Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo baterie

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Gotion High-tech si vybral Siemens Xcelerator
(Matching tags: Go­ti­on High-tech,Digital Industries Software,Xcelerator,Digitální dvojčata,Baterie,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že si Go­ti­on High-tech vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro vy­bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ní plat­for­my pro ...
Neděle, 17 Září 2023
2. Tianneng používá Siemens Xcelerator pro výrobu baterií
(Matching tags: Tianneng,Xcelerator,Inteligentní výroba,Baterie,Digitalizace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 14. srpna, že si Tian­neng Bat­te­ry Group vy­bra­la prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby pod­po­ři­la ino­va­ce a umož­ni­la ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
3. Sakuu se spojuje kvůli 3D tištěným lithiovým bateriím
(Matching tags: Liovix,NGK,LiCap,Livent,Sakuu,Zdroje napájení,Baterie,Spolupráce)
Ame­ric­ký star­tup Sakuu po­u­ží­vá pro své po­lo­vo­di­čo­vé 3D tiš­tě­né ba­te­rie nový tisk­nu­tel­ný li­thi­o­vý pří­pra­vek od Li­ven­tu. Sakuu uza­vřel do­ho­du o spo­leč­ném vý­vo­ji (JDA) pro ...
Pátek, 21 Duben 2023
4. FREYR pomocí Siemens Xceleratoru rozšíří výrobu baterií
(Matching tags: Industrial Edge,FREYR,Baterie,AWS,Festo,Nvidia,Siemens)
Hlav­ním bodem pon­děl­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce firmy Si­e­mens na Han­no­ver Messe bylo ozná­me­ní spo­lu­prá­ce s Freyr Bat­te­ry na roz­sáh­lé a udr­ži­tel­né vý­ro­bě ba­te­rií v rámci ote­vře­né ...
Úterý, 18 Duben 2023
5. eSemináře o elektrických vozidlech a virtuální workshop
(Matching tags: eSemináře,Elektrické pohony,Baterie,Dassault Systemès,3DS,Workshop,Simulace)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes po­řá­dá další 3 živé akce, ve kte­rých dis­ku­tu­je o pro­blé­mech a vý­ho­dách in­te­gra­ce mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní si­mu­la­ce pro urych­le­ní vý­vo­je elek­tric­kých ...
Pondělí, 27 Červenec 2020
6. Jak snadno vybrat baterii do notebooku či mobilu
(Matching tags: NZB CZ,Baterie,Parametry,Mobil,Fotoaparát,výběr,Notebook)
Baterie je to, co činí naše přenosné elektronické spotřebiče funkčními. Díky ní je můžeme používat, a to i na místech, kde nemáme přístupný zdroj elektrické energie. Ani baterie však není nesmrtelná ...
Pátek, 21 Březen 2014