Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představí na Formnextu tiskárnu F3300 FDM

Pondělí, 06 Listopad 2023 00:17

Stratasys F3300-2345Stra­ta­sys před­sta­ví na Form­nex­tu, který se koná 7. až 10. lis­to­pa­du v ně­mec­kém Frank­fur­tu, svou novou 3D tis­kár­nu F3300 Fused De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM). Tato ino­va­tiv­ní tis­kár­na na­bí­zí vý­rob­ním zá­kaz­ní­kům bez­kon­ku­renč­ní hod­no­tu díky sní­že­ní prac­nos­ti, ma­xi­ma­li­za­ci doby pro­vo­zu a vyšší kva­li­tě a vý­těž­nos­ti dílů. Tis­kár­na F3300, kte­rou pro vý­ro­bu zkon­stru­o­va­li vy­ná­lez­ci tech­no­lo­gie FDM, bude nej­do­ko­na­lej­ší prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nou na trhu.

Její kon­struk­ce a po­kro­či­lé funk­ce změní způ­sob, jakým se adi­tiv­ní vý­ro­ba po­u­ží­vá v nej­ná­roč­něj­ších prů­mys­lo­vých od­vět­vích, jako je le­tec­ký a au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, vlád­ní/vo­jen­ské a ser­vis­ní kan­ce­lá­ře. Oče­ká­vá se, že tis­kár­na F3300 bude k dis­po­zi­ci pro do­dáv­ky od roku 2024.

Mezi klí­čo­vé po­kro­ky, které umo­ž­ňují více vý­rob­ních apli­ka­cí, patří:

  • Vyšší rych­lost tisku se zvý­še­nou rych­los­tí gan­t­ry, vyšší rych­los­tí vy­tla­čo­vá­ní a au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­cí.
  • Vyšší kva­li­ta a vý­těž­nost dílů díky až 25% zvý­še­ní přes­nos­ti a opa­ko­va­tel­nos­ti spolu s au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­cí tis­kár­ny.
  • Ma­xi­ma­li­zo­va­ná doba pro­vo­zu díky mo­ni­to­ro­vá­ní stro­je, re­dun­dan­ci ex­trudé­ru a de­sig­nu roz­hra­ní, který se za­mě­řu­je na snad­né po­u­ži­tí pro lid­skou ob­slu­hu.
  • Nižší ná­kla­dy s 25-45% úspo­rou opro­ti jiným ře­še­ním Stra­ta­sys FDM.

F3300 je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny Stra­ta­sys FDM, která za­hr­nu­je mo­de­ly F900, F770, F450mc a řadu F123. F3300 doplňuje model F900 Stra­ta­sy­su, který je známý svou spo­leh­li­vos­tí, vel­kou ka­pa­ci­tou a po­u­ží­vá­ním vy­so­ce vý­kon­ných ma­te­ri­á­lů.
Stra­ta­sys po­řá­dá 7. lis­to­pa­du v 17:30 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času spe­ci­ál­ní živou akci, na které bude model F3300 před­sta­ven.
Mů­že­te si za­jis­tit své místo na akci nebo sle­do­vat živý pře­nos z od­ha­le­ní.