Google překladač: English Deutsch

FDM 3D tiskárna Anet ET4

Autor článku: Shenzhen Anet Technology   

Tags: 3D tiskárny | Anet | ET4 | FDM | Hardware

anet-e4-1936Nová tis­kár­na Anet ET4 na­bí­zí 25 bodů au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní po­lo­hy lůžka, vy­u­ží­va­jí­cích na tis­ko­vé hlavě při­pev­ně­ný in­dukč­ní sen­zor, mód ob­no­ve­ní tisku po pří­pad­ném vý­pad­ku prou­du, de­tek­ci do­chá­ze­jí­cí­ho vlák­na ma­te­ri­á­lu s vý­straž­ným upo­zor­ně­ním na 2,8pal­co­vém LCD do­ty­ko­vém dis­ple­ji (ten umožňuje pří­stup i k tis­kům z SD karty či USB), au­to­ma­tic­ké do­pl­ně­ní vlák­na, čip­set pro rych­lej­ší a přes­něj­ší tisk, různé bez­peč­nost­ní funk­ce nebo pro tichý chod Tri­na­mic Dri­ver s 256 mi­k­rostup­ni.

Tis­kár­na má vy­so­ce pevný hli­ní­ko­vý rám kolem vý­tlač­ní­ku, kom­pakt­ní ve­li­kost a po vy­ba­le­ní se dá se­sta­vit během de­se­ti minut, kdy je nutno po­u­žít jen šest šrou­bů. Cena tis­kár­ny Anet ET4 je 279 do­la­rů (209 eur) a již je možné ji ob­jed­nat, a to třeba také na eBay, Aliex­press či Ali­ba­ba.com.


Mohlo by vás zajímat: