Google překladač: English Deutsch

Stratasys a Desktop Metal se spojují

Autor článku: Redakce   

Tags: Aditivní výroba | Desktop Metal | Kovy | Nano Dimension | Polymery | Stratasys

Stratasy Desktop Metal-2323Stra­ta­sysDesktop Metal se roz­hod­ly spo­jit v rámci do­ho­dy za při­bliž­ně 1,8 mi­li­ar­dy do­la­rů. Do­ho­da spo­ju­je silné strán­ky Stra­ta­sy­su v ob­las­ti po­ly­me­rů s prů­mys­lo­vou hro­mad­nou vý­ro­bou Desktop Me­ta­lu. Vý­sled­kem je spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se adi­tiv­ní vý­ro­bou, která po­krý­vá celý ži­vot­ní cyk­lus vý­ro­by od ná­vr­hu až po sé­ri­o­vou vý­ro­bu po­ly­me­rů i kovů. Do­ho­da byla jed­no­my­sl­ně schvá­le­na před­sta­ven­stvy obou spo­leč­nos­tí.

Ak­ci­o­ná­ři Desktop Me­ta­lu ob­dr­ží 0,123 kme­no­vé akcie Stra­ta­sy­su za kaž­dou akcii Desktop Me­ta­lu. Oče­ká­vá se, že do­ho­da bude uza­vře­na ve čtvr­tém čtvrt­le­tí roku 2023. Ak­ci­o­ná­ři Stra­ta­sy­su budou vlast­nit zhru­ba 59 % slou­če­né spo­leč­nos­ti. Ak­ci­o­ná­ři Desktop Me­ta­lu budou vlast­nit při­bliž­ně 41 % kom­bi­no­va­né spo­leč­nos­ti.

ID­Te­chEx ve své zprá­vě o trans­ak­ci ozna­čil fúzi za „vý­znam­ný mil­ník v od­vět­ví adi­tiv­ní vý­ro­by“. Zprá­va dále uvádí, že v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech se Stra­ta­sys i Desktop Metal vý­znam­ně za­po­ji­ly do fúzí a akvi­zic. Desktop Metal kou­pil půl tuctu spo­leč­nos­tí, včet­ně ExOne a En­vi­si­on­TEC, ve snaze roz­ší­řit své tech­no­lo­gic­ké port­fo­lio mimo adi­tiv­ní vý­ro­bu kovů o po­ly­me­ry, ke­ra­mi­ku a kom­po­zi­ty. Stratsys koupil softwarovou společnost Riven nebo převzal divizi materiálů pro AM od Covestra.

Ochrana hodnoty společnosti Stratasys

Od­dě­le­ně od spo­je­ní Stra­ta­sy­su s Desktop Me­ta­lem uči­ni­la Nano Di­mensi­on ak­ci­o­ná­řům Stra­ta­sy­su ne­a­de­kvát­ní na­bíd­ku na čás­teč­nou koupi akcií. Ak­ci­o­ná­ři Stra­ta­sy­su musí pod­nik­nout kroky k do­ru­če­ní ozná­me­ní o ná­mit­ce proti čás­teč­né na­bíd­ce pře­vze­tí.
Další in­for­ma­ce na­pří­klad v člán­ku Stra­ta­sys od­mí­tl ne­vy­žá­da­ný návrh Nano Di­mensi­on.


Mohlo by vás zajímat: