Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podrobný program Konference GIS Esri v ČR 2022

Středa, 05 Říjen 2022 00:59

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Program

GIS Esri 2022 v CR-2240Hlav­ní řeč­ní­ci kon­fe­ren­ce už byli před­sta­veni. Tuto in­for­ma­ci nyní roz­ši­řu­je­me o pře­hled všech před­ná­šek a je­jich abs­trak­tů. V pro­gra­mu kon­fe­ren­ce opět na­lez­ne­te před­náš­ky o tech­no­lo­gii, od­bor­né worksho­py i bloky uži­va­tel­ských před­ná­šek za­mě­řu­jí­cí se na ak­tu­ál­ní té­ma­ta z ve­řej­né sprá­vy, dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země, sprá­vy in­frastruk­tu­ry či ma­nage­men­tu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí.

Jak se již stalo dobrou tra­di­cí, za­řa­ze­ny jsou také te­ma­tic­ké mi­ni­se­mi­ná­ře na šest roz­díl­ných témat a po dvou­le­té pře­stáv­ce se mů­že­te těšit také na ob­lí­be­nou mož­nost kon­zul­to­vat své otáz­ky na stán­ku tech­nic­ké pod­po­ry.

Upo­zorňujeme na blí­ží­cí se ter­mín pro za­slá­ní při­hláš­ky do on-line pře­hlíd­ky map a apli­ka­cí, který končí již v pátek 7. října 2022.

Částečně uzavřená registrace

Z dů­vo­du na­pl­ně­ní ka­pa­ci­ty kon­fe­renč­ní­ho pro­sto­ru byl ukon­čen pří­jem při­hlá­šek k fy­zic­ké účas­ti, stále je však možné za­sí­lat při­hláš­ky na di­gi­tál­ní pří­stup k ob­sa­hu kon­fe­ren­ce, jehož pro­střed­nic­tvím bude pře­dá­no z kon­fe­ren­ce ma­xi­mum mož­né­ho.

   Přehled přednášek   

 


Mohlo by vás zajímat: