SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo j850

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. 3D tiskárna J850 a nové materiály v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: J850,MCAE Systems,3D tiskárny,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ...
Pátek, 29 Listopad 2019
2. K dispozici je GrabCAD Print 1.36
(Matching tags: J835,3D tiak,1.36,J850,Digital Anatomy,J750,Print,GrabCAD,Stratasys)
... s před­ní­mi vý­zkum­ný­mi in­sti­tu­ce­mi, ne­moc­ni­ce­mi a ne­moc­nič­ním per­so­ná­lem, a dále tis­kár­ny Stra­ta­sys J850 a J835 s mož­nos­tí kom­plex­ní fáze ná­vr­hu či pod­po­ry ...
Středa, 27 Listopad 2019
3. Stratasys představuje 3D tiskárnu J850
(Matching tags: VeroUltraClear,J850,Představení,Print,Materiály,3D tiskárny,GrabCAD,Stratasys,Hardware)
Nová ge­ne­ra­ce plně ba­rev­né­ho ře­še­ní Po­ly­Jet s vy­u­ži­tím více ma­te­ri­á­lů má ná­zev J850. Ta­to 3D tis­kár­na umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet po­mo­cí no­vé­ho mó­du Su­per High Speed kon­cepč­ní ...
Čtvrtek, 24 Říjen 2019