Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kontrola kvality

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Creaform představuje nový ruční 3D skener
(Matching tags: BLACK|Elite Limited,HandySCAN,Creaform,Kontrola kvality,Metrologie)
 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN ...
Středa, 01 Únor 2023
2. K dispozici je Verisurf 2022
(Matching tags: Mertologie,2022,Verisurf,Měření,Kontrola kvality,Skenování,Software)
Ve­ri­surf Soft­ware ozná­mil, že je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní jeho nová verze 2022. Všich­ni noví i stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci s plat­nou smlou­vou o údrž­bě mají k Ve­ri­sur­fu ...
Pondělí, 14 Únor 2022
3. Získejte náskok díky GOM kurzům
(Matching tags: AUKOM,3D měření,GOM,Kontrola kvality,Metrologie,Školení,Kurzy,Vzdělávání)
GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, opět roz­ší­řil svůj vzdě­lá­va­cí pro­gram. Ve více než 40 do­stup­ných kur­zech mohou zá­kaz­ní­ci roz­ší­řit své zna­los­ti op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, 3D mě­ři­cích ...
Pondělí, 08 Březen 2021
4. Automatizovaná kontrola výroby brzdových kotoučů od Pekat Vision
(Matching tags: Brzdové kotouče,Pekat Vision,Umělá inteligence,Start-up,Kontrola kvality,Technologie)
Br­něn­ský tech­no­lo­gic­ký start-up Pekat Vi­si­on vy­tvo­ři­li soft­ware pro prů­mys­lo­vou vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu kva­li­ty za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci, který je k po­u­ži­tí v celé ...
Středa, 09 Září 2020
5. OnRobot aktualizoval software pro kamerový systém Eyes
(Matching tags: OnRobot,Eyes,Software,Kamerový systém,2.5D,Inspekce,Kontrola kvality)
Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la novou verzi soft­wa­ru pro „OnRo­bot Eyes“, po­pu­lár­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho 2.5D ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru je sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti ...
Pátek, 14 Srpen 2020
6. Vydání nejnovější verze ATS Inspectu
(Matching tags: 6.4 SP4,ATS Inspect,ATS Global,Kontrola kvality,3D CAD)
Verze ATS In­spect 6.4 SP4 není jen oby­čej­ným ser­vis­ním ba­líč­kem. Je v něm čtvrt­sto­le­tí vý­vo­je, ino­va­cí a zku­še­nos­tí zá­kaz­ní­ků. Ja­ká­ko­liv spo­leč­nost, která se roz­hod­la ...
Pátek, 24 Červenec 2020
7. 3D skenování v záznamech webinářů SolidVisionu
(Matching tags: Kontrola kvality,Creaform,3D skenování,3D Systems,SolidVision,Reverzní inženýrství)
Jak asi víte, je spo­leč­nost So­li­dVi­si­on v ob­las­ti 3D ske­no­vá­ní velmi ak­tiv­ní. Znají to pře­de­vším účast­ní­ci kon­fe­ren­cí uži­va­te­lů So­li­dworks So­li­d­Da­ys a také uči­te­lé ...
Pátek, 24 Duben 2020
8. Artec Studio 14 s rozšířenou funkčností pro kontrolu kvality
(Matching tags: Kontrola kvality,CAD/CAM,Artec Studio 14,Artec Micro,Artec Ray)
Software Artec Studio firmy Artec 3D nabízí v nové verzi 14 rozšířené CAD/CAM funkce, snadnou integraci s 3D skenerem Artec Micro (s roz­li­še­ním až 10 mikronů) nebo využití bezterčíkové ...
Pátek, 07 Červen 2019
9. Nová verze softwaru ATS CM4D v20
(Matching tags: Kontrola kvality,ATS,Aplikované technické systémy,CM4D,v20)
Společnost ATS aplikované technické systémy oznámila vydání nejnovější verze softwaru pro kontrolu kvality výrobků. Verze 20 přináší řadu inovativních řešení, které reagují na skutečné problémy výrobního ...
Středa, 28 Srpen 2013
10. 3D Engineering nabízí technologii barevného mapování
(Matching tags: Kontrola kvality,3D Engineering Solutions,ISO 17025)
Americká společnost 3D Engineering Solutions je držitelem certifikátu ISO 17025 pro kvalitní kontrolní služby. Nyní nabízí technologii barevného mapování pro kontrolu litých částí. Barevné mapování jasně ...
Úterý, 16 Duben 2013
11. Rostoucí obchodní aktivity společnosti Noomeo
(Matching tags: 3D skener,Reverse,Engineering,Kontrola kvality,Noomeo,OptiNum)
Vydáním řady 3D skenerů OptiNum-RE a OptiNum-XT se Noomeo stává lídrem v oblasti optických kapesních 3D skenerů pro průmyslové aplikace. Výrobky z firmy Noomeo jsou speciálně vyvinuté k provádění 3D měření ...
Čtvrtek, 08 Březen 2012