Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 27B1U7903 | Fotografové | grafici | Kameramani | Koloristi | Mini LED | Monitory | Philips | Thunderbolt 4

Philips Lifestyle in-use-2248Kre­a­tiv­ci, uměl­ci a pro­fe­si­o­ná­lo­vé v kul­tur­ních a dal­ších kre­a­tiv­ních sek­to­rech pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by a hle­da­jí ře­še­ní, která splňují je­jich spe­ci­fic­ké po­tře­by, aby plně vy­já­d­ři­li svou kre­a­ti­vi­tu. I když jsou tyto po­tře­by různé, kon­sen­sus vždy je mít vy­so­ce vý­kon­ný mo­ni­tor, který dis­po­nu­je funk­ce­mi zvy­šu­jí­cí­mi efek­ti­vi­tu, kva­lit­ním ob­ra­zem a po­ho­dl­ným při­po­je­ním.

Celý článek...

Tags: CG2700S | CG2700X | Co­lo­rEd­ge | Eizo | Hardware | Monitory | Videa

CG2700X CG2700S press 02-2248Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ostré zob­ra­ze­ní ob­ra­zu v roz­li­še­ní WQHD nebo UHD, na­bí­ze­jí kromě no­vé­ho de­sig­nu rá­meč­ku po­pr­vé in­te­gro­va­né při­po­je­ní k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W.

Celý článek...

Tags: Eye | Flow | Headsety | HTC Vive | Pro | Pro 2 | Virtuální realita

Pro2 fullkit-2247Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům z řady VIVE Pro zís­ka­jí zdar­ma i 12mě­síč­ní před­plat­né do služ­by VI­VEPORT In­fi­ni­ty. Ihned se tak budou moci po­no­řit do ne­pře­ber­né­ho množ­ství vir­tu­ál­ních zá­žit­ků, apli­ka­cí i her.

Celý článek...

Tags: Hardware | Odolné | Průmyslové | Robustní | Rocktab | S512 | Tablety | WEROCK

Rocktab S512 Launch Photo-2244Spo­leč­nost Werock Tech­no­lo­gies vý­raz­ně roz­ši­řu­je mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce odol­né­ho table­tu Rocktab S512. Kromě před­cho­zích kon­fi­gu­ra­cí je nyní kom­pakt­ní po­čí­tač k dis­po­zi­ci také s nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Core i5 a i7 12. ge­ne­ra­ce. Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé, kteří ne­pra­cu­jí pouze s jed­no­du­chý­mi kli­ent­ský­mi apli­ka­ce­mi, kla­dou vy­so­ké ná­ro­ky na je­jich ro­bust­ní tech­no­lo­gii.

Celý článek...

Elvira-E2-2244Spo­leč­nost El­vi­ra za­há­ji­la dis­tri­buci glo­bál­ní­ho vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Rai­se3D. Port­fo­lio po­sta­ve­né na špič­ko­vé tech­no­lo­gii 3D tisku za­hr­nu­je vy­so­ce spo­leh­li­vé stol­ní 3D tis­kár­ny. Pro všech­ny, kdo pra­cu­jí s vel­ko­for­má­to­vý­mi FFF/FDM tis­kár­na­mi di­a­me­t­ru 1,75, tak nyní může El­vi­ra na­bíd­nout i stol­ní al­ter­na­ti­vu pro vy­so­ce přes­né pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­bu mo­de­lů.

Celý článek...

Tags: Android | Evolveo | Grafico | Grafika | MacOS | Tablety | USB | Windows

EVOLVEO-grafico-all-1-fb-n-2242Evolveo uvádí na trh řadu gra­fic­kých table­tů, které se vy­zna­ču­jí rych­lou ode­zvou, vy­so­kou cit­li­vos­tí a roz­li­še­ním sní­ma­cí vrst­vy. Za­ru­ču­jí tak ply­nu­lost a přes­nost tahů. Sou­čás­tí setu všech table­tů Evol­veo řady Gra­fi­co (T12, T8 a TW) je bez­drá­to­vé pero s 8192 úrov­ně­mi tlaku a ode­zvou 233 PPS. Sní­ma­cí vrst­va má roz­li­še­ní 5080 LPI s de­tek­cí pera 15 mm nad pra­cov­ní plo­chou.

Celý článek...

Tags: 3D měření | ATOS 5 | CAD | GOM Inspect Pro | Řada 5 | ScanBox | ZEISS

zeiss-scanbox prev-2241ZEISS In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons roz­ši­řu­je svou řadu op­tic­kých 3D mě­ři­cích stro­jů o novou mo­de­lo­vou řadu ZEISS Scan­Box Se­ries 5. Osvěd­če­ná tech­no­lo­gic­ká kon­cep­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných sys­té­mů ZEISS Scan­Box je v nové řadě do­pl­ně­na o atrak­tiv­ní vy­lep­še­ní, jako je op­ti­ma­li­zo­va­ný ro­bo­tic­ký modul a otoč­ný stůl s nos­nos­tí až dvě tuny.

Celý článek...

Tags: Hardware | MMD | Monitory | Philips | USB-C | Webkamera

Monitory Philips-2241S ohle­dem na ne­u­stá­lé změny pra­cov­ních rytmů, pro­sto­rů a stylů uvádí spo­leč­nost MMD, před­ní spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je a li­cenč­ní part­ner pro mo­ni­to­ry znač­ky Phi­lips, novou řadu mo­de­lů na­vr­že­ných tak, aby vy­ho­vo­va­ly těmto dy­na­mic­kým po­tře­bám. Mo­ni­to­ry Phi­lips 34B1U­5600CH, 24B1U­5301H a 27B1U­5601H na­bí­ze­jí ši­ro­kou škálu funk­cí, které za­jiš­ťu­jí snad­né vi­deo­kon­fe­ren­ce, pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí na kaž­dém typu pra­co­viš­tě.

Celý článek...

Tags: Hardware | Odolné | Robustní | Servis | WEROCK | Záruka Plus

Werock-servis-zaruka-2240Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky svých pro­duk­tů ve pro­spěch svých zá­kaz­ní­ků. Mezi no­vin­ky patří dob­ro­vol­né pro­dlou­že­ní zá­ru­ky na 24 mě­sí­ců u všech vý­rob­ků a za­ve­de­ní nové na­bíd­ky slu­žeb „Zá­ru­ka Plus“.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | MCAE Systems | Tisk kovů | Xact Metal | XM300G

300G Render-2239Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že její part­ner Xact Metal uved­l ce­no­vě do­stup­né, střed­ně velké ko­vo­vé 3D tis­kár­ny XM300G na IMTS 2022 v Chi­ca­gu, Il­li­no­is s cílem při­nést ce­no­vě do­stup­ný ko­vo­vý 3D tisk malým a střed­ním spo­leč­nos­tem a de­cen­t­ra­li­zo­vat ko­vo­vý 3D tisk. S cenou od 200 000 do­la­rů je řada tis­ká­ren XM300G ide­ál­ní pro vý­ro­bu vel­ké­ho množ­ství dílů nebo tisk vel­kých dílů, kde je rych­lost tisku kri­tic­ká.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Hardware | HP Inc. | HP Metal Jet | IMTS | S100 | Výroba

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2239Spo­leč­nost HP Inc. na ve­letr­hu IMTS (In­ter­nati­o­nal Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy Show) 2022 ozná­mi­la ko­merč­ní do­stup­nost svého ře­še­ní Metal Jet S100. Za­ří­ze­ní HP Metal Jet S100 umo­ž­ňu­je na­vr­ho­vat ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a di­gi­tál­ně tisk­nout kva­lit­ní díly v ma­so­vém mě­řít­ku, čímž při­spí­vá k trans­for­ma­ci prů­mys­lo­vých od­vět­ví a po­má­há vy­u­žít tech­no­lo­gii 3D tisku ko­vo­vých dílů v ma­so­vé vý­ro­bě.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | 3Dwiser | EVO-tech | Formlabs | Markforget | Meltio | MSV | Výstavy

msv-brno-3dwiser-stanek-2237V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de je do­ká­žou s vý­ho­dou za­stou­pit – a navíc při­nes­ly úplně nové mož­nos­ti vý­ro­by. Zá­jem­ci z čes­ké­ho prů­mys­lu navíc kla­dou na vý­tis­ky stále větší ná­ro­ky, roz­ši­řu­jí se tak nové tech­no­lo­gie a ma­te­ri­á­ly.

Celý článek...

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD/CAM | MSV

3Dx 01Navštivte stánek 3Dconnexion během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a vyzkoušejte ergonomické nástroje pro práci s CAD/CAM. Na stánku na vás čeká mj. tombola o sadu SpaceMouse Enterprise Kit2 a také atraktivní slevový poukaz v hodnotě 20 % na nákup v e-shopu! Specialisté 3Dconnexion se na vás těší v pavilonu P na stánku 015 ve dnech 4.–7. 10. 2022.

Celý článek...

Strana 1 z 40

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>