Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo program

Celkem nalezeno výsledků : 19.

1. Podrobný program Konference GIS Esri v ČR 2022
(Matching tags: Program,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Hlav­ní řeč­ní­ci kon­fe­ren­ce už byli před­sta­veni. Tuto in­for­ma­ci nyní roz­ši­řu­je­me o pře­hled všech před­ná­šek a je­jich abs­trak­tů. V pro­gra­mu kon­fe­ren­ce opět na­lez­ne­te ...
Středa, 05 Říjen 2022
2. Program letošní Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: Arcdata Praha,Program,ESRI,Konference,GIS)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se letos usku­teč­ní vir­tu­ál­ně. Pojď­te si o jejím pro­gra­mu pře­číst více a ne­za­po­meňte se na kon­fe­ren­ci při­hlá­sit, abys­te o nic z toho ...
Středa, 06 Říjen 2021
3. Konference GIS Esri v ČR i letos jen virtuálně
(Matching tags: Virtuálně,Arcdata Praha,Program,on-line,ESRI,Konference,GIS)
Už je to více než rok, kdy pan­de­mie COVID-19 zá­sad­ním způ­so­bem vstou­pi­la do na­šich ži­vo­tů. Přes­to, že se svět po­ma­lu za­čí­ná vra­cet do běž­né­ho re­ži­mu, není po­řa­da­tel Kon­fe­ren­ce ...
Čtvrtek, 24 Červen 2021
4. Akcelerátor pro české startupy v PrusaLabu
(Matching tags: Akcelerátor,Startupy,PrusaLab,Josef Průša,Program)
Praž­ská hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře 3D tis­ká­ren Jo­se­fa Průši vy­hla­šu­je první kolo ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro startu­py, uměl­ce a ma­ke­ry. ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2020
5. Poznejte program konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Program,on-line,Arcadata)
Le­toš­ní kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se vzhle­dem k ak­tu­ál­ním opat­ře­ním usku­teč­ní vý­hrad­ně vir­tu­ál­ní for­mou. Přes­to po­řa­da­te­lé věří, že se po­da­ři­lo při­pra­vit atrak­tiv­ní ...
Čtvrtek, 01 Říjen 2020
6. CAD Kuchyně – návrh a vizualizace kuchyní a interiérů
(Matching tags: Protea,CAD Kuchyně,Program,Návrh,Projektování,Vizualizace)
Prog­ram CAD Ku­chy­ně je ur­če­ný pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci ku­chyň­ských in­te­ri­é­rů. Ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pot­řeb­né pro ná­vrh in­te­ri­é­rů, pro­jek­to­vá­ní ses­tav ku­chyň­ské­ho ...
Čtvrtek, 24 Září 2020
7. Praktické zkušenosti s vizualizačním programem Twinmotion 2020
(Matching tags: Epic Games,Program,Twinmotion,Renderování,Vizualizace)
Úče­lem přís­pěv­ku je sez­ná­mit čte­ná­ře s uži­va­tel­ský­mi zku­še­nost­mi au­to­ra, kte­rý se vě­nu­je pod­po­ře ně­ko­li­ka „ma­lých“ 3D pro­gra­mů a TM byl pro ně­ho prv­ním pro­fe­si­o­nál­ním ...
Středa, 23 Září 2020
8. Makeblock představil program STEAM On Board
(Matching tags: STEAM,Program,Makeblock,On Board,mCreate,Pedagogové,Micro:bit)
Spo­leč­nost Ma­keblock, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní STEAM (věda, tech­no­lo­gie, in­že­nýr­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka), se dne 22. ledna pre­zen­to­va­la na vý­sta­vě Bett ...
Pátek, 24 Leden 2020
9. Wipro 3D uvádí Addwize pro urychlení přijetí kovového 3D tisku
(Matching tags: Wipro 3D,Addwize,Aditivní výroba,Kovy,Program,3D tisk)
Dce­ři­ná spo­leč­nost pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Wipro In­frastructu­re En­gi­nee­ring, Wipro 3D, ne­dáv­no spus­ti­la mul­tiplat­form­ní pro­gram Ad­dwi­ze, který má po­moct spo­leč­nos­tem ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
10. Nové projekty v programu HTC Vive X
(Matching tags: Projekty,Rozšířená realita,Virtuální realita,HTC,Vive X,Program)
Společnost HTC zveřejnila seznam dalších firem, kte­ré získají pod­poru globálního leadera v oblasti virtuální reality HTC Vive. Program Vive X tentokrát přijal 26 společností z celého světa, ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2017
11. Nová podzimní verze programu VariCAD – 2018-1.0
(Matching tags: Linux,3D myši,VariCAD,2018-1.0,Izometrické pohledy,Program,Software)
Dvanáctého listopadu vydal Varicad novou verzi 2018-1.0 svého prog­ramu VariCAD. Ta nabízí podporu 3D myši a zařízení 3DConnexion i pod Linuxem a příkazy programu VariCAD jsou nyní dostupné ...
Středa, 15 Listopad 2017
12. Spuštěna platforma My MakerBot
(Matching tags: My MakerBot,Program,STEM,Thingiverse,Výuka,Tinkercad,Platform,Cloud,3D tisk,Google)
Nová platforma My MakerBot je určena učitelům a studentům v rámci výuky STEM (s níž máme svoje zkušenosti i v naší republice). Přes internetový prohlížeč je možné si zvolit 3D ...
Středa, 28 Červen 2017
13. Finální program Konference GIS Esri ČR
(Matching tags: Program,Uživatelé,Konference,GIS,ESRI,Praha,Arcdata)
Ať už se na Konferenci GIS Esri v ČR chystáte či nikoli, již dnes si můžete prohlédnout finální program konference včetně časů jednotlivých vystoupení. Vedle zajímavých řečníků v hlavním ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
14. Vehicle Program Intelligence zrychlí výrobu vozidel
(Matching tags: Vehicle,Zrychlení,Vozidla,Program,Intelligence,Systèmes,Výroba,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh specializované řešení Vehicle Program Intelligence. Nabízí analytické aplikace společnostem působícím v dopravě a automobilovém průmyslu. Vehicle ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2016
15. VR Developer Program pro laptopy Sky X9E a DLX7
(Matching tags: Vývoj,VR Developer,Virtuální,Realita,Program,Eurocom)
Společnost Eurocom spouští Eurocom VR Developer Program, určený pro vývoj virtuální reality ve výkonných laptopech Sky X9E a DLX7, jež nabízejí i VR náhlavní soupravy. Oba laptopy pro ...
Středa, 20 Duben 2016
16. Přihlášky na Konferenci GIS Esri v ČR jen do pátku!
(Matching tags: Praha,Arcdata,Přihlášky,Program,Konference,ESRI,GIS)
... 2015. Na webových stránkách si můžete prohlédnout finální program konference. Vedle zajímavých přednášek hlavních řečníků nebudou samozřejmě chybět ani obvyklé tematické bloky, jako je Veřejná správa, ...
Středa, 21 Říjen 2015
17. InterSpec představí na CSI Construct program InfoWare
(Matching tags: Konference,Stavebnictví,Program,InterSpec,InfoWare,CSI,Construct,Prvky,2015)
Poskytovatel integrovaného konstrukčního softwaru, společnost InterSpec, představí svůj nový program InfoWare na konferenci CSI Construct 2015. InfoWare nabízí výrobcům stavebních prvků pravidelně aktualizované ...
Pondělí, 17 Srpen 2015
18. Dassault spustil program Solidworks pro podnikatele
(Matching tags: Entrepreneurs,Program,Dassault,SolidWorks,Systèmes)
Společnost Dassault Systèmes oznámila 23. července 2015 uvedení programu Solidworks pro podnikatele (Solidworks for Entrepreneurs Program), který dá podnikům v počátečním období bezplatný přístup ...
Úterý, 28 Červenec 2015
19. Navitel aktualizoval Navigator 9.4 pro Windows Phone
(Matching tags: Windows,Navigator,GIS,Mapy,GPS,Navitel,Program,Phone,7.5/8/8.1)
Všechny novinky verze 9.4, týkající se aktualizací programu a map, jsou nyní okamžitě dostupné ve vašem zařízení v Můj Navitel – Novinky. Jsou zde například dva nové parametry pro registraci ...
Úterý, 06 Leden 2015