici při psaní operačních textů katalog instrukcí a operací. Tento katalog obsahuje předvyplněné texty, do kterých před použitím stačí zadat hodnoty proměnných. Pro výpočet norem spotřeby času u jednotlivých operací je k dispozici rozsáhlý a propracovaný normovací systém, vycházející z dlouholetých praktických zkušeností, jenž respektuje i nové metody obrábění a nové materiály. Nedílnou součástí jednotlivých operací technologického postupu je vstupující materiál, komponenty a nářadí. Každou operaci lze popsat nejenom slovně, ale i obrázkem (návodkou) v libovolném grafickém formátu.
*** *** obr. TPV_obr_02_300dpi.jpg ***
Ke každému údaji systému TPV2000 je možno přiřadit externí dokument (výkres, objemový model, program pro NC stroj, soubor MS Office). Tento dokument může být uložen přímo v databázi TPV2000 nebo v jiném archívu.

 TPV4

Kalkulace výrobních nákladů

Pro posouzení ekonomických nároků může uživatel v jakémkoliv okamžiku tvorby výrobní dokumentace použít funkci pro výpočet kalkulace výrobních nákladů. Odpovědí je jednoduchá analýza rozčleněná na materiálové, výrobní, kooperační aj. náklady. Pro detailnější zkoumání kapacitních nároků a rozboru výrobních nákladů slouží specializované funkce, které tyto údaje zobrazí několika různými způsoby. Pro jednotlivou zakázku je možné zobrazit a vytisknout následující dokumentaci: rozbor kalkulace, cenovou nabídku, materiálovou normu, výkonovou normu, rozpisky, výdejku materiálu, mzdové lístky, průvodky, postupy, seznam materiálu a výrobní pomůcky. Pro efektivní implementaci systému lze i tato data automaticky přenášet do systému řízení výroby a zde je využít k dalšímu zpracování.

Změnové řízení

Na technologické postupy a konstrukční data v TPV2000 lze aplikovat změnové řízení, které odpovídá všem požadavkům řízení a sledování kvality dle norem ISO 900x, VDA 6.1 apod. V systému TPV2000 je použita technologie uživatelské úpravy vstupních/výstupních sestav či formulářů, která umožní jednoduše upravit vstupy a výstupy s ohledem na zcela specifické zvyklosti a požadavky uživatelů systému. Pomocí této technologie lze přidávat, mazat a měnit všechny objekty datových vstupů a výstupů (text, datový sloupec, obrázek, čára, obdélník, výpočtový sloupec, vložený report apod.). Veškeré datové výpisy, výstupní sestavy, formuláře a seznamy lze vytisknout a exportovat do mnoha známých formátů (XLS, DBF, HTML, SQL apod.) pro využití v jiných aplikacích.

Výhody elektronického zpracování dokumentace

V současné době, kdy se výrobní firmy ocitají pod velkým konkurenčním tlakem, je nutná více než zevrubná znalost výrobních procesů ve firmě. Samotné systémy řízení podniků a výroby se specializují na co nejefektivnější zpracování skladového a ekonomického hospodářství, logistiky apod. Na druhou stranu je opomíjena podstatná část informací, které přímo určují postavení firmy na trhu a její konkurenceschopnost. Tuto mezeru pomáhá popsat a ekonomicky zužitkovat systém technické přípravy výroby TPV2000. Výhody nasazení tohoto systému lze shrnout do následujících bodů:
·    zrychlení cyklu poptávka – nabídka – výroba;
·    redukce celkových nákladů;
·    vysoká garance kvality;
·    hospodárnost využití výrobních zdrojů;
·    zkrácení doby předvýrobních etap.

Konkurenceschopnost je schopnost vyrobit požadovaný výrobek rychleji a levněji při dodržení požadované kvality, než to dokáže konkurence. Informační systém TPV2000 v návaznosti na CAD systémy představuje jeden z prostředků pro její zvýšení.

Autor pracuje ve společnosti TPVgroup.