Minerva
Google překladač: English Deutsch

Využití CNC technologií při výuce na FLD ČZU

Autor článku: Eliška Oberhofnerová   

Tags: CAD | CAM | CNC | TopSolid | Vzdělávání

ober ilustracniCNC (Computer Numerical Control) stroje patří do odvětví nejvíce progresívních technologií využívaných v dřevařském průmyslu. Jejich počátky sahají do minulého století, kdy se vyvinuly ze starších NC (Numerical Control) strojů zavedením počítačů do výroby, což značně zjednodušilo a urychlilo jejich programování a řízení a umožnilo opakovanou výrobu se zachováním maximální přesnosti. Obecně jsou CNC stroje určeny k obrábění výrobků podle předem vytvořeného technologického postupu. V dnešní době již spolupracují s programy, které na základě konstrukčního návrhu generují skrze postprocesor seznam příkazů potřebných k provozu konkrétního stroje. Tento kód je pak následně načten CNC strojem zajišťujícím samotnou výrobu navrženého dílce.

Dřevařský pavilón a jeho vybavení

Začátkem roku 2016 byl na České zemědělské univerzitě v Praze slavnostně otevřen Dřevařský pavilón Fakulty lesnické a dřevařské, podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pavilón je vybaven prostory pro výuku a laboratořemi s nejmodernějšími zařízeními umožňujícími testování vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva a výrobků i konstrukcí z nich vytvořených, nátěrových hmot, lepidel i jiných. Kromě toho se ve Dřevařském pavilónu nachází i moderní Laboratoř zpracování dřeva, zajišťující komplexní provoz samostatné truhlářské výroby. Laboratoř disponuje jak tradičními dřevoobráběcími stroji, stroji pro dýhování a lisování, tak v neposlední řadě také NC a CNC technologiemi – 3osým CNC obráběcím centrem Weeke Venture 06S s pracovním polem 2510 × 1250 × 85 mm. Obráběcí centrum kombinuje více technologických operací probíhajících na jednom stroji, od vrtání, řezání, gravírování až po obrábění složitých tvarů. Na fakultě je využíváno k zajištění materiálového zázemí pro výzkumné aktivity studentů a akademických pracovníků a také k výuce.

ober 1

Výuka CAD a CNC

Studenti se s CNC technologiemi setkávají v mnoha předmětech vyučovaných během bakalářského i magisterského studia (CAD aplikace, Obrábění dřeva, Dřevařské a nábytkářské stroje, CNC dřevozpracující technika a jiné). V rámci rozvoje moderního způsobu využití CNC technologií a CAD navrhování ve výuce byla již v roce 2015 navázána spolupráce s firmou Centersoft, která v České republice zastupuje francouzský software TopSolid (výrobce Missler Software) podporující CAD navrhování (počítačem podporované navrhování) a CAM obrábění (počítačem řízené obrábění). TopSolid je software dostupný v několika modulech zaměřených na navrhování v kovu, dřevu a plastu. V modulu „Dřevo“ umožňuje provádět veškeré kroky potřebné k výrobě finálního produktu na CNC stroji. Od modelování ve 2D a 3D prostoru, tvorby výkresové dokumentace, nářezových plánů, kusovníků a vizualizací až po tvorbu kinematických modelů, technologické dokumentace, simulaci obrábění s kontrolou kolizí a generování ISO kódu pro obrábění na CNC stroji. Z technologického hlediska je nutnou součástí TopSolidu funkční model stroje s nástroji, který při simulaci poskytuje informace o možných kolizích, zbytkovém materiálu a umožňuje řízení jednotlivých operací a pohybů stroje.

ober 3

TopSolid ve výuce

Do výuky je na Fakultě lesnické a dřevařské program TopSolid zapojen již od roku 2015. Během výuky si studenti vyzkouší práci se softwarem od počátečního modelování až po finální výrobu jednoduchého výrobku vlastního návrhu na CNC stroji. Díky tomu získávají povědomí o celkovém procesu moderní CAD/CAM výroby. Vzhledem k úzké návaznosti na praxi jsou již během studia studentům nabízeny možnosti spolupráce se zapojenými firmami. Díky znalosti CAD/CAM výroby a CNC technologií studenti výrazně zvyšují možnosti svého uplatnění po dokončení vysokoškolského studia. Výuka TopSolidu bude i nadále na fakultě podporována. Byla navázána řada kontaktů s podniky využívajícími software k výrobě, připravují se exkurze a další možnosti zvýšení využívání programu ve výuce i mimo ni.

ober 2

Stále dostupnější technologie

V dnešní době je praktické využití moderních CNC technologií spolu s CAD/CAM programy v dřevařském průmyslu nepostradatelné. Díky rostoucí konkurenci a poptávce v dřevařské a nábytkářské výrobě jsou kladeny stále větší požadavky na kvalitu a rychlost opracování výrobků ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva. Díky technickému a ekonomickému rozvoji se navíc tyto technologie stávají dostupnější i pro menší firmy a i do budoucna lze předpokládat jejich vzrůstající využití.


Mohlo by vás zajímat: