Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo metrologie

Celkem nalezeno výsledků : 26.

1. Nová funkce v 3D metrologickém softwaru Verisurfu
(Matching tags: Metrologie,Verisurf,Kvalita,Zarovnání,RPS,Systém referenčních bodů,Alignment)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je při­dá­ní nové funk­ce RPS (Re­fe­ren­ce Point Sys­tem) Alig­n­ment do svého 3D me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru. Tato nová funk­ce za­rov­ná­vá­ní byla po­ža­dav­kem zá­kaz­ní­ků ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
2. Verisurf 2024 k dispozici pro výrobu
(Matching tags: RPSA,Verisurf 2024,VDI,3D CAD/CAM,MBD,Výroba,Metrologie)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je vy­dá­ní pro­gra­mu Ve­ri­surf 2024, které při­ná­ší nové pra­cov­ní po­stu­py pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, vý­kon­né ná­stro­je, vy­lep­še­né funk­ce a roz­ší­ře­nou ...
Středa, 12 Červenec 2023
3. Creaform představuje nový ruční 3D skener
(Matching tags: BLACK|Elite Limited,HandySCAN,Creaform,Kontrola kvality,Metrologie)
 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN ...
Středa, 01 Únor 2023
4. Creaform slaví 20. výročí a rozšiřuje inovace
(Matching tags: Výročí,Creaform,Metrologie,3D skenování)
„Nikdy ne­pře­stá­vej ino­vo­vat“ je motto, kte­rým ka­nad­ská 3D me­t­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost Cre­a­form zdů­razňuje svou fi­lo­zo­fii ino­va­cí, je­jímž cílem je řešit nej­slo­ži­těj­ší pro­blémy 3D ...
Čtvrtek, 16 Červen 2022
5. QFP se stává strategickým partnerem Creaformu
(Matching tags: QBOX EVO­LU­TI­ON,Cre­a­form,QFP,CUBE-R,Výroba,Metrologie,3D skenování)
Spo­leč­nos­ti Cre­a­form a QFP ne­dáv­no ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem dále za­vá­dět au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní kon­t­ro­ly kva­li­ty pro ev­rop­ský vý­rob­ní prů­my­sl. ...
Pátek, 11 Únor 2022
6. Sandvik kupuje společnost DWFritz Automation
(Matching tags: DWFritz Automation,Sandvik,Metrologie,Automatizace,Akvizice)
San­dvik po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti DWF­ri­tz Au­to­mati­on se síd­lem v USA, před­ní­ho glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le přes­ných me­t­ro­lo­gic­kých, in­spekč­ních a mon­táž­ních ...
Pátek, 06 Srpen 2021
7. Creaform přidává 3D skener ACADEMIA 20 do své sady vzdělávacích řešení
(Matching tags: ACADEMIA 20,3D skenery,Academia,Creaform,Metrologie)
Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní ...
Pondělí, 29 Březen 2021
8. Technologický webinář GOM Metal Forming
(Matching tags: Tváření kovů,Webináře,MCAE Systems,GOM,Metrologie)
Prů­mys­lo­vé od­vět­ví za­bý­va­jí­cí se zpra­co­vá­ním oceli a kovů za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní vý­rob­ky pro ši­ro­kou škálu nej­růz­něj­ších apli­ka­cí. Spo­leč­nost GOM, která sta­no­vu­je me­zi­ná­rod­ní ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
9. Získejte náskok díky GOM kurzům
(Matching tags: AUKOM,3D měření,GOM,Kontrola kvality,Metrologie,Školení,Kurzy,Vzdělávání)
GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, opět roz­ší­řil svůj vzdě­lá­va­cí pro­gram. Ve více než 40 do­stup­ných kur­zech mohou zá­kaz­ní­ci roz­ší­řit své zna­los­ti op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, 3D mě­ři­cích ...
Pondělí, 08 Březen 2021
10. Světová premiéra nového 3D skeneru MICRON3D green stereo
(Matching tags: MICRON3D green ste­reo,SMARTTECH3D,Inspekce,Metrologie,Skenery,Hardware)
Bu­douc­nost me­t­ro­lo­gie spo­čí­vá ve 3D op­tic­kém mě­ře­ní, proto spo­leč­nost SMART­TECH3D uved­la na trh nový ske­ner MICRON3D green ste­reo se dvěma 9Mpix ka­me­ra­mi. Za­čle­ně­ním vše­smě­ro­vé ...
Pondělí, 19 Říjen 2020
11. Nový model předplatného nabízený se softwarem FARO CAM2
(Matching tags: FARO CAM2,Software,Předplatné,Metrologie,Měření,Faro)
Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5. břez­na nej­no­věj­ší ite­ra­ci svého soft­wa­ru CAM2 2020. Vy­dá­ní ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní vý­ko­nu a uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, nové funk­ce ...
Pátek, 13 Březen 2020
12. Kon­t­ro­la kva­li­ty a vý­vo­je pro­duk­tů 3D ske­ne­ry
(Matching tags: Metrologie,Hannover Messe,Kvalita,Creaform,Reverzní inženýrství,3D skenery)
Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, ...
Pátek, 14 Únor 2020
13. Hexagon vydává QUINDOS ve verzi 2020.1
(Matching tags: Měření,Metrologie,Verze 2020.1,QUINDOS,Hexagon MI,Modely,3D CAD)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­te­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­dá­vá Quin­dos ve ver­zi 2020.1. Jde o me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware pro spe­ci­ál­ní ge­o­me­t­rie a fle­xi­bil­ní ře­še­ní ...
Pátek, 29 Listopad 2019
14. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: Metrologie,MSV,Renishaw,Brno,3D tisk,Technologie,OPTiMUM,APCS-45)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
15. Capvidia spouští nové stránky pro CAD
(Matching tags: Doplňky,Metrologie,Web,Capvidia,Aplikace,PLM,CAD)
Společnost Capvidia se zabývá tvorbou a distribucí CAD a MBD softwarových řešení. Nově spustila internetovou stránku s nabídkou těchto řešení, CAD doplňků, samostatných aplikací a komponent ...
Středa, 16 Leden 2019
16. ProtoTech nabízí 3D Measure Up ve verzi 2.2
(Matching tags: Metrologie,3D Measure Up,Lidské tělo,Verze 2.2,ProtoTech)
Software 3D Measure Up umožňuje přesná měření naskenovaných 3D těl člověka, jak lineárních, tak obvodových. Verze 2.2 nabízí nově možnost uložit model a poznámky o měření do formátu HTML ...
Čtvrtek, 20 Prosinec 2018
17. FARO představuje CAM2 2018 pro 3D měření
(Matching tags: Faro,Metrologie,Měření,2018,RPM,CAM2)
Softwarová platforma FARO CAM2 2018 je určena pro metrologické produkty FARO ve všech využívaných oblastech průmyslu a lze ji také snadno integrovat do přenosných souřadnicových měřicích ...
Pátek, 13 Duben 2018
18. InnovMetric uvádí na trh PolyWorks 2017
(Matching tags: Metrologie,rozměrové kontroly,3D měření,InnovMetric)
Společnost InnovMetric Software je předním dodavatelem 3D metrologických softwarových řešení. V polovině června 2017 představila PolyWorks 2017, nejnovější verzi univerzální softwarové platformy společnosti ...
Úterý, 06 Červen 2017
19. Metrologie v procesech tváření plechových výlisků
(Matching tags: PONTOS,Correlate,ScanBox,INSPECT,MCAE,3D skenování,Metrologie,GOM,ATOS)
Seminář o 3D metrologii spjaté s tvářením plechových výlisků uspořádala firma MCAE Systems na přelomu února a března 2017 hned ve dvou lokalitách – v Ostravě a Kuřimi. Akce byla součástí řady mezinárodních ...
Středa, 22 Březen 2017
20. OES představuje AR59-AV pro vertikální rotační posuv
(Matching tags: Optimal,OES,AR59-AV,Mikrorobotika,Systems,Metrologie,Engineering)
Společnost Optimal Engineering Systems (OES) představila AR59-AV, systém pro vertikální rotační posuv. Motorizovaný systém AR59-AV s 30mm jasnou clonou nabízí přesnost 180:1 u šnekového pohonu ...
Čtvrtek, 06 Říjen 2016
21. FARO kupuje firmu BuildIT Software & Solutions
(Matching tags: Metrologie,Solutions,Výroba,Technologies,Faro,BuildIT,Obrana,Akvizice,Letectví,Software)
Společnost FARO Technologies je známá svými 3D měřicími řešeními pro metrologii, továrenskou automatizaci, produktový design, veřejnou bezpečnost, BIM/CIM a aplikace 3D služeb. Nyní kupuje kanadskou ...
Úterý, 19 Červenec 2016
22. Tesla Motors využívá u nás vyvíjené řešení ATS ADOS
(Matching tags: MOM,Olomouc,ATS,Průmysl 4.0,Automatizace,Metrologie,MES,Robotika)
... jsou výrobní informační systémy MES/MOM, automatizace, robotika, strojové vidění, databáze, metrologie, apod. V neposlední řadě to rovněž znamená rychlý přístup k servisním službám v režimu ...
Pondělí, 30 Květen 2016
23. CAM2 SmartInspect v1.2 pro metrologii
(Matching tags: CAM2,SmartInspect,1.2,Technologies,Faro,Metrologie,Měření)
Společnost FARO Technologies vydává CAM2 SmartInspect 1.2, plnohodnotný přenosný software pro základní geometrická měření bez CADu, určený pro laserové zaměřovače a měřící ramena od firmy FARO. CAM2 ...
Čtvrtek, 13 Listopad 2014
24. Trendy ve strojírenské metrologii
(Matching tags: Metrologie,Měření,Mesing)
Rozvoj strojírenské metrologie dlouhodobě vychází z požadavků hlavně automobilového a ložiskového průmyslu. Poznatky těchto dvou odvětví jsou následně přejímány ale i jinými průmyslovými ...
Pondělí, 28 Duben 2014
25. Spuštěna internetová univerzita Verisurf
(Matching tags: Certifikace,University,Verisurf,Metrologie,Kurzy)
Společnost Verisurf Software spustila internetovou Verisurf University, výukovou nabídku pro zákazníky, učitele i studenty, kteří by rádi získali větší znalosti ohledně softwaru Verisurf, metrologie a ...
Pondělí, 29 Duben 2013
26. Master3DGage – nová dimenze v metrologii
(Matching tags: CAD,CAM,Mastercam,Master3DGage,Metrologie)
Hledáte rychlý a levný způsob, jak během výroby provést měření bez nutnosti vyjmout obráběný dílec ze stroje? Či raději preferujete mobilitu měřicího přístroje a přitom požadujete vysokou přesnost měření? ...
Středa, 19 Říjen 2011