Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo formule

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Projekt elektro formule AF­‑23
(Matching tags: AF-23,Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Formule,Projekty,Elektro,FEM,PLM)
Ve výuce na­jde­me řadu za­jí­ma­vých témat, ale ně­kte­rá jsou svým roz­sa­hem nad rámec běž­ných roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. V našem člán­ku se po­dí­vej­me blíže na ak­ti­vi­tu, ...
Neděle, 08 Říjen 2023
2. Pozvánka na Závodní den ČVUT - akce odložena
(Matching tags: Motorky,Závodní den,CTU CarTech,eForce,Formule,ČVUT,Studenti)
Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se měla usku­teč­nit ...
Pátek, 29 Září 2023
3. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023
4. 3D tisk v rychlém světě formulí
(Matching tags: Formule,Automotosport,Ultrimaker,Van Amersfoort Racing,Ultimaker,3D tisk)
Au­to­mo­to­sport byl od­jak­ži­va do­mo­vem nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií. In­že­ný­ři se díky nim snaží stvo­řit vozy rych­lej­ší, sil­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší než dravá kon­ku­ren­ce. Ni­zo­zem­ský ...
Pátek, 17 Duben 2020
5. Výročí 4ISP s exponáty Technického muzea v Brně v EURAZIO
(Matching tags: Exponáty,4ISP,EURAZIO,Technické muzeum v Brně,IGRÁČEK,ČVUT,Formule)
Cen­t­rum EU­RA­ZIO V Mod­le­ti­cích u Prahy, v rámci oslav 10. vý­ro­čí firmy 4ISP na trhu, uve­de ve svých pro­sto­rech vý­sta­vu pod ná­zvem Tech­no­lo­gic­ká evo­lu­ce z nad­hle­du. ...
Pátek, 13 Září 2019
6. Studenti a moderní 3D technologie při výrobě monopostu formule
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,GOM,Formule,Student,Stratasys,MCAE Systems,KUKA,MakerBot)
Tým Formule Student TU Brno Racing brněnského VUT je znám již řadu let. Studenti se podílejí na vývoji a výrobě monopostu pro tuto kategorii, aby s ním změřili své síly v prestižní, ...
Středa, 17 Duben 2019
7. S brněnským VUT na „Manhattanu“ o víkendu 6. – 8. března
(Matching tags: AZ Tower,Technické obory,Roboty,Vzdělávání,Brno,VUT,Prezentace,Formule)
... elektromobilů přes roboty až po formule a vozidla poháněná vzduchem vyvinutá a postavená studenty.  ...
Středa, 04 Březen 2015
8. Studenti ČVUT představili dvě nové formule
(Matching tags: ČVUT,Formule)
... formule FS.03 přivezl ze soutěže na španělském okruhu v Catalunyi, kde se studentům ČVUT podařilo vybojovat 2. místo mezi světovou konkurencí.  ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2011