Google překladač: English Deutsch

WORKXPLORE od Hexagonu ve verzi 2020.1

Autor článku: Hexagon   

Tags: CAD | Data | Hexagon | prohlížeče | Verze 2020.1 | WorkXplore

hexagon-viewer-Page4b-1945CAD pro­hlí­žeč Wor­kx­plo­re pů­vod­ně vzni­kl pro im­port a ana­lý­zu sou­bo­rů všech typů a ve­li­kos­tí při vy­so­ké rych­los­ti. Do­ve­de ex­por­to­vat ote­vře­ná i za­vře­ná tě­le­sa, sí­ťo­vé mo­de­ly i sítě (ty také im­por­to­vat). Mezi no­vin­ka­mi verze Wor­kx­plo­re 2020.1 na­jde­me schop­nost im­por­tu a ex­por­tu for­má­tu IGP pro He­xa­gon I++ Si­mu­la­to­ru, který je ur­če­ný pro si­mu­la­ci po­hy­bů těles. Dal­ší­mi pře­kla­da­či čteč­ky jsou Solid Edge 2D Im­por­ter nebo IGES Rea­der Transla­tor (se dvěma mož­nost­mi vý­bě­ru im­por­tu), do roz­hra­ní Solid Edge při­by­la schop­nost číst vý­kre­sy.

Vy­lep­še­ní se do­čka­lo i roz­hra­ní pro volby tisku, kdy se jeho lišta ob­je­ví na pravé stra­ně ob­ra­zov­ky s mož­nost­mi jed­no­du­ché­ho vý­bě­ru cí­lo­vé tis­kár­ny a na­sta­ve­ní je­jích vlast­nos­tí, vý­bě­ru ve­li­kos­ti pa­pí­ru, hla­vi­ček i zá­pa­tí. Novou funk­cí je rov­něž mě­ře­ní v pro­stře­dí Wor­kx­plo­re, jež se dá ex­por­to­vat do Cli­ent Vieweru.
Tato verze také na­va­zu­je na tra­di­ci ne­u­stá­le ak­tu­a­li­zo­vat pod­po­ro­va­né for­má­ty. Pře­kla­da­če ve Wor­kx­plo­ru 2020.1 pod­po­ru­jí řadu hlav­ních for­má­tů, včet­ně: ACIS, ně­ko­li­ka pro­duk­tů CATIA, Creo, DXF/DWG, IGES, Ed­ge­cam, I++ Si­mu­lato­r, In­ven­tor, Pa­ra­so­lid, STEP, Solid Edge a So­li­dworks.
Více informací na www.workxplore.com/latest-release.


Mohlo by vás zajímat: