Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo desktop metal

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Stratasys a Desktop Metal se spojují
(Matching tags: Desktop Metal,Nano Dimension,Polymery,Kovy,Aditivní výroba,Stratasys)
Stra­ta­sys a Desktop Metal se roz­hod­ly spo­jit v rámci do­ho­dy za při­bliž­ně 1,8 mi­li­ar­dy do­la­rů. Do­ho­da spo­ju­je silné strán­ky Stra­ta­sy­su v ob­las­ti po­ly­me­rů s prů­mys­lo­vou ...
Středa, 07 Červen 2023
2. Desktop Metal uvádí 3D tiskárny Binder Jet řady X
(Matching tags: Triple ACT,X-Series,Binder Jet,Desktop Metal,3D tiskárny)
Desktop Metal ozná­mil uve­de­ní na trh řady X-Se­ries sys­té­mů pro 3D tisk z ko­vo­vých a ke­ra­mic­kých práš­ků v ši­ro­ké škále ve­li­kos­tí čás­tic. Nově znač­ka řady tis­ká­ren Desktop ...
Pátek, 11 Březen 2022
3. Nová tiskárna pro sériový kovový 3D tisk v MCAE
(Matching tags: Shop System,Po­boč­ka Pla­zy,Ko­vo­vé díly,MCAE Sys­tems,Desktop Metal,3D tisk)
MCAE Sys­tems zpro­vozni­la novou tis­kár­nu pro sé­ri­o­vý 3D tisk ko­vo­vých dílů na své po­boč­ce v Pla­zech u Mladé Bo­lesla­vi. Za­ří­ze­ní Shop Sys­tem od ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Desktop ...
Sobota, 30 Říjen 2021
4. Webinář Shop System – Budoucnost moderní strojírenské výroby
(Matching tags: Stro­jí­ren­ská vý­ro­ba,Shop Sys­tem,Webi­náře,Binder jetting,Desktop Metal,MCAE Systems)
... ne­vá­hej­te a při­poj­te se na další webi­nář MCAE Sys­tems, kde se do­zví­te vše pod­stat­né. A nejen to. Bude před­sta­ve­no za­ří­ze­ní Shop Sys­tem spo­leč­nos­ti Desktop Metal, které před­sta­vu­je ...
Neděle, 18 Duben 2021
5. Webinář Studio System 2 o 3D tisku kovů
(Matching tags: Studio System 2,Desktop Metal,Webináře,MCAE Systems,3D tisk)
... Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, ...
Středa, 07 Duben 2021
6. Ještě jednodušší 3D tisk kovových dílů
(Matching tags: MCAE Systems,3D tisk,Desktop Metal,Studio System 2,Hardware)
Na za­čát­ku roku 2021 uved­la ame­ric­ká firma Desktop Metal, která je v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku za­stou­pe­ná spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems, novou verzi 3D tis­kár­ny pro tisk z kovů ...
Středa, 10 Únor 2021
7. Webinář 3D tisk z kovů přímo ve vaší kanceláři
(Matching tags: Studio System+,Kovový tisk,Desktop Metal,Webináře,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk)
... kde před­sta­ví 3D tis­kár­nu Stu­dio Sys­tem+ od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Sami uvi­dí­te, jak ši­ro­ké je spek­trum je­jí­ho vy­u­ži­tí, od funkč­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní přes mon­táž­ní pří­prav­ky ...
Čtvrtek, 18 Červen 2020
8. Desktop Metal nabídne 3D tisk s nepřetržitým vláknem
(Matching tags: Desktop Metal,Nepřetržité vlákno,3D tisk)
Desktop Metal při­chá­zí s no­vin­kou, 3D tis­ko­vou plat­for­mou Fiber vy­u­ží­va­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no pro kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly. Stol­ní sys­tém pro 3D tisk je za­lo­žen na pro­ce­su, ...
Středa, 06 Listopad 2019
9. MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
(Matching tags: MCAE,DM Studio,Desktop Metal,3D tisk)
Česká společnost MCAE Systems podepsala partnerskou smlouvu s americkou společností Desktop Metal o zastoupení jejích produktů pro český a slovenský trh. Přináší tak změnu způsobu výroby z kovu prostřednictvím ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2017
10. MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
(Matching tags: MCAE Systems,Kov,DM Studio,Desktop Metal,Studio System,3D tisk,Hardware)
Česká společnost MCAE Systems podepsala partnerskou smlouvu s americkou společností Desktop Metal o zastoupení jejích produktů pro český a slovenský trh. Přináší tak změnu způsobu výroby ...
Úterý, 14 Listopad 2017
11. Systémy DM Studio a DM Production od Desktop Metal
(Matching tags: 3D tisk,DM Studio,DM Production,Desktop Metal,BMD,Cloud,FDM)
Dva systémy pro kompletní produkční cyklus, od prototypu po masovou produkci, vydává společnost Desktop Metal. DM Studio a DM Production nabízejí inovativní řešení, co se výroby pomocí ...
Pátek, 28 Duben 2017