Minerva
Google překladač: English Deutsch

EPLAN 2.3 pro předběžný návrh technického řešení

Autor článku: Eplan   

Tags: Elektro | Eplan | Konstrukce | Verze 2.3

Eplan-2.3 Conveyor system zoom-1341Fáze předběžného návrhu technického řešení a fáze detailní konstrukce zařízení spolu úzce souvisejí, ale tradičně jsou zpracovávány pomocí různých softwarových konstrukčních systémů. Nyní jsou již začleněny v systému EPLAN, protože systém pro předběžný návrh technického řešení je součástí platformy EPLAN 2.3. Inovované funkce zvyšují kvalitu projektu a konzistenci dat a současně snižují náklady na následné konstrukční práce a přípravu výroby. Předběžný návrh technického řešení je rozhodující fází konstrukčních prací. Zahrnuje stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení a počáteční odhad celkového objemu konstrukčních prací. Platforma EPLAN 2.3 dává této klíčové fázi projektu nový základ.

Přímo v platformě EPLAN je možné realizovat vše, co je součástí předběžného návrhu technického řešení: grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Na základě úplných dat z této fáze, bez nutnosti zadávat nová data nebo je převádět z jiného systému, lze následně navrhnout detailní technickou konstrukci zařízení a postup jeho výroby či montáže. Výhodou pro uživatele je velmi snadné zaškolení a jednoduchá práce s tímto novým systémem vycházejícím z platformy EPLAN. Nově integrovaná součást platformy EPLAN umožňuje zlepšit konzistenci dat a zvýšit kvalitu projektu. Současně se snižují náklady na celý proces vývoje stroje/zařízení.

Eplan-2.3-Conveyor-system-z

Integrovaný systém pro předběžný návrh technického řešení a základní konstrukční práce – od přehledu funkcí systému k elektrickému schématu

Přehled struktury zařízení a dat
Ústředním komunikačním prvkem pro platformu EPLAN je nový navigátor pro předběžné technické návrhy řešení. V tomto dialogovém okně jsou zobrazeny vybrané části návrhu, které se dají v rámci projektu také spravovat. Použití předem připravených maker a kopírování již 1/3 hotových součástí struktury zařízení metodou „drag & drop“ urychluje a usnadňuje tvorbu a změny struktury zařízení. Pro práci v grafickém editoru předběžného technického návrhu řešení lze popř. jako variantu použít i přímo systém CAE. Data vytvořená ve fázi technického návrhu řešení se mohou snadno prezentovat v podobě výstupní zprávy a použít např. pro kusovník materiálu a kalkulaci cen a pracovních nákladů. Jedná se o ucelený proces. V další fázi základní konstrukce zařízení lze využít již existující data z navigátoru předběžného návrhu řešení a metodou „drag & drop“ je umístit do výkresů a schémat. Jako další možnost pro vstup dat zahrnuje systém pro předběžný technický návrh řešení funkce pro import dat, jež umožňuje exportovat data z tabulek Excel do systému EPLAN. To umožňuje zvažovat i informace z jiných vývojových oddělení. Pomocí funkce importu lze strukturu zařízení v předběžném návrhu generovat automaticky.

Pozadí
Proces projektování strojů a zařízení zahrnuje jednotlivé fáze, během nichž se počáteční hrubý návrh a konstrukční nápady postupně přetvářejí a upřesňují až do podoby kompletní výkresové a výrobní dokumentace. Fáze prvotního návrhu technického řešení a následující základní konstrukce jsou prvními fázemi projektu, při nichž se navrhuje základní koncepce stroje nebo zařízení a odhaduje se rozsah projektových prací. Cílem je se co nejvíce přiblížit detailům zařízení a stanovit směrnice pro následující podrobnou konstrukci a technickou přípravu výroby a montáže. Dosud byl předběžný technický návrh často zpracováván v odděleném návrhářském prostředí s danými grafickými nástroji a textovým editorem pro zpracování tabulek a databází, které mělo jen omezené rozhraní pro navazující konstrukční nástroje, nebo toto rozhraní zcela chybělo. Přitom nejednotná data a často i nedostatečná podpora inženýrských funkcí v těchto systémech výrazně zvětšují objem konstrukčních prací a snižují kvalitu návrhu ve fázi detailní konstrukce stroje nebo zařízení.

Eplan-2.3-Preplanning-P-and

Schéma technologie (P&ID) a struktura zařízení (navigátor) pro transparentní a integrovaný předběžný technický návrh


Mohlo by vás zajímat: