Google překladač: English Deutsch

Postřehy ze setkání uživatelů GEPRO a ATLAS

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Atlas | Gepro | GIS

gepro ilustracniNa setkání uživatelů firem GEPRO a ATLAS, letos už 22. v pořadí, jsem se těšil. Nebyla to moje první zkušenost, takže vím, že se tu setkávají zajímaví lidé a na programu jsou poutavé přednášky, které jsou srozumitelné i pro člověka, který se danou problematikou přímo nezabývá. V plánu jsem měl dojezd do místa konání – už po několik let je jím hotel Olšanka v Praze – s velkým, téměř dvou a půlhodinovým předstihem. Cesta z Brna však kvůli „výborným“ omezením na D1 zabrala celkem 4,5 hodiny, a proto jsem nestihl úvodní přednášky ředitelů obou společností Zdenka Hoffmanna a Martina Volného. Předpokládám, že se věnovaly meziročním změnám ve firmách a výhledům na příští léta. Na konferenci se přihlásilo 277 účastníků, reálný stav se od tohoto čísla moc nelišil.

Stihl jsem až závěr přednášky Petra Součka z ČÚZK o nových službách roku 2016. První přednášku, kterou jsem viděl celou, byla od Romana Vodného z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na témata novely stavebního zákona na úseku územního plánování a přípravy standardizace výstupu územního plánu (ÚP). Důsledky novelizace stavebního zákona se ostatně letos probíraly na mnoha fórech, kromě gisařských setkání třeba i na konferencích s BIM tematikou.

V další prezentaci, věnované novým postupům v pozemkových úpravách, vystoupili zástupci SPÚ Jaroslava Doubravová a Arnošt Müller, kteří seznámili přítomné s novinkami v letošním roce.

gepro 1

O směrnici INSPIRE pohovořila posléze Jitka Faugnerová z CENIA. Směrnice se týká infrastruktury pro prostorová data, která mají sloužit k tvorbě politik životního prostředí v Evropské unii. Toto téma zaznělo na konferenci uživatelů úplně poprvé a je v gesci Ministerstva životního prostředí. S INSPIRE přišly otázky a nové povinnosti, které se týkají i samospráv.

Na téma návrh financování klíčových prostorových informaci poté promluvil Tomáš Řezník z brněnské Masarykovy univerzity. Byly uvedeny postřehy z dotazníků, schůzek a workshopů pro poskytovatele prostorových informací a ukázán navrhovaný model financování prostorových informací. Tato přednáška ukončila společný dopolední program konference.

Odpolední program

Odpoledne byly naplánovány tři paralelní bloky přednášek, v kongresovém sálu, přednáškovém sálu a v salónku Ostrava. Zůstal jsem v největším kongresovém sálu, kde odpolední blok zahájil Vojtěch Zvěřina z pořádající společnosti. Věnoval se přednášce Quo vadis MISYS (a nejen MISYS) a představil nové projekty. Zmínil se o podstatné skutečnosti, kterou jsou životní cykly Windows. K 11. dubnu 2016 skončila podpora Windows Vista od Microsoftu a k tomuto datu skončila i podpora aplikací společnosti GEPRO na této verzi operačního systému, postupně budou končit i ostatní novější modifikace Windows.

gepro 2 3

Softwarové produkty firmy GEPRO dokážou pracovat s jakýmikoliv standardními daty, včetně dat ze Seznam.cz nebo OpenStreetMap. GEPRO spolupracuje s úřady a institucemi na přípravě a aplikaci pokročilých technologií pro zpracování a výměnu dat.

Zajímavou informací byla ta o nápovědách, kde se GEPRO věnovalo jejich obrazovému a video zpracování, protože lidé prý moc nečtou. Očekává se zpětná vazba od uživatelů, kteří by měli poskytovat náměty na zpracování nápověd a oceňovat ty už hotové.

Čím se GEPRO liší od konkurence? Řeší problémy zákazníků v jejich zemích podle jejich legislativy, má dost příkladů pro prezentaci svých produktů a nemusí prezentovat příklady z daleké ciziny.

gepro 4

O aktualitách a trendech v programu MISYS verze 13 se zmiňoval Marek Knězů. Tato verze s číslem 13 byla uvolněna den před konáním konference, 10. října 2016. V přednášce se objevila výmluvná statistická data, která hovořila o celkovém počtu 2600 uživatelů, mezi které patří téměř 1800 měst a obcí a více jak 10 velkých uživatelů, mezi nimi (jen zkratkami): MF + FÚ, MO, SPÚ, ČD, SŽDC, MV, ÚHÚL a další.

K obsluze zákazníků na území celé České republiky firma GEPRO používá síť celkem 75 dealerů (z toho 35 autorizovaných) a dalších prodejců, kteří zajišťují poskytování služeb zákazníkům v regionech. Dealerům je poskytována velká podpora ve formě školení, hot-line, dat a informací na webových stránkách.

Všechny naše produkty slouží našim zákazníkům vždy jako článek rozhodovacího procesu.
Na tom nebudeme nic měnit.

V modulu KATASTR je nativní podpora SQLite a PostgreSQL, hlavní výhoda spočívá v odstranění 2GB bariéry u MS Accessu a urychlení přístupu k datům. Uložení do Excelu je možné nahradit exportem do CSV bez omezení počtu řádek, je tu podpora WSDP 2.3, rozšířená práce s věcnými břemeny a ocenění dle listiny ve výpisu. Změny jsou také u konverzí dat.

To jen tak telegraficky, k celkovému přehledu by bylo potřeba o hodně více stránek textu a pro účastníky konference byl k dispozici ještě workshop MISYS, připravený na druhý den.

Novinkám se nevyhnul ani Geoportál GEPRO, kterým se věnoval Roman Vokál. Zmínil použité celosvětově prověřené technologie a jejich neustálý vývoj, který zabezpečuje průběžný přísun nových funkcí a vylepšení. Hlavní část vývoje webových řešení se soustředí na Geoportál GEPRO a převážná většina novinek je dostupná na vyzkoušení na webové adrese demo.gepro.cz. Z pohledu dat jsou na Geoportálu dostupné nově zpracované a připojené vrstvy, například turistické mapy včetně cyklotras a lyžařských tras atd. Je tu nový způsob autorizace, různé datové sady pro režimy s dlažicemi a bez dlaždic, možnost nezávislé administrace každého pasportu nebo administrace uživatelů přes webové rozhraní.

gepro 5

Nové jsou také možnosti ručního připojování externích zdrojů dat (WMS, WMTS, GeoJSON, KML, GPX, TopoJSON, WKT) a zobrazování k nim připojených informací. Vlastní soubory je možné zasílat na server a přidávat do aktuálního seznamu témat (.vyk, .dgn, .dwg, .shp, .dxf). Připojená témata lze exportovat do poznámkové kresby. V té se dají např. kreslit body, linie, plochy, texty, obdélníky a kružnice, nastavovat barvy a šířka kreseb. Funkce poznámkové kresby se dají použít pro editaci bodových i liniových pasportů. Opět i zde je novinek mnohem více, výše uvedené jsou ty, které jsem stačil zaznamenat.

Následná přednáška Michala Humla se kupodivu vůbec nejmenovala tak, jak byla prezentována v programu konference. Prý proto, že v době chystání programu Michal prokrastinoval, jak na sebe prozradil, a proto její název nakonec byl Váš geoinformační systém. Výborně podaná přednáška, doprovázená mariášnickou terminologií byla pro posluchače osvěžením, při kterém se dozvěděli něco o podpultových datových sadách, strukturách datových souborů a databází, velikosti dat, jejich editaci a aktualizaci atd.

Udržujte svoje data aktuální!
Ať z vašeho geoinformačního systému není vrak.

Antonín Procházka z Krajského úřadu v Plzni se posléze věnoval problematice výměnného formátu XML a digitální technické mapě v rámci DMVS. Ukázal například strukturu souborů VF XML, věnoval se ontologii, rámcovému ontologickému popisu a způsobu zápisu do souboru. Následně ukázal vazbu mezi ontologií a VF XML a vysvětlil, co VF XML znamená pro geodety.

A ještě stále nejsme na konci odpoledního programu, neboť po občerstvovací pauze přišla na řadu Karolína Bolardtová, která ukázala jak je využíván MISYS v pražské zoologické zahradě, pak Zlata Bartošová s Kateřinou Vorlovou představily MISYS v praxi stavebního úřadu, Filip Novosad se věnoval připravovaným změnám na úseku ÚAP, a prezentace Vojtěcha Zvěřiny datům, technologiím a postupům pro údaje o území a ÚAP. Z této přednášky mi utkvělo, že úloha dat o území, ÚAP a ZUR je pro rozhodovací procesy neoddiskutovatelná.

Závěrečnou přednášku prvního dne mnou sledovaného bloku zajistil Jaroslav Šíma ze Žilinské univerzity v Žiline, což je oficiální název této vysoké školy. Nebyl na setkání poprvé a jím prezentované využití fotogrammetrických a lidarových dat v projekční praxi při použití programů Atlas DMT a KOKEŠ a využití bezposádkového letového prostředku, jinak nazývaného dron, bylo bezesporu hodně zajímavé.

Do ostatních paralelně běžících přednáškových bloků jsem jen nahlédl a pořídil pár fotografií.

gepro 6

Večerní program a druhý den

Nemohu večerní dění, ani program druhého dne nějak komentovat, protože jsem se už neúčastnil. Čekala na mne opět D1 a tentokrát „jen“ tři hodiny cesty po dálnici D1. Však jsem se také zařekl, že pokud nebudu muset, nepojedu minimálně do konce roku do Prahy jinak než vlakem, v krajním případě autobusem.

Večer jsem tedy přišel o hudbu, tanec, tombolu a další připravená překvapení, stejně jako o na druhý den připravené workshopy, zaměřené na jednotlivé uživatelské oblasti. Přesto si myslím, že setkání bylo pro všechny účastníky přínosné a že se přihlásí i na jeho další, už 23. ročník.


Mohlo by vás zajímat: