Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na Formnextu 2023

Středa, 15 Listopad 2023 01:09

Tags: #Formnext2023 | D2F Solution | FDM | FX10 | Markforged | Nexa3D | Raise3D | RMF500 | Stratasys

IMG 20231107 162445-2346Po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next, tedy na Form­nex­tu. Ono to při­dá­vá­ní ve­letrhů, vý­stav a po­dob­ně k názvu akce stej­ně slou­ží jen k tomu, aby se ne­mu­se­lo skloňovat. A aby název akce, firmy, spo­leč­nos­ti atd. zů­stal, stej­ně jako v an­g­lič­ti­ně či něm­či­ně, v prv­ním pádu. Kdy­bych měl cha­rak­te­ri­zo­vat první dojem jed­ním slo­vem, jaký je Form­next, tak by to bylo Únav­ný. V první řadě za­u­jí­má vý­stav­ní plo­chou víc místa, než ja­ká­ko­liv velká vý­stav­ní akce u nás.

Ne, nemám to ově­ře­no, ale vy­chá­zím z toho, že na pouhé pro­ji­tí tzv. cik cak bez za­sta­vo­vá­ní mezi vý­stav­ní­mi ex­po­zi­ce­mi na na čtyřech pod­la­žích hal 11 a 12 frank­furt­ské­ho vý­sta­viš­tě jsem po­tře­bo­val asi 2,5 ho­di­ny. A jsou to vý­stav­ní plo­chy oprav­du vy­pl­ně­né, bez ně­ja­kých vel­kých hlu­chých míst typu od­po­čív­ky a ob­čer­stve­ní, byť i ta se ve velmi malém pro­cen­tu na ploše na­chá­ze­la. Ale o na­sy­ce­ní a ob­čer­stve­ní ná­vštěv­ní­ků i vy­sta­vo­va­te­lů se zvlád­nou po­sta­rat sa­mo­stat­né re­stau­ra­ce a ka­vár­ny, kte­rých je v ha­lách kolem vý­stav­ních ploch ne­ú­re­kom. Čte­ná­řům ne­o­vlá­da­jí­cím slo­ven­šti­nu se za tento výraz omlou­vám, ale moc se mi líbí – česky ne­spo­čet­ně, hodně, značně, velký počet.

Ještě jeden aspekt Form­nex­tu bych zmí­nil. Vý­sta­va není vhod­ná pro aler­gi­ky na vý­pa­ry ta­ve­né­ho plas­tu. I když jsou haly dobře vě­t­ra­né, je ten zá­pach ta­ve­né­ho plas­tu všu­dypří­tom­ný. Jen v prv­ním po­scho­dí haly 12 byl pře­ra­žen pra­že­nou ku­ku­ři­cí, kte­rou měli na jed­nom ze stán­ků. To si člo­věk hned mohl při­pa­dat jak v mul­ti­ki­nu.
A když už jsem začal těmi aler­gi­ky, mám pocit, že při té míst­ní kon­cen­t­ra­ci bych se jím klid­ně mohl stát. Ovšem zá­ro­veň se musím omlu­vit za mír­nou dez­in­for­ma­ci, pro­to­že při opě­tov­ném pro­chá­ze­ní pří­ze­mí haly 12 musím kon­sta­to­vat, že zde ty plas­ty tak cítit ne­by­ly. Z jed­no­du­ché­ho dů­vo­du, byla zde si­tu­o­vá­na pře­váž­ně ko­vo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba.

Hardware a software pro 3D tiskárny a aditivní výrobu

Kromě 3D tis­ká­ren a růz­ných stro­jů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu najde ná­vštěv­ník na Form­nex­tu také do­da­va­te­le hard­wa­ro­vých kom­po­nent, dů­le­ži­tých pro je­jich stav­bu, ať už to jsou třeba li­ne­ár­ní ve­de­ní, vo­di­cí tyče, po­lo­ho­va­cí sys­témy, mo­to­ry, čer­pa­dla, nebo od­mě­řo­va­cí sys­témy apod.

Hiwin-2346

A úplně za­po­mí­nám zmí­nit pří­tom­nost do­da­va­te­lů ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk, ať už to jsou tis­ko­vé stru­ny, práš­ky, prys­ky­ři­ce nebo do­kon­ce pe­let­ky.

Nemé­ně dů­le­ži­tý je pak i soft­ware, který s 3D tis­kár­na­mi spo­lu­pra­cu­je. A tak na Form­nex­tu na­jde­te kromě soft­wa­rů do­dá­va­ných přímo vý­rob­ci 3D tis­ká­ren i soft­wa­ry men­ších spo­leč­nos­tí, stej­ně jako do­da­va­te­le soft­wa­ru CAM a CAE pro si­mu­la­ci 3D tisku se všemi pa­ra­me­t­ry, které ovlivňují vý­sled­ný vy­tiš­tě­ný pro­dukt.

Ansys-SolidCAM-SprutCAM--2346

Hned na první den Form­nex­tu si mnohé firmy při­pra­vi­ly před­sta­ve­ní hor­kých no­vi­nek. Bez toho vy ve­letrh nebyl ve­letrhem. U nás to už tak tro­chu vy­šumě­lo, ale vzpo­mí­nám, jak ještě před rokem 1989 se ve­letrhy chlu­bi­ly, kolik bylo během nich uza­vře­no ob­chod­ních kon­trak­tů a kolik bylo před­sta­ve­no no­vi­nek, o počtu vy­sta­vo­va­te­lů a ná­vštěv­ní­ků ne­mluvě. Ale pojď­me se po­dí­vat na ně­ko­lik nově ohlá­še­ných pro­duk­tů na této vý­sta­vě. Pár jsem jich stihl osob­ně, o dal­ších při­šly a ještě týden po Form­nex­tu stále při­chá­ze­jí tis­ko­vé zprá­vy.

Tiskárna F3300 FDM od Stratasysu

O nové 3D tis­kár­ně F3300 Fused De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM) od Stra­ta­sy­su jsme psali už před Form­nex­tem. Hned první den vý­sta­vy také byla po za­ha­jo­va­cím pro­je­vu Ste­ve­na Scot­ta Crum­pa, vy­ná­lez­ce fúz­ní­ho de­po­zič­ní­ho mo­de­lo­vá­ní (FDM) a spo­luza­kla­da­te Stra­ta­sy­su, tato tis­kár­na slav­nost­ně od­ha­le­na.

Stratasys Steven Scott Crump-2346

Tis­kár­na F3300 by měla být nej­do­ko­na­lej­ší prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nou na trhu. Mezi davem ob­klo­pu­jí­cím novou tis­kár­nu v oka­mžik před­sta­ve­ní byli k vi­dě­ní také ně­kte­ří naši ob­chod­ní zá­stup­ci, mezi nimi na­pří­klad Mi­lo­slav Drá­pe­la z MCAE Sys­tems. Však také hned druhý den při­šla do re­dak­ce zprá­va z MCAE, mimo jiné o tom, že dis­tri­buce F3300 začne v prv­ním čtvrt­le­tí 2024.

DJI 0034 - frame at 0m11s-MCAE-2346

Nexa3D představila Nexa AI a platformu QLS 260

Nexa­3D, za­bý­va­jí­cí se ul­tra­rych­lým po­ly­me­ro­vým 3D tis­kem, ozná­mi­la na Form­nex­tu uve­de­ní Nexa AI – nej­mo­der­něj­ší plat­for­my umělé in­te­li­gen­ce pro svou prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nu XiP Pro. Tento ino­va­tiv­ní soft­wa­ro­vý ba­lí­ček vy­u­ží­vá sílu umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení k re­vo­luč­ní­mu zlep­še­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu 3D tisku, neboť zjed­no­du­šu­je a au­to­ma­ti­zu­je celý pro­ces od pří­pra­vy sou­bo­rů až po je­jich ná­sled­né zpra­co­vá­ní.
Zá­klad­ní modul Nexa AI je k dis­po­zi­ci oka­mži­tě, za­tím­co další funk­ce a ak­tu­a­li­za­ce budou k dis­po­zi­ci poz­dě­ji ještě v tomto roce.

NEXA3D-2346

Oka­mži­tě do­stup­ný je také prů­mys­lo­vý la­se­ro­vý spé­ka­cí sys­tém QLS 260 a také ne­dáv­no uve­de­ný ter­mo­plas­tic­ký ko­po­ly­este­ro­vý prá­šek IN­FI­NAM TPC 8008 P od Evo­ni­ku pro po­u­ži­tí s vy­so­ce vý­kon­ný­mi tis­kár­na­mi Nexa­3D s práš­ko­vým ložem QLS­‑Se­ries.

Premiéra 3D tiskárny Markforged FX10

Ex­po­zi­ci firmy Mark­for­ged od rána prv­ní­ho dne Form­nex­tu do­mi­no­va­lo dře­vě­né bed­ně­ní upev­ně­né na la­nech, aby se v pravý čas mohlo zved­nout nad hlavy okolo sto­jí­cích di­vá­ků a od­krýt za­kry­té, v nad­pi­su zmí­ně­né, dvě no­vin­ky.
Mark­for­ged FX10 je nová ge­ne­ra­ce prů­mys­lo­vé kom­po­zit­ní 3D tis­kár­ny – vý­sle­dek dlou­ho­le­tých tech­nic­kých ino­va­cí. Jejím je­di­ným úče­lem je po­sky­to­vat silné a přes­né díly při kaž­dém tisku.
FX10 tisk­ne kon­ti­nu­ál­ní díly vy­ztu­že­né uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny pro ši­ro­kou škálu vý­rob­ních apli­ka­cí – po­má­há vý­rob­cům zvý­šit rych­lost uve­de­ní na trh, sní­žit vý­rob­ní a skla­do­vé ná­kla­dy a eli­mi­no­vat ri­zi­ko vý­pad­ku linky.
S pod­po­rou si­mu­lač­ní­ho a kon­t­rol­ní­ho soft­wa­ru do­ká­že FX10 vy­rá­bět ově­ře­né díly, které splňují přís­né po­ža­dav­ky vý­rob­ních hal.

IMG 20231107 165802-Markforget-2346

Na před­sta­ve­ní této no­vin­ky ne­moh­li chy­bět zá­stup­ci spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser, kteří se pochlu­bi­li svou účas­tí na Lin­ke­dI­nu pro­střed­nic­tvím videa. 3Dwi­ser ostat­ně na Form­nex­tu roz­hod­ně ne­za­há­lel a na­vá­zal part­ner­ství s Nikon SLM So­lu­ti­ons. Znač­ku Nikon byste možná mezi 3D tis­ka­ři ne­hle­da­li, ale poté, co Nikon vloni kou­pil ně­mec­kou SLM So­lu­ti­ons, se chce pro­sa­dit na trhu s pro­duk­ty pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu. Chce být před­ním a glo­bál­ním hrá­čem v ob­las­ti ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by a na­bí­zet ino­va­tiv­ní vý­rob­ní ře­še­ní.

IMG 20231107 165516-Nikon-2346

Představení RMF500 a DF2 Solution od Raise3D

Pro před­sta­ve­ní svých no­vi­nek ob­chod­ním part­ne­rům si Rai­se3D od­sko­či­la z vý­sta­viš­tě do ma­lé­ho kina s re­stau­ra­cí Orfeo's Erben.

Edward Feng zakladatel a generalni reditel Raise3D-2346

Rai­se3D RM­F500 je spo­leh­li­vá a přes­ná prů­mys­lo­vá 3D tis­kár­na, která vy­rá­bí malé série dílů na míru s vy­so­kou opa­ko­va­tel­nos­tí. Zdě­di­la osvěd­če­né zku­še­nos­ti Rai­se3D v ob­las­ti FFF tech­no­lo­gie a po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů.

RMF500-2346

Díky svému vel­ké­mu sta­veb­ní­mu ob­je­mu 500 × 500 × 500 mm a ne­zá­vis­lé du­ál­ní elek­tric­ké trys­ce s tech­no­lo­gií Hyper FFF je tis­kár­na Rai­se3D RM­F500 špič­kou v pro­duk­ti­vi­tě tisku vel­kých dílů a ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by. S ma­xi­mál­ní li­ne­ár­ní rych­los­tí 500 mm/s a ma­xi­mál­ním zrych­le­ním 15 000 mm/s², což je dva­krát více než u běž­ných prů­mys­lo­vých tis­ká­ren, před­sta­vu­je RM­F500 sku­teč­nou špič­ku v pro­duk­ti­vi­tě. Údaje o rych­los­ti a zrych­le­ní po­chá­ze­jí z tes­to­va­cích dat la­bo­ra­to­ře Rai­se3D.

Rai­se3D DF2 So­lu­ti­on je tis­ko­vý DLP sys­tém (Di­gi­tal Light Prin­ting) s vy­so­kou rych­los­tí tisku, hlad­kým po­vr­chem, vy­so­kou přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou spo­leh­li­vos­tí. Je určen pro kon­strukč­ní pro­to­ty­py, vý­rob­ní po­můc­ky a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu s po­u­ži­tím ši­ro­ké škály vy­so­ce vý­kon­ných prys­ky­řic.

Raise3D DF2 Solution

Rai­se3D DF2 So­lu­ti­on vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii RFID k bez­pro­blé­mo­vé in­te­gra­ci hard­wa­ru, soft­wa­ru a ma­te­ri­á­lů a na­bí­zí uži­va­te­lům zjed­no­du­še­ný pra­cov­ní po­stup bez nut­nos­ti ruč­ní­ho za­dá­vá­ní pro­ces­ních na­sta­ve­ní. To nejen šetří pro­voz­ní čas, ale také za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní pra­cov­ní po­stup, který je pro vý­ro­bu zá­sad­ní.

V po­rov­ná­ní s ča­so­vě ná­roč­ným a ne­pře­hled­ným pra­cov­ním po­stu­pem DLP jsou tis­kár­na Rai­se3D DF2, myčka DF Wash a vy­tvr­zo­va­cí za­ří­ze­ní DF Cure vy­ba­ve­ny in­te­li­gent­ní sta­veb­ní deskou in­te­gro­va­nou s RFID štít­kem a lo­gic­kým roz­hra­ním, které za­jiš­ťu­je čist­ší a jed­no­duš­ší pra­cov­ní po­stup v celém pro­ce­su tisku, mytí a vy­tvr­zo­vá­ní. To nejen ze­fek­tivňuje ma­nu­ál­ní ope­ra­ce, ale také za­jiš­ťu­je, že tis­ko­vé úlohy budou vždy pro­ve­de­ny se stej­ný­mi vý­sled­ky tisku.

Mezi po­zva­ný­mi ob­chod­ní­mi zá­stup­ci ne­chy­běl ani Jan Šmejc­ký ze spo­leč­nos­ti El­vi­ra/Abc3D, která pro­duk­ty Rai­se3D u nás pro­dá­vá.

Jak jsem se již výše zmí­nil, no­vi­nek bylo na Form­nex­tu oprav­du mnoho, ale ne­chci tento člá­nek pří­liš na­ta­ho­vat. Takže další jed­not­li­vé no­vin­ky budeme zve­řejňovat v dal­ších dnech.

 


Mohlo by vás zajímat: