Google překladač: English Deutsch

MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: Brno | CAD/CAM | Forum aditivní výroby | Masaryk | MCAE Systems | MSV | Stratasys | Tebis

MCAE-foto-1938Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky a předá ty nej­za­jí­ma­věj­ší in­for­ma­ce. Má při­pra­ve­ny kon­krét­ní apli­ka­ce, na kte­rých do­ká­že, jak se dá po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií zkrá­tit čas vý­vo­je, ze­fek­tiv­nit vý­ro­ba a sní­žit ná­kla­dy. Na ploše 300 m2 stán­ku č. 001 v pavilónu A1. krát­kém kří­d­le, uvi­dí­te nejen tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, ale pře­de­vším prak­tic­ké pří­kla­dy vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií ve stro­jí­ren­ských a ji­ných od­vět­vích. Těšit se mů­že­te na kom­plex­ní pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií jako je adi­tiv­ní vý­ro­ba (3D tisk), 3D op­tic­ké mě­ře­ní a CAD/CAM.

K vi­dě­ní bude 3D tisk z kovu, roz­ší­ře­ná re­a­li­ta 3D mě­ře­ní v praxi nebo re­ál­né ví­ce­o­sé sou­vis­lé ob­rá­bě­ní, které bude před­vá­dě­no, na roz­díl od vět­ši­ny ostat­ních vy­sta­vo­va­te­lů, živě.

Při­pra­ve­ny jsou tyto ukáz­ky:

  • Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys F120 z řady F123
  • 3D tisk z kovu na tis­kár­ně Stu­dio Sys­tem s ukáz­kou vý­tis­ků s růz­nou po­vr­cho­vou úpra­vou
  • Pře­hlíd­ka vy­tiš­tě­ných dílů z re­a­li­zo­va­ných apli­ka­cí v nej­růz­něj­ších od­vět­vích
  • Ukáz­ka vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty pro in­ter­pre­ta­ci vý­sled­ků z 3D mě­ře­ní
  • Plně au­to­ma­ti­zo­va­né 3D mě­ře­ní ATOS Scan­Box s ukáz­kou z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu
  • Nej­no­věj­ší verze CAD/CAM soft­wa­ru Tebis V4.0 R7 a nové 5osé funk­ce
  • Re­ál­ná ukáz­ka ví­ce­o­sé­ho sou­vis­lé­ho ob­rá­bě­ní
  • Re­verz­ní in­že­nýr­ství a 3D ploš­ný model slav­né­ho ve­te­rá­na Aero 50 Dy­na­mik

MCAE vrátí sochu T. G. Ma­sa­ry­ka na vý­sta­viš­tě

Vzpo­mí­ná­te si na sochu To­má­še Garrique Ma­sa­ry­ka, která se on-line ob­rá­bě­la na MSV 2018 v pa­vi­lo­nu A na vý­sta­vě Sto­ries – prů­mys­lo­vé le­gen­dy? MCAE Sys­tems ne­za­há­le­la a spo­leč­ně s BVV po­moh­la za­jis­tit od­li­tí bron­zo­vé sochy. Ta bude od 7. října 2019 stá­lým ar­te­fak­tem na br­něn­ském vý­sta­viš­ti.

Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by

MCAE Sys­tems je již tra­dič­ně ge­ne­rál­ním part­ne­rem kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, která na­bíd­ne pře­hled tren­dů a zku­še­nos­tí z ob­las­ti 3D tisku. Akce se koná v rámci MSV v úterý 8. října 2019 v pa­vi­lo­nu E, v kon­fe­renč­ním sále E1. MCAE po­zva­la také zá­stup­ce svých ob­chod­ních part­ne­rů za 3D tisk, tedy spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys a Desktop Metal. Je­jich před­náš­ky budou sou­čás­tí na­bi­té­ho pro­gra­mu, který by neměl unik­nout vaší po­zor­nos­ti.
Zú­čast­ně­te se i vy nej­vět­ší české kon­fe­ren­ce o pro­fe­si­o­nál­ním 3D tisku a zís­kej­te vstu­pen­ku ještě vý­hod­ně­ji díky part­ner­ské slevě MCAE Sys­tems. Sle­vo­vý kód: mcbb3v.


Mohlo by vás zajímat: