Google překladač: English Deutsch

Procore BIM pro 3D modely

Autor článku: Procore Technologies   

Tags: BIM | iOS | iPad | iPhone | Procore | Správa | Stavebnictví | Technologies

ENT-BIM-1934Spo­leč­nost Pro­co­re Tech­no­lo­gies, která na­bí­zí soft­wa­re pro sprá­vu sta­veb, ny­ní při­chá­zí s Pro­co­re BIM. Tent­o pro­dukt umo­ž­ňu­je tý­mům v te­ré­nu vy­lep­še­ný pří­stup k BIM a ke 3D mo­de­lům na je­jich iOS za­ří­ze­ních. Tý­my mo­hou pu­b­li­ko­vat sou­řad­né 3D mo­de­ly pří­mo do iOS apli­ka­ce Pro­ci­te, pří­pad­ně si je pro­hléd­nout z ja­ké­ho­ko­liv za­ří­ze­ní Apple. Pro­co­re BIM do­ká­že na­víc s vel­ký­mi 3D mo­de­ly a je plně in­te­gro­ván s ná­stro­jem 2D Dra­wings pro 2D vý­kre­sy.

Vy­u­ží­vá gra­fic­ký fra­mework Me­tal od App­lu, gesta na ob­ra­zov­ce po­dob­ná těm na iPadu nebo iPho­nu či k pa­ten­tu při­hlá­še­né joy­stic­ky Pro­co­re. Pro­co­re BIM umí rov­něž sle­do­vat po­hy­by a pře­vést je do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Sou­čás­tí je i sprá­va sta­vu mo­de­lu (např. „vy­dán ke stav­bě“ ne­bo „vy­dán pro ko­or­di­na­ci“).
Více na www.procore.com.


Mohlo by vás zajímat: