Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference GIS Esri v ČR 2022 – informace o programu

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 19 Září 2022 22:56

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Řečníci

GIS Esri 2022-2238Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py. Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své.

Účastníky bude čekat stá­nek tech­nic­ké pod­po­ry, te­ma­tic­ké mi­ni­se­mi­ná­ře nebo ob­lí­be­ná pře­hlíd­ka map a apli­ka­cí, kam až do 7. října mů­že­te při­hlá­sit i tu svou.

Hlavní řečníci

V úvod­ním bloku před­ná­šek letos vy­stou­pí ná­sle­du­jí­cí řeč­ní­ci:

  • RNDr. Vác­lav Cílek, CSc.; ge­o­log a ese­jis­ta pra­cu­jí­cí v Ge­o­lo­gic­kém ústa­vu AV ČR a v Cen­t­ru pro te­o­re­tic­ká stu­dia, člen třetí „Pa­če­so­vy“ ener­ge­tic­ké ko­mi­se.
  • Ing. Dana Drá­bo­vá, Ph.D.; věd­ky­ně, ja­der­ná in­že­nýr­ka a před­sed­ky­ně Stát­ní­ho úřadu pro ja­der­nou bez­peč­nost.
  • RNDr. Radim To­lasz, Ph.D.; před­ní český kli­ma­to­log, člen Svě­to­vé me­te­o­ro­lo­gic­ké or­ga­ni­za­ce a Me­zi­vlád­ní­ho pa­ne­lu pro změnu kli­ma­tu.

Jak se zúčastnit

K fy­zic­ké účas­ti na kon­fe­ren­ci již zbývá jen ně­ko­lik po­sled­ních míst. Díky mož­nos­ti di­gi­tál­ní­ho pří­stu­pu k ob­sa­hu kon­fe­ren­ce vám ale ani tak ne­mu­sí nic unik­nout. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o mož­nos­tech při­hlá­še­ní zís­ká­te na webo­vých strán­kách akce.

GIS Esri 2022


Mohlo by vás zajímat: