Google překladač: English Deutsch

Color Sen­sor pro přes­né ur­če­ní barvy

Autor článku: AkzoNobel   

Tags: AkzoNobel | Architektura | Color Sen­sor | Design | Stavebnictví | Ur­če­ní barvy

Dulux Colour Senzor-1932Malé di­gi­tál­ní pře­nos­né za­ří­ze­ní Co­lor Sen­sor od spo­leč­nos­ti Ak­zo­No­bel do­ve­de na­ske­no­vat a po­mo­cí apli­ka­ce se stej­ným ná­zvem ur­čit přes­nou barvu ja­ké­ho­ko­liv ob­jek­tu. Ho­dí se to např. při stav­bách a mal­bách in­te­ri­é­rů, kde si až 55 % kli­en­tů ča­s­to stě­žo­va­lo, že se vý­sled­ná bar­va li­ší od té, kte­rou si sku­teč­ně vy­bra­li. Apli­ka­ce však do­ve­de na­jít přes­nou sho­du me­zi pů­vod­ním vý­bě­rem a bar­vou, která se má ak­tu­ál­ně sku­teč­ně po­u­žít. Od červ­na loň­ské­ho ro­ku tes­to­va­li be­ta ver­zi sen­zo­ru na růz­ných sta­ve­niš­tích jak ar­chi­tek­ti, tak ma­lí­ři.

Color Sen­sor ne­vy­ža­du­je žád­nou ka­lib­ra­ci a je­ho přes­nost či­ní zhru­ba 90 %. V pro­de­ji bu­de v prů­bě­hu pod­zi­mu to­ho­to ro­ku. Fir­ma Ak­zo­No­bel pů­so­bí ve 12 ze­mích svě­ta a za­stu­pu­je ma­líř­ské znač­ky jako Sik­kens, Du­lux Tra­de, Mar­shall, Co­ral a Alba.
Podíveje se na krátké video představující Dulux Colour Sensor:


Mohlo by vás zajímat: