Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys spolupracuje se Siemens Healthineers

Úterý, 28 Listopad 2023 14:49

Tags: 3D tisk | CT fantomy | He­al­thi­neers | Počítačová tomografie | Sie­mens | Stratasys

Siemens CT scan comparisson-2348Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel part­ner­ství se Sie­mens He­al­thi­neers při re­a­li­za­ci pře­lo­mo­vé­ho vý­zkum­né­ho pro­jek­tu, jehož cílem je vy­vi­nout nová mo­der­ní ře­še­ní pro roz­voj lé­kař­ských zob­ra­zo­va­cích fan­to­mů pro zob­ra­zo­vá­ní po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT). CT fan­to­my, které jsou dů­le­ži­tým ná­stro­jem v lé­kař­ském zob­ra­zo­vá­ní a téměř uni­ver­zál­ním zdro­jem v ne­moc­ni­cích po celém světě, jsou spe­ci­a­li­zo­va­ná za­ří­ze­ní po­u­ží­va­ná k hod­no­ce­ní a za­jiš­tě­ní vý­ko­nu CT ske­ne­rů.

Fan­to­my jsou na­vr­že­ny tak, aby si­mu­lo­va­ly ur­či­té vlast­nos­ti lid­ské­ho těla, a umo­ž­ňují vy­hod­no­co­vat různé zá­klad­ní uka­za­te­le, včet­ně dávky zá­ře­ní a kva­li­ty ob­ra­zu, a po­má­ha­jí při ka­lib­ra­ci a za­jiš­ťu­jí kon­zis­tent­ní výkon ske­ne­ru. Spo­leč­ný vývoj vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Po­ly­Jet od Stra­ta­sy­su v kom­bi­na­ci s jeho je­di­neč­nou tech­no­lo­gií Ra­di­o­Ma­t­rix a po­kro­či­lý al­go­rit­mus od Sie­mens He­al­thi­neers, jehož cílem je pře­vést na­ske­no­va­né sním­ky pa­ci­en­ta na spe­ci­fic­ké cha­rak­te­ris­ti­ky ma­te­ri­á­lu s ra­di­ač­ní ka­pa­ci­tou lid­ské ana­to­mie. Toto ře­še­ní umož­ní vý­ro­bu fan­to­mů na míru a vy­tvo­ře­ní ul­tra­re­a­lis­tic­kých cha­rak­te­ris­tik lid­ské ana­to­mie s na­pros­tou ra­di­o­gra­fic­kou přes­nos­tí pa­to­lo­gie spe­ci­fic­ké pro pa­ci­en­ta, což dosud ne­by­lo možné.

Siemens Head slice model-2348Tento spo­leč­ný pro­jekt změní způ­sob vy­u­ži­tí fan­to­mů v me­di­cí­ně a v ně­kte­rých pří­pa­dech do­kon­ce umož­ní vý­rob­cům za­ří­ze­ní a aka­de­mic­kým pra­co­viš­tím na­hra­dit lid­ské mrt­vo­ly 3D tiš­tě­ný­mi struk­tu­ra­mi. Tato schop­nost umo­ž­ňuje kri­tic­kou efek­ti­vi­tu a mi­ni­ma­li­zu­je ne­vy­hnu­tel­nou lid­skou va­ri­a­bi­li­tu. Tato práce také při­ne­se zá­sad­ní množ­ství vý­zkum­ných dat, která po­skyt­nou klí­čo­vé po­znatky pro zdo­ko­na­le­ní al­go­rit­mů CT sys­té­mů, pod­ní­tí vývoj ma­te­ri­á­lů a od­ha­lí po­ten­ci­ál­ní nové ob­las­ti po­u­ži­tí – a také určí bu­dou­cí vý­zkum­né pří­le­ži­tos­ti.

Sou­čas­ná ome­ze­ní zob­ra­zo­va­cích fan­to­mů jsou pro ra­di­o­lo­gic­kou ko­mu­ni­tu dlou­ho­do­bou vý­zvou. Toto part­ner­ství Stra­ta­sy­su se Sie­mens He­al­thi­neers umož­ní spo­leč­ně pro­zkou­mat roz­sáh­lé mož­nos­ti ra­di­o­prů­hled­ných ma­te­ri­á­lů a tech­no­lo­gií 3D tisku k pře­ko­ná­ní těch­to pře­ká­žek.

Vý­zkum začne vý­ro­bou 3D tiš­tě­ných fan­to­mů pro menší ana­to­mie v ob­las­ti hlavy a krku a bude za­hr­no­vat vý­ro­bu po­stup­ně vět­ších a slo­ži­těj­ších ana­to­mií, což po­ve­de k cíli první fáze, kte­rým je 3D tisk mo­de­lu srdce a ce­lé­ho lid­ské­ho trupu s na­pros­tou ra­di­o­gra­fic­kou přes­nos­tí.

Po­znatky zís­ka­né v rámci to­ho­to pro­jek­tu před­sta­vu­jí prů­lom v ob­las­ti lé­kař­ské­ho zob­ra­zo­vá­ní, který ote­vře nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí, pokud jde o 3D tisk a zob­ra­zo­vá­ní. V Sie­mens He­al­thi­neers jsou nad­še­ni pří­le­ži­tost­mi, které před nimi díky to­mu­to part­ner­ství stojí, a věří, že bude mít dlou­ho­do­bý dopad na lé­kař­ské a aka­de­mic­ké apli­ka­ce.


Mohlo by vás zajímat: