Google překladač: English Deutsch

Stratasys odmítl nevyžádaný návrh Nano Dimension

Autor článku: Redakce   

Tags: Nabídka | Nano Dimension | Společnost | Stratasys

stratasys nano dimension-loga-2312Stra­ta­sys ozná­mil, že jeho správ­ní rada jed­no­my­sl­ně od­mít­la ne­vy­žá­da­nou na­bíd­ku Nano Di­mensi­on na pře­vze­tí Stra­ta­sy­su za 18,00 USD na akcii v ho­to­vos­ti. V sou­la­du se svými fi­du­ci­ár­ní­mi po­vin­nost­mi a po kon­zul­ta­ci s ne­zá­vis­lý­mi fi­nanč­ní­mi a práv­ní­mi po­rad­ci před­sta­ven­stvo Stra­ta­sy­su návrh peč­li­vě pře­zkou­ma­lo a vy­hod­no­ti­lo.

Po pře­zkou­má­ní do­spě­lo před­sta­ven­stvo Stra­ta­sy­su k zá­vě­ru, že návrh Nano Di­mensi­o­nu pod­stat­ně pod­hod­no­cu­je spo­leč­nost vzhle­dem k jejím sa­mo­stat­ným vy­hlíd­kám a není v nej­lep­ším zájmu Stra­ta­sy­su a jeho ak­ci­o­ná­řů.

Před­sta­ven­stvo a ve­de­ní Stra­ta­sy­su jsou pře­svěd­če­ni, že sa­mo­stat­ný plán spo­leč­nos­ti vy­tvo­ří pro její ak­ci­o­ná­ře pod­stat­ně větší hod­no­tu než návrh Nano Di­mensi­o­nu. Stra­ta­sys ne­dáv­no do­sá­hl šes­té­ho po sobě jdou­cí­ho čtvrt­le­tí zis­ko­vos­ti na upra­ve­né bázi na­vzdo­ry ná­roč­né­mu eko­no­mic­ké­mu pro­stře­dí a spo­leč­nost se i na­dá­le la­se­ro­vě za­mě­řu­je na re­a­li­za­ci své stra­te­gie a ří­ze­ní svých ope­ra­cí, aby efek­tiv­ně za­jis­ti­la tr­va­lý a zis­ko­vý růst.

Jako fi­nanč­ní po­rad­ce Stra­ta­sy­su pů­so­bí spo­leč­nost J.P. Mor­gan a jako práv­ní po­rad­ci slou­ží ad­vo­kát­ní kan­ce­lá­ře Me­i­tar Law Of­fi­ces a Wach­tell, Lip­ton, Rosen & Katz.

Nano Di­mensi­on pro­střed­nic­tvím svého před­se­dy před­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Yoava Ster­na vy­já­d­řil zkla­má­ní z ne­vy­u­ži­tí pře­svěd­či­vé na­bíd­ky. Po kon­struk­tiv­ních dis­ku­sích s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Stra­ta­sy­su to prý bylo pře­kva­pi­vé. Nano Di­mensi­on zů­stá­vá i tak ote­vřen dis­ku­sím, zváží své mož­nos­ti, a to jak ve vzta­hu ke spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, tak k al­ter­na­tiv­ním stra­te­gic­kým akvi­zič­ním cílům, které v sou­čas­né době zva­žu­je.Mohlo by vás zajímat: