Google překladač: English Deutsch

Každoroční konference IT Forum společnosti TD-IS

Autor článku: Petr Sedláček   

Tags: IT Forum | Konference | PDM | PLM | Reportáž | TD-IS

TD IS-IT Forum250Letošní IT Forum 2013 (v pořadí již čtrnácté) proběhlo v Legner hotelu Zvánovice, slabou půlhodinku od Prahy, 17–18. září 2013. Tyto pravidelné akce mají za cíl informovat nejen stávající zákazníky a partnery, ale i všechny příznivce a ty, kteří se zajímají o efektivní, zajímavá a inovativní řešení. TD-IS se tradičně snaží o maximální otevřenost.

Úvodního slova se ujal jednatel a ředitel firmy TD-IS Pavel Mareš. TD-IS se pohybuje v oboru IT již od roku 2000 (resp. už od roku 1995 v rámci skupiny Technodat) a bezesporu patří k lídrům v oblastech PLM/DMS/ERP i CAD/CAM. Kromě zmíněných softwarových systémů poskytuje i související služby, je dodavatelem hardwaru, síťové infrastruktury, systémů zálohování atd. Se svými 27 specialisty a obratem kolem 45 miliónů je silným a spolehlivým dodavatelem i partnerem. Vládne jednak vlastními produkty ERP (EasyMES, EasyTechnology), PLM/DMS (EasyPLM, EasyArchiv), vyniká v integracích na další aplikace (CAD, Office, ekonomické/účetní systémy, ERP, atd.). Zároveň je i partnerem společnosti Oracle a osvědčeným implementátorem jeho systémů, jako JD Edwards či Agile, obou vhodných pro český trh.

Letošním rokem se TD-IS stává partnerem firmy Autodesk, a to zejména kvůli doplnění CAD/CAM/CAE systémů do portfolia nabízených řešení.

Dále firma TD-IS nabízí technické prohlížeče nejen CAD dat, ale obecně libovolných typů souborů a formátů. Osvědčila se zejména řešení AutoVue či SpinFire od výrobců Oracle, resp. Actify.

Společnost TD-IS je držitelem osvědčení ISO 9001, k němuž letos přidala další certifikát, a to ISO14721 – Důvěryhodná datová úložiště. Této problematice je dále věnovaná samostatná kapitola článku.

Jako první host IT Fora 2013 vystoupil Martin Peňáz, Key Account Manager společnosti Autodesk, tedy již zmíněného nového partnera s portfoliem produktů zejména v oblasti CAD/CAM/CAE a PLM.

Autodesk produkty, které bude TD-IS nabízet, implementovat a podporovat, jsou např. Inventor, AutoCAD, dále simulační a vizualizační systémy (Autodesk Moldflow, Simulation, Showcase) a z oblasti PLM je to rodina produktů Vault.

TD IS-IT Forum-ucastnici01
Proč je dobré být inovativní? Lidé mají nápady, ale mnohem méně už čas a peníze – lidé ve firmách jsou příliš vázáni rutinní činností, a tak čas a prostor pro inovativní myšlení jim může přinést spolupráce se silným partnerem/dodavatelem. Ten jim může předložit řešení, které do značné míry automatizuje rutinní procesy a člověka i jeho myšlení osvobodí.

Jaké jsou nejčastější problémy v podnicích? Chyby výrobků, které lze těžko odhalit (projeví se např. až za provozu), pomalý náběh výroby, neefektivní využití času (nejen konstruktérů), neschopnost využití stávajícího know-how, hledání již vytvořeného (a nenalezení, takže se v mnoha případech tvoří znovu). A co dělají nejvýkonnější firmy jinak? CAD mají všichni, ale důležitý je způsob nakládání s daty (DMS, PLM), dále simulace a optimalizace výroby. Jak se tedy stát výkonnějším podle Autodesku? Důsledně používat digitální prototypování. Znamená to např. i podporu obchodu tak, že již ve fázi pre-sales pracujeme s virtuálním výrobkem a jeho vhodnou vizualizací. Autodesk nabízí i různé simulace a výpočty vč. služby provedení výpočtů v cloudu. V oblasti dokumentace máme zase k dispozici např. Inventor publisher, který pomáhá při tvorbě dokumentace a návodů vč. popisů, generování obrázků a sestavných schémat. Veškerá produkovaná data pak spravuje Autodesk Vault. Je to správa dokumentace, na níž lze navázat další produkty z oblasti ERP, PLM, EIS, atp.

Jak je vidět, rodina produktů a řešení Autodesk je velmi široká a lze pokrýt opravdu celý životní cyklus výrobku.

David Brunner, vedoucí vývoje DMS/PLM systémů EasyArchiv a EasyPLM, představil speciální modul „Podpora managementu jakosti". Vychází z požadavků oblasti QMS (systému kvality) a řeší FMEA – analýzu potenciálních rizik a důsledků (ať už produktu nebo procesu). Vstupy jsou EngineeringChangeRequest a EngineeringChangeOrder a zpracovávají se údaje NCR, tedy Non Conformity Record, záznam neshody. Způsob sledování a vyhodnocování NC vymezuje QMS s příslušnou ISO normou a definovanými procesy a postupy. Uživatelům pak pomáhá v jejich plnění aplikace nad EasyArchiv či EasyPLM systémem – algoritmy, procesy, požadované vstupy, atd. jsou již v systému implementovány a po zadání požadovaných údajů systém vyhodnotí úspěšnost. A především drží všechny informace a historii. Systém pak navrhne opatření k nápravě neshody, resp. vyhodnotí, je-li problém/neshoda takové povahy a závažnosti, aby mělo smysl se jím zabývat.

TD IS-IT Forum-ucastnici02
Všechny parametry, procesy by měly být definovány předem, ale systém umožňuje i jejich přidávání (protože ne všechno je predikovatelné) během cyklu.

Ladislav Peleška, šéf vývoje ERP systému EasyTechnology, představil novinky a shrnul cestu klienta od desktopu (jako jediné možnosti před několika roky) až po dnešní chytré telefony či tablety.

Oddělené jádro a interface/ovládání umožňuje EasyTechnology mobilitu. Systém je nezávislý na způsobu komunikace a genezi lze stručně popsat jako:

 • Desktop
 • Laptop, + WiFi pro volný pohyb po firmě, + VPN pro připojení odkudkoliv
 • Datový terminál, čtečka, + WiFi pro volný pohyb po dílně či skladu, + off-line režim při absenci signálu
 • Chytrý telefon, tablet – s plnou funkčností, na jakou jsme zvyklí z desktopu

Josef Šustr z certifikační firmy Tayllor & Cox vysvětlil problematiku splnění podmínek a následné certifikace podle ISO14721 – Digitální datová úložiště.

Norma vychází ze standardu OASIS a oproti tzv. Spisové službě, která především respektuje legislativu, normy, vyhlášky, rozšiřuje uplatnění do oblasti Systémů Elektronických archivů. To jsou dlouhodobá úložiště. Ve Spisové službě se počítá se změnami, verzemi, atd., v archivech nikoliv – tam jsou prioritní požadavky jako např. dlouhodobá trvanlivost, schopnost převodů na nové formáty nebo zaručenost neměnnosti obsahu v čase.

TD IS-IT Forum-ucastnici03
Oproti Spisové službě jsou různé i požadavky na ukládání metadat a samotného obsahu. Dále se definují vstupy, výstupy, procesy v archivu, pochopitelně s ohledem na důvěryhodnost takového úložiště.
Proto vznikla norma ISO14721 podle systému OASIS, který je postaven na myšlence Spolehlivého datového úložiště.

Audit a certifikace digitálního úložiště sleduje následující oblasti:

 • Organizační infrastruktura – hierarchie
 • Správa digitálních objektů – procesy
 • Technologie, technická infrastruktura a bezpečnost

Systémy TD-IS jako EasyArchiv, EasyPLM či EasyTechnology tuto normu splňují. Zákazníci svěřují svá citlivá data systémům, kterým musejí na 100 % důvěřovat. Jak po stránce funkčnosti, tak především bezpečnosti.

Jiří Kment z firmy Rubena popsal zkušenosti se systémy firmy TD-IS. Rubena je spolu s Mitasem, SavaTechem a dalšími členem České Gumárenské Společnosti. Jedná se o českou firmu s výrobou a zastoupením jak v Čechách, tak ve světě. Působí především v oblasti Automotive. Zabývá se ale i speciální výrobou – např. velopláště či speciální pryžové díly.

Ve vývoji a TPV používá systémy Pro/Engineer – Creo, Catia V5 a AutoCAD. Pro správu dokumentace a životního cyklu výrobku je implementován systém EasyPLM. Výše zmíněné CAD systémy jsou pochopitelně plně integrovány. Z dalších oblastí PLM systém řeší např. správu obchodních případů, manažerské výstupy, správu projektů, workflow a v neposlední řadě tiskové služby na bázi systému Cimgraph. V EasyPLM je dnes uloženo a spravováno přes 10 tisíc obchodních případů a 4 tisíce projektů při plném propojení s divizí Rubeny ve Slovinsku.

Daniel Komorous ze společnosti Doosan Škoda Power představil současný stav, historii implementace a používání systému Agile e6. Firma se zabývá výrobou turbín. Má vlastní vývoj, výrobu, servis, zajišťuje dodávky na klíč. Když se před zhruba deseti roky management rozhodl pro investici do PLM systému, dal si jako podmínku úspěšné implementace návratnost investice za 3 roky, zvýšení hrubého zisku o 3 % a zvýšení produktivity o 30 %. První výsledky se dostavily již pár týdnů po podpisu kontraktu a začátku implementace firmou TD-IS. Po třech měsících se data z CAD již ukládala do DMS systému a záhy se, díky integracím, systém již přehoupl do oblasti PLM. Po stanovených třech letech bylo jasné, že systém Agile, implementovaný zkušenou firmou TD-IS, byl správnou volbou.

Kdy se pozná, že je implementace úspěšná?

 • Bylo splněno zadání?
 • Implementátor již odejel?
 • Na nástěnce se objevil nový graf?

Ne.

 • Přizpůsobili jsme PLM našim procesům?
 • Přizpůsobili jsme naše procesy PLM?

Ani to ne.

 • Optimalizovali jsme naše procesy
 • Přizpůsobili jsme PLM novým procesům

To ano.

PLM zpřehledňuje, podporuje, urychluje. Po skončení implementace dále pokračuje kontinuální podpora implementátora a jeho kvalita je klíčem k úspěchu.

Konstrukce Doosan Škoda Power je dnes založena na 3D datech vč. výkresů dle 3D, na přenosu parametrů, na generických modelech. Dále na současné práci nad společnými daty, pochopitelně dle příslušných přístupových práv. Tím se zrychluje proces vývoje, protože jednotlivé fáze se mohou částečně překrývat. Jednotlivé odděleně vyvíjené části jsou na sebe od začátku navázány pomocí tzv. Skeletonů (vymezení prostoru, připojovací body). Také se důsledně využívá Klasifikace dílů a sestav.

TD IS-IT Forum-02

Dnešní stav v Doosan Škoda Power:

 • 140× CAD CatiaV5
 • Enterprise licence Agile e6 (přes 1200 uživatelů)
 • 50× CAD AutoCAD
 • 50× prohlížeč AutoVue
 • 2 distribuované servery (Česko, Indie)
 • IS BAAN, dnes migrovaný na Oracle EBS

Společnost Solarco se zabývá výrobou kartonážních strojů a představil ji její majitel Josef Milík.

Díky ERP systému EasyTechnology se firmě podařilo, při nárůstu zisku i obratu, optimalizovat výrobu a snížit počet zaměstnanců, kteří jej generují. Vedení má k dispozici přesný a především on-line přehled o stavu ve výrobě. Stejně tak modul docházka je plně využíván. Zavedení EasyTechnology umožnilo jednoduché prokázání existence a dodržování procesů podle QMS (systému kvality). Z jazykových mutací používá Solarco angličtinu a ruštinu.

V roce 2010 padlo rozhodnutí k zavedení nového IS.

Kritéria výběru systému byla:

 • Jednoduchá obsluha.
 • Přizpůsobení specifickým podmínkám.
 • Pozitivní reference.
 • Technická podpora – je velmi kvitována úzká spolupráce s technikem TD-IS, který je opravdu zkušený a prošel výrobní firmou; zná tudíž celou problematiku i z pohledu zákazníka.
 • Poměr cena/výkon.

EasyTechnology je integrován s již dříve zavedeným ekonomickým systémem Pohoda. V blízké budoucnosti by firma chtěla rozšířit IS z již zavedeného ERP EasyTechnology o DMS, tedy EasyArchiv.
Dále Solarco plánuje zavedení systému MES – snímání on-line dat ze strojů a jejich vyhodnocování.

Další rozšíření bude v integraci se samostatným regálovým zakladačem ve skladech.

Milan Černý z firmy Oracle (připomeňme, že firma TD-IS je jejím Gold partnerem) představil jeden ze současných produktů, či spíše oblast, disciplínu „Advanced Planning and Scheduling" v podání APS aplikace Oracle jako součásti E-Business Suite. Efektivní využití APS při plánování je zejména v detekci úzkých míst, rychlé reakci na změny, optimalizaci podle zvolených strategií a scénářů, maximalizaci propustnosti výrobou i využití všech zdrojů (jak materiálových, tak kapacitních) a také v maximalizaci plnění požadavků zákazníků. Systém pochopitelně pracuje s KPI, tedy Key Performance Indicators, v oblastech výroby, materiálu, nákladů, zákaznického servisu, údržby atd.

TD IS-IT Forum-ucastnici04Petr Grusman, jednatel firmy Inisoft vystoupil jako další z řady partnerů TD-IS. Firma Inisoft je dodavatelem informačních systémů pro evidenci a nakládání s průmyslovými odpady. Tyto specifické systémy používá, kromě mnoha komerčních firem, celá státní správa.

TD-IS a Inisoft uzavřely partnerství a jejich produkty nyní budou doplňovat komplexní řešení, které zákazníkům nabízejí.

Dle definice je odpad vlastně každá movitá věc, na kterou již nenajdeme uplatnění. Odpad může být i nebezpečný. Zákon definuje hierarchii způsobu nakládání s odpady (zpětný odběr, recyklace, likvidace, ...), dále předepisuje povinnost evidence odpadu podle definovaných katalogů, stejně jako jeho označování, zvláště toho nebezpečného. Vzniká také povinnost ohlašování. A ještě další povinnosti pak vznikají při přepravě.

Programy v této specifické oblasti se dělí na provozní (např. sklad odpadů) a produkční a musí odpovídat legislativě, vyhláškám i dalším pravidlům.

Firma Inisoft nabízí i komplexní ekologické poradenství a školení včetně on-line kurzů.

Po skončení bloku přednášek byl v podvečer čas na trochu sportu a spoustu zábavy ve formě lukostřelby a jízdě na čtyřkolkách. V případě střelby z chladné zbraně šlo spíše o první krůčky a seznámení s tím, co všechno vystřelený šíp dokáže kromě terče zasáhnout. U čtyřkolek bylo zábavy také víc než dost. Vzhledem k propršeným předchozím dvěma dnům byl terén pro odvážnou jízdu nanejvýš vhodný a jasně se ukázalo, kdo se bláta nebojí. Večerní program pak kromě bohatého rautu nabídl i výborný zážitek s těmi nejlepšími moravskými víny. Sommelier Branko Černý dokázal nejen vybrat ta opravdu nej bílá i červená vína, otevřít lahev růžového sektu šavlí, ale snad ještě lépe o víně a vinařích povídat.

Druhý den se posluchači rozdělili do zájmových skupin a změnili se z více či méně pasívních posluchačů přednáškového bloku na aktivní a šťouravé uživatele různých systémů TD-IS. Ve čtyřech skupinách proběhly moderované workshopy a probraly se nejen novinky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, jejich problémy, přání. Tím, že se takto sejde skupina lidí se stejným zájmem, logicky proběhne velmi výživná výměna informací a zkušeností. Pro TD-IS je to pak výborná zpětná vazba od mnoha uživatelů najednou. Diskutovalo se nad systémy EasyArchiv/EasyPLM (DMS/PLM), EasyTechnology (ERP), Oracle Agile e6 (PLM) a technickými prohlížeči (nejen) CAD formátů.

TD IS-IT Forum-01

Tak shrnuto, letošní IT Forum, kterého se účastnil rekordní počet lidí, přineslo spoustu novinek jak u diskutovaných systémů, tak v samotné firmě TD-IS. Informačně opravdu výživnou akci podpořila výborná kuchyně a skvělá vína. Těšte se na příští rok s IT Forem 2014.

Autor je obchodním manažerem společnosti TD-IS.


Mohlo by vás zajímat: