Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D aplikace | 3D­con­nexi­on | Bezdrátová | CAD | Kláves­ni­ce | Num­pad Pro

3Dconnexion Product-Gallery Image-23123D­con­nexi­on uvedl na trh bez­drá­to­vou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci Num­pad Pro. Pro­dukt je již k dis­po­zi­ci a doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio spo­leč­nos­ti: 3D myši, běžné myši a klá­ves­ni­ce. Stej­ně jako všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on je i Num­pad Pro obo­ha­cen o spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce, které umo­ž­ňu­jí co nej­po­ho­dl­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší práci v růz­ných CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | Aston Martin | BIM | CAE | Hardware | Intel | Lenovo | Pracovní stanice | ThinkStation

Lenovo ThinkStation PX P7 P5-2310Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­ní tro­ji­ce tech­no­lo­gic­ky nej­vy­spě­lej­ších pra­cov­ních sta­nic, které kdy spo­leč­nost po­sta­vi­la, Think­Stati­on PX, P7 a P5. Tyto nové pra­cov­ní sta­ni­ce byly od zá­kla­du pře­pra­co­vá­ny tak, aby pře­ko­na­ly dneš­ní nej­ex­trém­něj­ší vý­po­čet­ní za­tí­že­ní na­příč od­vět­ví­mi. Jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu s až 120 jádry a pod­po­rou špič­ko­vých pro­fe­si­o­nál­ních gra­fic­kých karet Nvi­dia RTX.

Celý článek...

Tags: 630 | Hardware | Mikroskop | Rentgen | Versa | Výzkum | Xradia | ZEISS

xradia-630-versa open prev-2309Po­sled­ní úno­ro­vý den před­sta­vil ZEISS rent­ge­no­vý mi­k­ro­skop ZEISS Xra­dia 630 Versa (XRM) pro aka­de­mic­ký a prů­mys­lo­vý vý­zkum. Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny ZEISS Xra­dia Versa pře­ko­ná­vá vý­kon­nost­ní ba­ri­é­ry roz­li­še­ní, při­ná­ší in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské pro­stře­dí a urych­lu­je pro­duk­ti­vi­tu pro všech­ny díky snad­ným, ří­ze­ným pra­cov­ním po­stu­pům a vyšší pro­pust­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Canon | Domácnosti | imagePROGRAF | Kanceláře | TC-20 | velkoformátový tisk

Canon imagePROGRAF TC-20-2309Canon Eu­ro­pe uvádí na trh novou vel­ko­for­má­to­vou stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20. Ta je díky ten­ké­mu kom­pakt­ní­mu tělu, jed­no­du­ché­mu ovlá­dá­ní a vy­so­ce kva­lit­ní­mu tisku ve for­má­tu od A4 až po A1+ ur­če­na pro trh s velmi níz­ký­mi ob­je­my tisku, který za­hr­nu­je kan­ce­lá­ře v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví, vzdě­lá­va­cí za­ří­ze­ní a gastro­no­mii. Ide­ál­ní je ale i pro za­měst­nan­ce vy­u­ží­va­jí­cí hyb­rid­ní způ­sob práce.

Celý článek...

Tags: Bullit Group | Cat S75 | Hardware | MediaTek | NTN | Sa­tel­li­te Mes­sen­ge­r

Cat S75-Dust Proof-2308Brit­ská spo­leč­nost Bul­litt Group, za­bý­va­jí­cí se vý­ro­bou a pro­de­jem mo­bil­ních te­le­fo­nů, před­sta­vi­la svůj nový te­le­fon Cat, Cat S75. Díky špič­ko­vým odol­ným funk­cím zvlád­ne vše, co život při­ne­se, do­kon­ce i ztrá­tu sig­ná­lu. Kromě su­per­rych­lé ko­nek­ti­vi­ty 5G ob­sa­hu­je Cat S75 také nej­mo­der­něj­ší čip NTN (non-terrestrial ne­twork) od Me­di­a­Tek pro přímé při­po­je­ní ke ge­osta­ci­o­nár­ním sa­te­li­tům ve výšce 37 500 km nad zemí.

Celý článek...

Tags: Epson | SC-Px500 | SureColor | Tiskárny | Velkoformátové

Epson-SC-P6500EaD-2308Epson ozná­mil uve­de­ní tří no­vých 24" tis­ká­ren, kte­rý­mi roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí na­bíd­ku 44" vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-P8500D, jež je ur­če­na pro vel­ko­ob­je­mo­vou pro­duk­ci pla­ká­tů a do ko­pí­ro­va­cích cen­ter. Nové pro­duk­ty při­ná­še­jí vý­ji­meč­nou kva­li­tu ob­ra­zu, nízké pro­voz­ní ná­kla­dy, nízké ná­ro­ky na in­sta­lač­ní pro­stor a jed­no­du­ché ovlá­dá­ní s mož­nos­tí tisku na ši­ro­kou škálu před­loh, včet­ně kar­to­nů.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Afinia 3D | Afinia H440 | Hardware

Afinia H440-2308Afi­nia 3D, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro 3D tisk, ozná­mi­la za­há­je­ní pro­de­je své nové 3D tis­kár­ny Afi­nia H440. Cena to­ho­to no­vé­ho sys­té­mu je 1099 USD. Nová 3D tis­kár­na Afi­nia H440 před­sta­vu­je „vr­chol“ ce­no­vé do­stup­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a po­u­ži­tel­nos­ti. Je ide­ál­ní pro in­že­ný­ry, ko­níč­ká­ře a pe­da­go­gy, kteří hle­da­jí rych­lé a jed­no­du­ché ře­še­ní „ne­kon­venč­ní­ho zá­žit­ku“, tvrdí spo­leč­nost.

Celý článek...

Tags: Epson | SC-T3700E | SC-T3700­DE | SC-T7700D | SC-T7700­DL | SureColor | Tiskárny | Velkoformátové

Epson-image-hires-3-lifestyle corporate-2307Epson ozná­mil vý­znam­né roz­ší­ře­ní své řady Su­re­Co­lor SC-T tech­nic­kých tis­ká­ren a jed­no­úče­lo­vých tis­ká­ren pou­ta­čů. Nové tis­kár­ny jsou vy­tvo­ře­ny, aby splňovaly po­ža­dav­ky na tech­nic­ké vý­kre­sy v ar­chi­tek­tu­ře, vý­vo­ji a vý­ro­bě a sta­veb­nic­tví, ale sou­čas­ně jsou do­sta­teč­ně mno­ho­stran­né a umožňují tvor­bu kva­lit­ních re­klam­ních pla­ká­tů pro uži­va­te­le z ma­lo­ob­chod­ní­ho a ve­řej­né­ho sek­to­ru.

Celý článek...

Tags: Hardware | L210 | Odolné | Robustní | Rocktab | Tablety | WEROCK | Windows

Werock Rocktab L210-2306WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab L210, vý­kon­ný a mi­mo­řád­ně odol­ný prů­mys­lo­vý tablet s mi­mo­řád­ně vel­kou ba­te­rií. Nyní doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio o nový model v pod­ni­ko­vé třídě. Nový prů­mys­lo­vý tablet od spo­leč­nos­ti WEROCK byl vy­vi­nut tak, aby odo­lal ná­ro­kům prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí, a na­bí­zí řadu funk­cí. Rocktab L210 má 10" IPS dis­plej s roz­li­še­ním Full HD, který je díky adap­tiv­ní­mu jasu 550 cd/m² ide­ál­ní pro po­u­ži­tí ve vý­ro­bě a skla­dech i venku.

Celý článek...

Tags: BLACK|Elite Limited | Creaform | HandySCAN | Kontrola kvality | Metrologie

HandySCAN BLACK-Elite Limited-2305 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN BLACK|Elite Li­mi­ted. Toto ino­va­tiv­ní ruční ře­še­ní, které bylo vy­vi­nu­to během po­sled­ních de­se­ti let na zá­kla­dě op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních a ka­lib­rač­ních pro­ce­sů, úzké spo­lu­prá­ce s do­da­va­te­li a roz­ho­vo­rů s ně­ko­li­ka ti­sí­ci prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků, po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nost.

Celý článek...

Tags: AOC | Hardware | Monitory | Řada P3 | USB-C

AOC CU34P3CV product main-2305Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, Q27­P3­CVQ27­P3QW, a 34″/86,4 cm ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý CU­34­P3­CV). Ze tří stran bez­rá­mo­vé, pou­ta­vé a živé pa­ne­ly IPS nebo VA na­bí­ze­jí 178°/178° ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly pro zvý­še­ný kom­fort sle­do­vá­ní při práci na tex­tech, ta­bul­kách, kódo­vá­ní, gra­fi­ce, on­li­ne a po­dob­ně.

Celý článek...

Tags: Hardware | HTC | Metaverzum | Virtuální realita | Vive | VIVERSE | VR headset | XR Elite

VIVE-XR-Elite-landscape-2303HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR Elite lze po­u­ží­vat nejen v po­do­bě sa­mo­stat­né­ho he­ad­se­tu, ale také ve formě le­houč­kých VR brýlí při práci s PC i kom­pa­ti­bil­ní­mi smart­pho­ny. Kva­li­ty ocení jak ná­roč­ní PCVR uži­va­te­lé, tak ti, kteří hle­da­jí roz­ptý­le­ní na cestách.

Celý článek...

Tags: Hardware | M751 | M861 | NEC MultiSync | Řada M | Sharp/NEC | Velkoformátové displeje

SharpNEC M751-M861 Office-2303Sharp NEC Dis­play So­lu­ti­ons Eu­ro­pe ozna­mu­je uve­de­ní no­vých mo­de­lů řady M, NEC Mul­ti­Sync M751 a NEC Mul­ti­Sync M861, které při­ná­še­jí dva mi­mo­řád­ně velké for­má­ty. Díky tech­no­lo­gii NEC Open Mo­du­lar In­tel­li­gen­ce uži­va­te­lé vždy na­jdou ten správ­ný pro­dukt NEC, který nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich po­tře­bám po­u­ži­tí.

Celý článek...

Strana 1 z 42

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>