Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2020.1

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Twinmotion 2020 přináší nové úrovně realismu a mnohem více
(Matching tags: CEGRA,PC Design,2020.1,AXYZ,Twinmotion,Vizualizace)
... Twin­mo­ti­on 2020.1. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které po­má­ha­jí pro­mě­nit CAD a BIM mo­de­ly na ještě více pře­svěd­či­věj­ší vi­zu­a­li­za­ce a po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky pou­hý­mi ...
Pátek, 13 Březen 2020
2. Simcenter 3D 2020.1 řeší složité technické problémy
(Matching tags: Simcenter 3D,Analýzy,Nástroje,2020.1,Siemens,Simulace)
... Sim­cen­ter 3D 2020.1 jsou za­mě­ře­ny na ře­še­ní slo­ži­tých tech­nic­kých výzev. Vy­lep­še­ní v této verzi jsou za­mě­ře­na na ná­sle­du­jí­cí čtyři roz­li­šo­va­cí schop­nos­ti soft­wa­ru Sim­cen­ter ...
Pondělí, 13 Leden 2020
3. VariCAD je k dispozici ve verzi 2020-1
(Matching tags: 2020-1,3D CAD,Software,YouTube,VariCAD)
Spo­leč­nost Va­ri­cad spus­ti­la no­vou ver­zi pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1, kte­rá mi­mo jiné na­bí­zí roz­ší­ře­né a kom­plet­ně zre­no­va­né knihov­ny stroj­ních sou­čás­tí jak ve 2D, tak i ve ...
Pátek, 29 Listopad 2019
4. Nejnovější WORKNC dělá inteligentní továrny chytřejšími
(Matching tags: Advanced Toolform,NCSIMUL,2020.1,Obrábění,WorkNC,Hexagon)
V ak­tu­a­li­zo­va­né ver­zi WORK­NC 2020.1 na­jde­me mo­dul Rou­ghing (Hru­bo­vá­ní) s tech­no­lo­gií Advan­ced Tool­form, který umo­ž­ňu­je přes­něj­ší hru­bo­vá­ní ma­te­ri­á­lu fré­zo­vá­ním ...
Středa, 27 Listopad 2019
5. Novinky v Civil 3D 2020.1
(Matching tags: Novinky,ArcGIS,Civil 3D,ESRI,Autodesk,GIS,BIM,2020.1)
Spo­lu­prá­ce firem Au­to­de­sk a Esri po­kra­ču­je a no­vin­kou je in­te­gra­ce BIM a GIS v pro­duk­tu Civil 3D verze 2020.1 po­mo­cí Au­to­de­sk Con­nec­to­ru pro Ar­c­GIS, což uži­va­te­lům umožňuje ...
Pátek, 06 Září 2019
6. K dispozici je záplata MagiCAD 2020.1
(Matching tags: 2020.1,Ventilation,Záplaty,Opravy,Room,AutoCAD,MagiCAD,Electrical)
Zá­pla­ta Ma­gi­CAD 2020.1 je ur­če­na pro Ma­gi­CAD Ven­ti­lati­on, Elect­ri­cal a Room pro Au­to­CAD. V Room nyní na­jde­me opra­vu chy­by u hod­not vý­mě­ny vzdu­chu v míst­nos­ti. ...
Úterý, 27 Srpen 2019
7. Au­to­CAD ak­tu­a­li­zo­ván na verzi 2020.1
(Matching tags: Hotfix,AutoCAD,Autodesk,Aktualizace,2020.1)
Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CAD 2020.1 (která bude mít v okně About číslo verze Q.70.0.0) ob­sa­hu­je pře­de­vším hot­fix opra­vu pro­blé­mů s bloky v Au­to­CA­Du 2020. U palet bloků lze ...
Úterý, 06 Srpen 2019
8. Novinky Autodesk Inventoru 2020.1
(Matching tags: Inventor,Autodesk,2020.1,Vylepšení)
Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řa­du nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2019