Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference GIS Esri v ČR i letos jen virtuálně

Autor článku: ARCDATA Praha   
Čtvrtek, 24 Červen 2021 00:08

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | on-line | Program | Virtuálně

Konference GIS Esri v CR 2021-2126Už je to více než rok, kdy pan­de­mie COVID-19 zá­sad­ním způ­so­bem vstou­pi­la do na­šich ži­vo­tů. Přes­to, že se svět po­ma­lu za­čí­ná vra­cet do běž­né­ho re­ži­mu, není po­řa­da­tel Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR – Ar­c­da­ta Praha – v tuto chví­li scho­pen za­ru­čit, že by se v lis­to­pa­du všich­ni mohli sejít tak, jako dříve. A proto se i letos roz­ho­dl kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat vir­tu­ál­ní for­mou.

Pro­gram kon­fe­ren­ce

Po úvod­ních před­náš­kách a vy­stou­pe­ní hlav­ních řeč­ní­ků če­ka­jí na účast­ní­ky di­vác­kým zá­jmem pro­vě­ře­né sekce vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a sprá­vy in­že­nýr­ských sítí. Pev­nou sou­čás­tí pro­gra­mu jsou ale sa­mo­zřej­mě i sekce za­mě­ře­né na no­vin­ky v tech­no­lo­gi­ích, ukáz­ky je­jich vy­u­ži­tí, tech­nic­ké worksho­py spe­ci­a­lis­tů Ar­c­da­ty, před­náš­ky uži­va­te­lů i vý­sta­va map a apli­ka­cí.

In­spi­ruj­te svojí prací

Pre­zen­ta­ce vaší práce je ne­po­stra­da­tel­nou sou­čás­tí na­šich kon­fe­ren­cí. Pokud tedy máte ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, dejte po­řa­da­te­li o něm ur­či­tě vědět a on s ním bude při pří­pra­vě pro­gra­mu po­čí­tat. Při­hlá­sit takto mů­že­te před­náš­ku, ma­po­vé dílo nebo svoji on-line apli­ka­ci.

   Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o le­toš­ní kon­fe­ren­ci   
Mohlo by vás zajímat: