Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2024

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Konference 3DEXPERIENCE EuroCentral 2024
(Matching tags: 2024,Mnichov,EuroCentral,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Konference,SolidWorks)
Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ...
Středa, 14 Únor 2024
2. Registrace na 3DEXPERIENCE WORLD 2024
(Matching tags: 2024,Dallas,Registrace,3DEXPERIENCE,World,Konference,SolidWorks)
Po opat­ře­ních proti co­vi­du a re­strik­cích ne­oč­ko­va­ných je kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v texaském Dal­la­su 11. až 14. února v Kay Bai­ley Hut­chi­son Con­ven­ti­on ...
Pátek, 27 Říjen 2023
3. Rychlejší a lepší výstavba mostů s Allplan Bridge 2024
(Matching tags: Stavebnictví,Infrastruktura,Allplan,Mosty,2024)
ALL­PLAN před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní mostů All­plan Bridge 2024. Díky ro­bust­ním a au­to­ma­ti­zo­va­ným ná­stro­jům pro mo­de­lo­vá­ní a tvor­bu de­tai­lů, roz­ší­ře­ným ...
Úterý, 17 Říjen 2023
4. Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu
(Matching tags: 2024,Umělá inteligence,Solid Edge,Siemens,Software,CAM,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. ...
Středa, 11 Říjen 2023
5. Zahájení registrace na GrindingHub 2024
(Matching tags: GrindingHub,2024,Registrace,Stuttgart,Veletrhy)
Pokud máte jako firma zájem před­sta­vit své ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a tech­no­lo­gie vy­bra­né cí­lo­vé sku­pi­ně, mů­že­te tak uči­nit od 14. do 17. květ­na 2024 na ve­letr­hu Grin­dingHub ve Stutt­gar­tu. ...
Středa, 03 Květen 2023
6. Pořadatelskou zemí prestižní konference FABx 2024 bude ČR
(Matching tags: Otevřené dílny,Make More,2024,FABx,JIC,MIT,Česká republika,Konference)
... hostí kaž­do­roč­ní kon­fe­ren­ce vždy v jiné zemi. Le­toš­ní roč­ník pro­bě­hl vý­ji­meč­ně on-line a jeho sou­čás­tí byla i volba po­řa­da­tel­ské země pro rok 2024. Česká re­pub­li­ka ...
Středa, 12 Srpen 2020