Google překladač: English Deutsch

ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019

Autor článku: ELVIRA   

Tags: 3D skenování | 3D tisk | Abc3D | Elvira | Materiály | MSV

DSC05327Jako jeden z nej­vět­ších do­da­va­te­lů 3D tech­no­lo­gií pro CZ/SK trh bude vy­sta­vo­vat spo­leč­nost El­vi­ra nej­no­věj­ší 3D tech­no­lo­gie na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně ve dnech 7.–11. října 2019 na stánku Elvira–Abc3D v pavilonu A1. Pre­zen­ta­ci stan­dard­ní na­bíd­ky do­pl­ní no­vin­ky 3D tis­ká­ren, 3D ske­ne­rů, 3D soft­wa­ru, nové tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly a další pří­slu­šen­ství pro 3D re­a­li­za­ce. Ná­vštěv­ní­ci budou se­zná­me­ni se služ­ba­mi a no­vý­mi apli­ka­ce­mi 3D tech­no­lo­gií pro prů­my­sl, ma­lo­vý­ro­bu, kre­a­ti­vi­tu, výuku a další po­u­ži­tí.

3D tis­kár­ny do­dá­va­né El­vi­rou vy­tvá­ří plas­to­vé mo­de­ly z ně­ko­li­ka sto­vek ma­te­ri­á­lů, do­ká­žou tisk­nout z vosku pro přes­né a de­tail­ní slé­vá­ren­ské po­tře­by, tisk­nou mo­de­ly přímo z kovu, 3D ske­ne­ry di­gi­ta­li­zu­jí mo­de­ly s přes­nos­tí až 13µ, 3D SW umož­ní pro­fe­si­o­nál­ní kon­struk­ci, kon­t­ro­lu, re­verz­ní in­že­nýr­ství a mnohé další.

Na stán­ku El­vi­ra Abc3D se bu­de­te moci se­zná­mit na­pří­klad s no­vin­ka­mi:

  • 3D tis­kár­ny – Ino­vo­va­ná R19 Sigma/ X (BCN3D Tech­no­lo­gies), nová dvou­trys­ko­vá Cre­a­tor3 (Fla­sh­For­ge) a Omni 500­Li­te pro velké vý­tis­ky (Omni3D), Fi­gu­re4 tech­no­lo­gie pro rych­lou prů­mys­lo­vo­vou vý­ro­bu plas­to­vých vý­rob­ků (3D Sys­tems), Mul­ti­Jet IC tisk mo­de­lů běž­ným vos­kem pro velmi přes­né a per­so­ni­fi­ko­va­né vý­rob­ky (3D Sys­tems).
  • 3D ske­ne­ry – Ske­no­va­cí au­to­mat Evi­X­ma­tic jako nový stan­dard přes­nos­ti op­tic­ké­ho ske­no­vá­ní a úspo­ry lid­ských zdro­jů (Eva­t­ro­nix), 3DS Sense s novým SW pro pro­fe­si­o­nál­ní zpra­co­vá­ní ske­no­va­ných dat (3D Sys­tems)
  • 3D tis­ko­vé ma­te­ri­á­ly – Nové uni­kát­ní FDM stru­ny - an­tista­tic­ké, tep­lot­ně, me­cha­nic­ky a che­mic­ky odol­né (více vý­rob­ců), pro Fi­gu­re4/Fa­b­Pro nové pevné, odol­né, pruž­né a lé­kař­ské ma­te­ri­á­ly pro běžné po­u­ži­tí (3D Sys­tems), MJP - snad­no od­lé­va­tel­né, fle­xi­bil­ní a odol­né ma­te­ri­á­ly bez ná­ro­ků pro do­kon­če­ní (3D Sys­tems) a další.

3D tech­no­lo­gie (tisk, sken, soft­ware) jsou skvě­lým doplňkem kon­venč­ních vý­rob­ních a kon­t­rol­ních prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ní. V mno­hých ohle­dech doplňují a kva­li­ta­tiv­ně ovlivňují stá­va­jí­cí vý­rob­ní a kon­t­rol­ní pro­ces. Pří vý­ro­bě pro­to­ty­pů, pří­prav­ků a mas­te­rů vý­znam­ně spoří čas za zlo­mek ná­kla­dů.


Mohlo by vás zajímat: