Google překladač: English Deutsch

CADEX představuje CAD Exchanger ve verzi 3.7.0

Autor článku: CADEX   

Tags: CAD Exchanger | CADEX | Data | Konverze dat | Verze 3.7.0

CAD-Exchanger-3.7.0.-1946Pro­gram CAD Ex­chan­ge je určen pro zob­ra­ze­ní a pře­vod 3D CAD for­má­tů. Nová verze (stol­ní i clou­do­vá) vy­lep­šu­je kom­pa­ti­bi­li­tu se sys­témy na zá­kla­dě ge­o­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­va­cí­ho jádra Pa­ra­so­lid, při­by­la pod­po­ra čtyř no­vých for­má­tů a mož­nost im­por­tu sé­man­tic­ké­ho PMI pro de­fi­ni­ce na bázi mo­de­lů (do STEP nebo JT). Oněmi čtyř­mi no­vý­mi for­má­ty jsou Colla­da, glTF, DXF a 3DS. Colla­da umožňuje im­port a ex­port dat mezi soft­wa­ry Sket­chUp, Maya, 3ds Max, Rhino a dal­ší­mi, nově lze sou­­bo­ry ex­por­to­vat do glTF a DXF a vy­u­žít je třeba v Au­to­CA­Du, fun­gu­je i im­port 3DS a data So­li­dworks se dají číst na všech plat­for­mách (Win­dows, Linux, MacOS a An­dro­id).

Do­ku­men­ta­ci CAD Ex­chan­ger SDK verze 3.7.0. doplňují nové pří­kla­dy C# a Java s funk­ce­mi SDK, po­pi­sy, pře­hled a zdro­jo­vé kódy. Změnu do­zna­la i mož­nost před­plat­né­ho.
Více na cadexchanger.com.


Mohlo by vás zajímat: