Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizovaná tvorba výkresové dokumentace

TECHO - legendaSpolečnost TECHO je významným evropským výrobcem kancelářského nábytku. K tomu, aby obstála v tvrdé konkurenci současných globalizovaných trhů, musí využívat nejmodernější technologie a postupy. Platí to nejen o výrobních linkách, ale i o softwarovém zázemí pro projektování, modelování a činnostech s tím spojených, jako například vytváření výkresové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

SolidWorks

 Ve společnosti TECHO se k vytváření výkresové dokumentace v současné době používá program SolidWorks, který nahradil AutoCAD. Důvodem přechodu na nový software byly zejména požadavky na vyšší kvalitu, rychlost a především na snížení vlivu lidského faktoru. Společnost hledala program, který jí mimo jiné umožní i automatizované vytváření výkresové dokumentace, a nalezla ho právě v produktu SolidWorks.
Chyby způsobené lidským faktorem se ve společnosti TECHO nejvíce projevovaly při výrobě a-typových produktů, např. skříní z materiálu LTD (Lamino Třísková Deska), a právě zde automatizovaná tvorba výkresové dokumentace přinesla své ovoce.
Než přejdeme k hlavnímu tématu tohoto článku, kterým je přiblížení průběhu automatického generování výkresové dokumentace, vysvětleme si ve zkratce, co se rozumí pod pojmem a-typová dokumentace.

A-typová dokumentace

Každý produkt, který vznikne ve výrobních halách společnosti TECHO, je doprovázen od samého počátku až po expedici příslušnou výkresovou dokumentací. Ta přesně udává jeho charakteristiky a jakákoli chyba v dokumentaci má za následek nekvalitní produkt, nespokojeného zákazníka a v neposlední řadě finanční ztrátu. Typová dokumentace zpracovaná pro „katalogové“ produkty nepřináší při výrobě žádné komplikace, problémy však mohou vzniknout, pokud se požadavky zákazníka od standardní nabídky liší. Ať už se výrobky odlišují rozměrem, konstrukcí nebo jiným typem materiálu, je potřeba zpracovat „novou“ výkresovou dokumentaci, která se proto nazývá a-typová.

Praxe

Nyní už však přejděme k samotnému procesu vytváření a-typové výkresové dokumentace, a to na příkladu běžné skříně z LTD. Před zavedením nového softwaru se dokumentace vytvářela pouze pro celé sestavy skříní a sestavy korpusů skříní, nikoli pro jednotlivé díly. To mělo za následek delší čas výroby – nižší kapacitu, jelikož pracovníci museli odečítat rozměry vrtání a frézovaní jednotlivých dílů ze sestavných výkresů. „Rozkreslování“ výkresů jednotlivých dílů bylo pro konstruktéra časově náročné. Jednoduše tento způsob neuspokojoval současné požadavky na úroveň a kvalitu výkresové dokumentace a společnost se rozhodla vyměnit pro nás už nedostačující AutoCAD za SolidWorks, který umožnil automatizaci výkresové dokumentace.
Základní princip automatizace a-typické výkresové dokumentace spočívá ve vytvoření vzorové sestavy tzv. mateřské sestavy, a to pro každý typ skříně LTD (skříně s otevíracími dveřmi, posuvným zavíráním, se žaluziemi, nebo třeba skříň nika). Ve složce této sestavy jsou zaneseny všechny její díly a také tabulky s příslušnými daty, která určují, co budou, při jakých rozměrech a jakém vybavení, sestavy nebo díly obsahovat. „Mateřská sestava“ ve své podstatě slouží jako šablona, kterou lze jednoduše měnit a generovat z ní dokumentace a-typových produktů.

Popišme si nyní jednotlivé fáze vytváření a typové výkresové dokumentace.


1. fáze: změna rozměru a vybavení „mateřské sestavy“

Do tabulky nejvyšší sestavy se zadají požadované rozměry a vybere se vybavení skříně (police, sokl, výsuvný rám atd.). Po uložení a zavření editované tabulky můžeme otevřít „mateřskou sestavu“, která už obsahuje požadované rozměry a příslušenství. Otevřenou sestavu je nutno ještě zregenerovat, čímž dojde k aktualizaci dat, a uložit. Tímto vznikne dokumentace, která má požadované rozměry a vybavení, ale kterou ještě nelze do výroby použít. Každý díl musí mít totiž svůj jedinečný výkres s unikátním názvem. Není přípustné, aby stejný díl nebo sestava měly několik výkresů pod různými jmény, ani aby se pod stejným číslem výkresu nacházely v různých složkách rozdílné díly či sestavy.

TECHO-ukládání odvozené sestavy

2. fáze: vygenerování a-typové dokumentace zadané skříně z upravené mateřské sestavy

Aby byl spuštěn vlastní proces generace a-typové dokumentace, je třeba vyplnit dialogové okno přídavného modulu programu SolidWorks. Položkami, které je nutné vyplnit, jsou:
·    kořen číselného jména dokumentů výkresů - např. 17043-**-**,
·    určení mateřské sestavy,
·    určení místa uložení vygenerované a-typové dokumentace.
 
V této fázi program v jednom spojitém procesu provede:
·    porovnání dokumentace mateřské sestavy s archívem výrobní dokumentace,
·    nahrazení nalezených stejných již existujících dokumentů, které budou použity v nové a-typové sestavě,
·    kopírování nenalezených (originálních) dokumentů do určené složky,
·    přejmenovaní nakopírovaných dokumentů, tedy automatické vygenerování číselného jména výkresu odvozeného od zadaného číselného kořene.

V našem příkladu, s kořenem číselného jména dokumentů výkresů 17043-**-**, program pojmenuje nejvyšší sestavu 17043-00-00 a její součásti 17043-01-00 atd.

TECHO-tabulka


3. fáze: kosmetická úprava výkresu


·    úprava měřítek pohledů, jejich umístnění apod. Ukázky kusovníku výkresu vygenerovaných sestav:

17043-00-00: ***tab.1
 

17043-01-00: ***tab.2
 

Čísla výkresů s kořenem 17043 jsou nově vygenerovaná, ostatní výkresy již existovaly před generováním této sestavy skříně, splnily však požadavky (rozměr, konstrukce), a proto byly v sestavě použity.

 TECHO - tabulka 2

Snížení rizika omylů

Jak je patrné z předchozího textu, nový program dává nemalé příležitosti, jak zvýšit úroveň dokumentace, pracovat ve výrazně kratším čase a zároveň snížit riziko omylů. Tyto příležitosti začínají u generace propojených pohledů, řezů a detailů jednotlivých výkresů a pokračují v možnostech automatického generovaní kompletní dokumentace celých sestav. SolidWorks je plně 3D parametrický program, ve kterém se nejprve jednoduše vytvoří model, a výkres je na rozdíl od 2D programů pohledem na model, takže se nemaluje, ale generuje z vytvořeného modelu. Veškeré změny modelu se automaticky promítnou ve vlastním výkrese daného modelu, ve všech jeho pohledech a řezech, detailech, rohovém razítku a také ve výkresech sestav, včetně jejich kusovníků, do kterých tento model vstupoval. To je významný a znatelný rozdíl oproti předchozímu programu, kde se toto automaticky nedělo a čas od času se stávalo, že při úpravách výkresů se jednoduše na něco z výše zmíněného zapomnělo. Právě v tomto spočívá jeden z hlavních důvodů snížení vlivu lidského faktoru. Další rozdíl mezi dokumentací vytvářenou naším nynějším softwarem spočívá v tom, že nyní každý výkres obsahuje také 3D pohled. Společnost TECHO nyní využívá nejmodernější softwarové vybavení a drží krok s nejnovějšími trendy, které zajišťují úspěch na silně konkurenčním nábytkářském trhu a v oblasti vybavování komerčních interiérů.

Autor pracuje jako vývojový konstruktér ve společnosti TECHO.