Google překladač: English Deutsch

Makeblock představil program STEAM On Board

Autor článku: Makeblock   

Tags: Makeblock | mCreate | Micro:bit | On Board | Pedagogové | Program | STEAM

Makeblock Bett London-2004Spo­leč­nost Ma­keblock, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní STEAM (věda, tech­no­lo­gie, in­že­nýr­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka), se dne 22. ledna pre­zen­to­va­la na vý­sta­vě Bett v Lon­dýně (22.–25. ledna 2020) spo­leč­ně s 800 před­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi or­ga­ni­za­ce­mi svým stra­te­gic­kým glo­bál­ním pro­gra­mem STEAM On Board, který se v le­toš­ním roce za­mě­ří na vy­bu­do­vá­ní glo­bál­ní sítě za­mě­ře­né na pe­da­go­gy s cílem oslo­vit 10 000 škol po celém světě. Přes­to­že Ma­keblock vy­tvo­řil ce­lo­svě­to­vou síť pe­da­go­gů a škol, po­vě­do­mí o vzdě­lá­vá­ní STEAM není zda­le­ka na­sy­ce­no z dů­vo­du ome­ze­né­ho pří­stu­pu ke vzdě­lá­va­cím ná­stro­jům a učeb­ním plá­nům.

Pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu STEAM On Board je Ma­keblock při­pra­ven da­ro­vat ško­lám vzdě­lá­va­cí pro­duk­ty v hod­no­tě 300 000 USD. Kromě toho bude po celém světě pro­bí­hat řada of­fli­ne ško­le­ní pro lepší pod­po­ru vý­u­ko­vých po­stu­pů.
Během vý­sta­vy Ma­keblock před­sta­vil své re­pre­zen­ta­tiv­ní pro­duk­ty, včet­ně nově za­ve­de­né uni­ver­zál­ní 3D tis­kár­ny mCre­a­te. Tis­kár­na je vy­ba­ve­na in­te­li­gent­ní ni­ve­la­cí, která může za­brá­nit ja­ké­mu­ko­li druhu po­chy­be­ní při přes­ném tisku a lze ji také vy­u­žít jako la­se­ro­vou gra­vír­ku. Před­sta­ve­ním tis­kár­ny mCre­a­te Ma­keblock dále do­pl­nil svou pro­duk­to­vou řadu STEAM, čímž se stal jed­ním z před­ních hráčů v eko­sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní STEAM.
Ma­keblock kromě toho ak­tiv­ně vy­tvá­ří part­ner­ství s re­no­mo­va­ný­mi glo­bál­ní­mi or­ga­ni­za­ce­mi. Soft­wa­ro­vá plat­for­ma pro kódo­vá­ní mBlock spo­leč­nos­ti Ma­keblock v sou­čas­né době spo­lu­pra­cu­je s open sour­ce hard­warem Micro:bit, na­vr­že­ným spo­leč­nos­tí BBC pro vy­u­ži­tí ve výuce in­for­ma­ti­ky v UK (Spo­je­ném krá­lov­ství). Pro­střed­nic­tvím sku­teč­né kon­ti­nu­i­ty za­lo­že­né na soft­wa­ro­vé plat­for­mě Ma­keblock se míst­ní vzdě­lá­va­cí in­sti­tu­ce budou muset na­u­čit pouze je­di­ný sys­tém pro pří­stup k ce­lé­mu ba­líč­ku vzdě­lá­va­cích ře­še­ní od ma­teř­ských škol po uni­ver­zi­ty.


Mohlo by vás zajímat: