Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: GPS | Navigace | Real View | Satelitní mapy | SmartCAM | Sygic

Sygic zakaz predjizdeni-2247Sygic ozná­mil další roz­ší­ře­ní funk­cí své GPS na­vi­ga­ce. Tou nej­o­če­ká­va­něj­ší je sa­te­lit­ní mapa, která je pro všech­ny uži­va­te­le zdar­ma. Pré­mi­o­vá na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní pra­cu­je v novém uži­va­tel­ském pro­stře­dí a neu­ro­no­vá síť Sygic do­ká­že de­te­ko­vat do­prav­ní znač­ky pro­střed­nic­tvím fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu.

Celý článek...

Tags: ČÚZK | Mapy | Národní park Podyjí | on-line | TopGis

mapova-aplikace-np-podyji-01-2245Ma­po­vé apli­ka­ce kom­bi­nu­jí­cí ak­tu­ál­ní or­to­fo­to­ma­py s in­for­ma­ce­mi o in­že­nýr­ských sí­tích, do­prav­ním zna­če­ní či mo­bi­li­á­řích patří do tra­dič­ní­ho port­fo­lia ná­stro­jů řady tu­zem­ských měst a obcí. Je­jich uplat­ně­ní je ale da­le­ko širší, vy­u­ži­tí na­jdou na­pří­klad i u ná­rod­ních parků. Od le­to­š­ka je ma­po­vý por­tál volně pří­stup­ný pro ná­vštěv­ní­ky Ná­rod­ní­ho parku Po­dy­jí.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | iTwin | Nearabl | Partnerství | Vizualizace | Vnitřní navigace

Nearabl iTwin-2244Spo­leč­nost Nea­ra­bl ozná­mi­la 24. října part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Bent­ley Sys­tems s cílem roz­ší­řit vy­u­ži­tí své tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce za­lo­že­né na roz­ší­ře­né re­a­li­tě v rámci glo­bál­ní­ho od­vět­ví in­frastruk­tu­ry, sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní. Spo­leč­nost je nyní iTwin Pre­mier Part­ner a její apli­ka­ce Nea­ra­bl zís­ka­la ozna­če­ní „Powered by iTwin“.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Organizační informace

GIS Esri 2022 v CR-2240Jako me­di­ál­ní part­ner Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR upo­zor­ňu­je­me účast­ní­ky, že akce se letos koná v Cubex Cen­t­ru Praha ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022. Na webo­vých strán­kách AR­C­DA­TA na­lez­ne­te ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o při­pra­vo­va­ném pro­gra­mu a hlav­ních řeč­ní­cích, stej­ně jako pře­hled před­ná­šek včet­ně je­jich abs­trak­tů. Vzhle­dem ke sta­veb­ním pra­cím před bu­do­vou je pro vstup do Cubex cen­t­ra za­po­tře­bí vy­u­žit zá­pad­ní vstup – viz mapa.

Celý článek...

Tags: ATE­sys­tem | GIS | Gi­sOn­li­ne.cz | ICT­sys­tem | Mobilní mapování | TopGis

Topgis-img-0876-2240S pa­no­ra­ma­tic­ký­mi sním­ky z mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní se lidé nej­čas­tě­ji se­tká­va­jí v ma­po­vých apli­ka­cích. Je­jich uplat­ně­ní je ale mno­hem širší, města a obce vý­stu­py z něj vy­u­ží­va­jí při paspor­tech ko­mu­ni­ka­cí, do­prav­ní­ho zna­če­ní či mo­bi­li­á­řů. Br­něn­ská spo­leč­nost To­p­Gis po­u­ží­vá sys­tém kamer umožňující mo­bil­ní ma­po­vá­ní v rych­los­ti až 90 ki­lo­me­t­rů za ho­di­nu.

Celý článek...

Tags: GIS | Premium Edition | Sběr dat | TerraFlex | Trimble

Trimble TerraFlex-1-2238Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům of­fli­ne ko­rek­ce GNSS, nový au­to­ma­ti­zo­va­ný pra­cov­ní po­stup, který pra­cu­je vý­hrad­ně s GNSS při­jí­ma­či Trim­ble – včet­ně při­jí­ma­če Trim­ble DA2 pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst – a umožňuje tak po­ři­zo­vat vy­so­ce přes­ná GIS data v šir­ším roz­sa­hu lo­ka­lit a ob­tíž­ných GNSS pro­stře­dí, než bylo dosud možné.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Řečníci

GIS Esri 2022-2238Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py. Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své.

Celý článek...

Tags: Bosch | Cloud | GPS | Jízda v protisměru | Na­vi­ga­ce | Sygic

PPC 3057 SG B2C Ilustracna foto Wrong way driver warning OTHERS s-2236Na ev­rop­ských dál­ni­cích je každý rok za­zna­me­ná­no zhru­ba 4500 nehod, které jsou způ­so­be­ny jízdou v pro­tismě­ru. Ve Spo­je­ných stá­tech pak při ta­ko­vých ne­ho­dách zemře v prů­mě­ru ně­ko­lik lidí denně. Pro zvý­še­ní os­tra­ži­tos­ti ři­di­čů na dál­ni­cích při­ná­ší Sygic clou­do­vou služ­bu va­ro­vá­ní ři­di­čů v ne­správ­ném směru od spo­leč­nos­ti Bosch do je­jich GPS na­vi­ga­ci v EU, USA a Ka­na­dě.

Celý článek...

Tags: 3D model | Brno | KAM | TopGis

Brno ve 3D 05-2233Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům či in­ves­to­rům umož­ní jed­no­du­ší re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů, magis­trát jej zase vy­u­ži­je na­pří­klad při ana­lý­ze kri­zo­vých si­tu­a­cí či pro pod­po­ru tu­ris­mu. Plně do­stup­ný však bude i ve­řej­nos­ti. Tvor­ba troj­roz­měr­né mapy je mo­men­tál­ně ve své třetí fázi.

Celý článek...

Tags: DJI | DJI TELINK | Hasiči | Hřensko | Matrice 30T | Mavic 2 | Průmyslové drony

DJI M30T v Hrensku 2022-Zdroj foto DJI Telink-2232V Hřen­sku, které se stále po­tý­ká s les­ní­mi po­žá­ry, po­u­ží­va­jí zá­chra­ná­ři celou řadu dronů. Prů­mys­lo­vé drony jsou vy­ba­ve­né ter­moka­me­rou, schop­nou najít i skry­tá lo­žis­ka po­žá­ru. Hasi­či vy­u­ží­va­jí i nej­no­věj­ší tech­ni­ku, která se zatím do je­jich běžné vý­ba­vy ne­do­sta­la. Každý ze třech typů dronů je určen k pl­ně­ní spe­ci­fic­kých úkolů. Drony se liší svou ve­li­kos­tí, do­le­tem i mož­nost­mi pro sní­má­ní zdej­ší­ho špat­ně pří­stup­né­ho te­ré­nu.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | Geoprostor | Hardware | Trimble | Trimble X12

Trimble X12-2231Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble pro přes­né sní­má­ní dat a re­gis­tra­ci v te­ré­nu s nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a zob­ra­zo­va­cí­ho hard­wa­ru od spo­leč­nos­ti Zol­ler+Fröh­lich (Z+F), čímž spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti dvou špi­ček v oboru do je­di­né­ho ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: GIS | GPS | Kamiony | Mapy | Navigace | Navigator 22 | Notebooky | PDA | Truck

promo navigator 22 cs-2229Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez da­to­vé­ho při­po­je­ní. Mapu kte­ré­ko­li z více než 200 zemí si stačí stáh­nout do PC, no­te­boo­ku nebo PDA s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows či WinCE a ne­chat Na­vi­ga­tor 22 najít tu nej­lep­ší trasu do po­ža­do­va­né­ho cíle.

Celý článek...

Tags: 3D orientační body | Navigace | Personalizace | Petal Maps | Srážky | Teploty

Petal Maps-image 5022671 10544376-2226Od svého spuš­tě­ní v roce 2020 se Petal Maps velmi roz­rost­ly a nyní na­bí­ze­jí ino­va­tiv­ní ces­to­vá­ní a na­vi­ga­ci více než 28 mi­li­o­nům uži­va­te­lů ve více než 160 ze­mích. Mapy by se měly sna­žit co nej­ví­ce ko­pí­ro­vat sku­teč­ný svět, což je hlav­ní zá­sa­da Petal Maps, na které ne­u­stá­le pra­cu­jí. Při na­vi­ga­ci ři­di­čům po­má­há také na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů a zvět­še­né mapy kři­žo­va­tek usnadňují bez­peč­nou jízdu.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>