Google překladač: English Deutsch

Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci (kráceno)   

Tags: BIM | Digitalizace | Koncepce | Praha | Stavebnictví | Summit

digi cesko-1947Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umož­ňu­je vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Její vy­u­ži­tí bude po­vin­né od roku 2022 u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek v čes­kém sta­veb­nic­tví. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je je­di­ným se­tká­ním u nás po­řá­da­ným spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy.

Zejmé­na pak Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR, Mi­nis­ter­stvem pro míst­ní roz­voj ČR za účas­ti zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z dal­ších ev­rop­ských ze­mí. Spo­lupo­řa­da­te­lem je i zmoc­ně­nec vlády ČR pro di­gi­ta­li­za­ci Vla­di­mír Dzu­ril­la.
Di­gi­ta­li­za­ce v Česku sice ne­po­stu­pu­je vždy ta­ko­vým tem­pem, jaké bychom oče­ká­va­li, ale ve sta­veb­nic­tví pa­t­ří­me na­o­pak v rámci Ev­ro­py k těm lep­ším. Od roku 2022 budou muset ve­řej­ní in­ves­to­ři u všech za­ká­zek v ob­je­mu nad 150 mi­li­o­nů korun vy­u­ží­vat BIM. To vy­ža­du­je vznik tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by, kdy zú­čast­ně­né stra­ny mohou kdy­ko­li pra­co­vat s di­gi­tál­ním mo­de­lem vzni­ka­jí­cí nebo již re­a­li­zo­va­né stav­by. Se­zná­mit se s pro­po­je­ný­mi díl­čí­mi vlád­ní­mi pro­jek­ty di­gi­ta­li­za­ce, ale i s prak­tic­ký­mi zku­še­nost­mi sou­vi­se­jí­cí­mi s di­gi­ta­li­za­cí sta­veb­nic­tví, budou mít účast­ní­ci Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM. Kromě zá­stup­ců české stát­ní sprá­vy a míst­ních od­bor­ní­ků zde vy­stou­pí také zá­stup­ci ev­rop­ských ve­řej­ných in­sti­tu­cí, kteří se po­dě­lí o své zku­še­nos­ti se za­vá­dě­ním me­to­dy BIM a di­gi­tál­ních plat­fo­rem do praxe.

Jiné sta­veb­nic­tví, než jak jej známe

Stej­ně jako snad všech­ny ostat­ní obory v Česku se i sta­veb­nic­tví po­tý­ká s ne­do­stat­kem za­měst­nan­ců. Nejde při­tom jen o ne­kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní­ky na stav­bách. Už dnes sta­veb­ním fir­mám chy­bě­jí kva­li­fi­ko­va­ní za­měst­nan­ci – pro­jek­tan­ti, in­že­ný­ři i další pro­fe­se zod­po­věd­né za pří­pra­vu sta­veb. Právě tento ne­do­sta­tek způ­so­bu­je i ome­ze­ní ka­pa­ci­ty sta­veb­ních firem, čímž se čás­teč­ně po­dí­lí i na po­ma­lém tempu re­a­li­za­ce sta­veb u nás. Fakt, že Česko v di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví patří k ev­rop­ské špič­ce, může tuto si­tu­a­ci změ­nit.
Po­drob­né in­for­ma­ce o kon­fe­ren­ci na­jde­te na summitkoncepcebim.cz.


Mohlo by vás zajímat: