Google překladač: English Deutsch

Hexagon představuje LS-C-5.8 pro laserové skenování

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: Hexagon | In­tel­li­gen­ce | Laserové skenování | LS-C-5.8 | Ma­nu­factu­ring | Software

LSC58-Machine-Tool-Laser-Scanner-1942Spo­leč­nos­t He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce na­bíd­ne no­vý sys­tém LS-C-5.8 pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní na ob­rá­bě­cích stro­jích. Vhod­ný je pro mě­ře­ní ne­pra­vi­del­ných ne­bo vel­kých po­vrchů a dí­ky pev­ně za­bu­do­va­né­mu sen­zo­ru s mod­rou lin­kou i pro mě­ře­ní vel­mi tma­vých po­vrchů. V in­te­gra­ci s ob­rá­bě­cím stro­jem vy­tvá­ří mrač­na bodů s ob­ráz­ky cel­ko­vé­ho po­vrchu sou­čás­ti. Pří­sluš­ný soft­ware pře­ve­de da­ta do leh­ce sro­zu­mi­tel­né­ho for­má­tu, na­pří­klad s ba­rev­ný­mi ma­pa­mi, aby se snad­no da­ly určit vý­ky­vy v kva­li­tě a pro­vést např. po­mo­cí funk­ce Best-Fit opra­vy i u sou­čás­ti, kte­rá se v da­né chví­li stá­le ob­rá­bí.

Soft­wa­re, jenž je kom­pa­ti­bil­ní s ří­dí­cí­mi jed­not­ka­mi Si­e­mens, Fa­nuc a Hei­de­nha­in, dá­le umož­ňu­je po­rov­ná­ní re­ál­ných sou­čás­tí s CAD mo­de­lem a ex­port do for­má­tu STL.


Mohlo by vás zajímat: