Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace vydávání vyjádření – krok k optimalizaci provozu sítě a úspoře nákladů

Tags: GIS | HSI | Inženýrské sítě | Správa

hsi-01V období sestupné fáze ekonomického cyklu České republiky lze očekávat, že jednou z priorit managementu českých společností bude omezování dlouhodobějších investic. Je odhadováno, že v rámci očekávané nejistoty v tržním prostředí budou v souladu s trendy roku 2011 investice tuzemských společností orientovány ponejvíce na zachování úsporného režimu. To se patrně projeví v optimalizaci a snižování nákladů, z čehož lze odvozovat, že preference společností budou patrně směrovat do projektů s krátkou či střední návratností. Pokles investičních aktivit většího rozsahu a naopak podpora aktivit středního rozsahu ve prospěch snižování nákladů je jednou z priorit plánovaných na rok 2012.

Neočekává se také, že se trh s podnikovými IT systémy zastaví či výrazně omezí v porovnání s rokem 2011. Odhaduje se spíše, že obecným trendem v IT bude posilování pozice podpory obchodních, řídících a rozhodovacích procesů, zvýšený důraz na efektivitu lidské práce a snaha o přesun firemního know-how z hlav jednotlivých pracovníků do centrální, strukturované databáze.

Očekává se zvýšení konkurence, a firmy tak budou nuceny se v daleko větší míře zaměřit na efektivitu, zejména směrem ke správnému využívání IT. Je rovněž pravděpodobné, že chování podniků v očekávané krizi se bude lišit od chování v krizi minulé. V rámci krize předešlé, kdy v podstatě docházelo k pouhému omezování nákladů a zastavování veškerých investic do IT sektoru, budou cesty z krize charakterizovány spíše směrem k inovacím procesů s využitím IT.

hsi-02Úvodní obrazovka integrovaného portálu VEST pro zadávání žádostí o Vyjádření o existenci sítí.

Jednou z možností oblasti úspor a rovněž zaměření inovací pro společnosti, jimž dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) plyne povinnost poskytovat vyjádření o existenci sítí, je tuto činnost automatizovat.

Centrální vyjadřovací infrastruktura

Společnost HSI si je díky svému dlouhodobě budovanému know-how v této oblasti vědoma úlohy, kterou automatizace procesu vydávání vyjádření hraje v procesu optimalizace provozu správců inženýrských sítí, neboť již realizovala tento postup u řady takovýchto společností, a může tak potvrdit, že uvedený trend se stává nedílnou součástí rozvoje IS/IT technologií. Během posouzení této strategické oblasti byly jednotlivými řídícími výbory v rámci předmětných projektů identifikovány následující atributy, které by měly být zásadní pro zvážení rozhodnutí o implementaci automatizačního procesu:

hsi-03

V rámci budování firemního know-how v této oblasti se společnost HSI zaměřila na velké zákazníky. Jedná se zejména o společnosti Telefónica Czech Republic, ČEZ, NET4GAS (dříve Transgas NET) ad., přičemž k nasazení prvního projektu došlo v roce 2007, další byly uvedeny do rutinního provozu průběžně po etapách s konečným termínem ke konci roku 2011. Řešení u uvedených zákazníků vyvolala velmi kladnou odezvu a díky svému objektivnímu přínosu (jak finančního, tak nefinančního charakteru) vyvolala potenciální zájem i u dalších správců sítí.

S ohledem na plánovanou standardizaci řešení mezi poskytovateli inženýrských sítí je problematika sledována rovněž prostřednictvím členů akční skupiny správců, v rámci níž si zástupci společností (E.ON Česká republika, NET4GAS, RWE, Skupina ČEZ, Skupina PRE, Telefónica Czech Republic aj.) vzájemně vyměňují své zkušenosti a pohledy z této oblasti. Základní strategickou intencí tohoto ad-hoc sdružení bylo vytvoření obecného standardu pro zadávání vyjádření (stran položek vyjádření) a standardu pro předávání požadavků mezi portály jednotlivých správců.

Pro posouzení vhodnosti nasazení uceleného řešení na bázi vydávání vyjádření o existenci sítí zaměřeného právě na automatizaci procesu je základním kritériem počet vydaných vyjádření za rok, tedy nepřímo rozlehlost území, na němž poskytovateli sítí plyne zákonná povinnost se vyjadřovat, a dále stupeň rozvinutosti organizační infrastruktury. Tyto faktory mají souvislost především se stupněm digitalizace sítě, což v praxi znamená, že v případě neexistence pokročilé digitalizace sítě v rámci stávajícího GIS systému nelze v daném okamžiku uvažovat o nasazení zcela plnohodnotné automatizace vydávání vyjádření.

Variantní řešení

Při návrhu systému pro vyjadřování je třeba zohlednit i předpoklady klientů, kterým se z nějakých výše uvedených důvodů nevyplatí nasazení automatizace plnohodnotné. Pro tento případ je účelné vzít v úvahu i požadavky těchto klientů. Z toho důvodu byly navrženy varianty řešení, které si nyní představme:

Scénář první – varianta Simplex

Variantu uplatní společnosti disponující omezenou interní vyjadřovací infrastrukturou s minimální měrou procesní automatizace, kdy společnost určila, že nemá v tomto okamžiku v úmyslu investovat do přílišných inovací. Účelem varianty je poskytnout přístup k centrálnímu portálu pro zadávání žádostí a žadatelem zadanou žádost se všemi náležitostmi dopravit elektronickou formou do vnitrofiremní vyjadřovací infrastruktury. Samotný proces vyjádření je poté zcela na straně správce sítě, včetně doručení vydaného vyjádření žadateli.

Scénář druhý – varianta Progres

Pokročilejší varianta, která již představuje stupeň automatizace. Její podstatou je vydávání vyjádření v případě, že ke střetu se sítěmi správce sítí nedojde. V tom případě systém automaticky vygeneruje vyjádření, které je posléze doručeno žadateli. Tím správcům sítí odpadá tato část administrativy a svou aktivní činnost mohou zaměřit jen na řešení případů, kdy ke střetu se sítěmi dojde, a je tak třeba expertního posouzení pracovníka dokumentace. Řešení je určeno správcům sítí menšího až středního rozsahu, jako jsou vodárny, místní poskytovatelé komunikačních služeb, teplárny a další.

Scénář třetí – varianta Largo

Tato možnost představuje již plnohodnotnou automatizaci procesu, v rámci něhož systém zajišťuje jak aplikační Front-end, proces samotný, tak i Back-end v podobě doručení vyhotovených vyjádření. Do procesu jednotlivý správce sítě zasahuje prostřednictvím adaptovaného klientského systému, ke kterému mají přístup pracovníci dokumentace. Tuto variantu je možné v případě požadavku integrovat do korporátní architektury správce sítě.

Scénář čtvrtý – varianta Ferax

Určeno pro správce sítí, kteří disponují velmi specifickými procesními toky a nelze u nich uvažovat o nasazení jednoho z výše uvedených typizovaných řešení. Řešení je tak plně adaptováno interním požadavkům a je součástí interních struktur správce sítě. Mezi řešení tohoto typu lze počítat např. stávající řešení HSI pro společnosti Telefónica ČR, ČEZ, a NET4GAS.

Jednotlivé varianty jsou připraveny na vývoj interního prostředí poskytovatele sítě ve smyslu možnosti přechodu na varianty vyšší a jsou mezi sebou plně propojitelné. Tímto způsobem lze dosáhnout synergického efektu při jednotném náběru žádostí přesně v souladu se záměry akční skupiny správců inženýrských sítí. V praxi to může znamenat, že žadatel bude moci vstoupit na centrální portál řešení, jeho prostřednictvím podá žádost i s případným výběrem relevantních správců sítí, kteří budou souhlasit s participací na centrálním portálu, a to bez ohledu na to, s jakou z variant konkrétní správce sítě pracuje. Tak se bude moci docílit opravdu efektivní obsluhy žadatelů.

Autor pracuje ve společnosti HSI.


Mohlo by vás zajímat: