Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ceny Wernera von Siemense za rok 2021

Pátek, 20 Květen 2022 00:16

Tags: Ceny | Pedagogové | Siemens | Studenti | Vědci | Werner von Siemens

wopr4107 16529760652727-2220Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se, které český Si­e­mens udě­lu­je nej­lep­ším stu­den­tům, pe­da­go­gům a mla­dým věd­cům, byly udě­le­ny 19. květ­na již po čty­ři­a­dva­cá­té. Ne­zá­vis­lé po­ro­ty vy­bra­ly nej­lep­ší práce, pro­jek­ty a osob­nos­ti z ob­las­ti tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů v osmi ka­te­go­ri­ích: nej­lep­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu, nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce, nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce a nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník.

Spolu se stu­den­ty zís­ká­va­jí od­mě­nu i ve­dou­cí a ško­li­te­lé je­jich prací. Oce­ně­ní byla i letos udě­le­na za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek ve stu­diu, za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce, za ab­sol­vent­skou práci na téma Prů­my­sl 4.0. a ab­sol­vent­skou práci na téma chyt­rá in­frastruk­tu­ra a ener­ge­ti­ka.

Ve čty­ři­a­dva­cá­tém roč­ní­ku Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se vy­bí­ra­ly po­ro­ty z 568 při­hlá­šek, mezi 21 oce­ně­ných bylo roz­dě­le­no 900 tisíc Kč. Jed­na­tři­cet pro­cent při­hlá­šek bylo od žen, mezi ví­tě­zi ženy před­sta­vu­jí 24 %. Nej­ví­ce ví­tězů je z ČVUT Praha (6 oce­ně­ných), ná­sle­du­je Aka­de­mie věd ČR (4 oce­ně­ní), na tře­tím místě se umís­ti­lo VUT Brno (3 oce­ně­ní). Od za­čát­ku exis­ten­ce sou­tě­že bylo mezi ví­tě­ze roz­dě­le­no 14,3 miliónu Kč.

V ka­te­go­rii nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se 2021 zís­kal ko­lek­tiv au­to­rů pod ve­de­ním Mgr. Bruna de la Torre, Ph.D., z Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, CA­TRIN za práci s ná­zvem „Zob­ra­ze­ní ne­rov­no­měr­né­ho roz­lo­že­ní elek­tro­no­vé­ho ná­bo­je na atomu: sigma-díry“. Členy oce­ně­né­ho týmu jsou Mgr. Be­n­ja­min Malla­da Faes Au­re­lio Gallar­do, MSc. (AV–FZU) a Mgr. Ma­xi­mi­li­án La­ma­nec (AV–ÚOCHB). Au­to­ři ví­těz­né práce po­mo­cí nové me­to­dy jako první na světě po­zo­ro­va­li ne­rov­no­měr­né roz­lo­že­ní elek­tro­no­vé­ho ná­bo­je kolem atomu ha­lo­ge­nu, tzv. sigma-díru. Nová zob­ra­zo­va­cí me­to­da, díky níž to­ho­to vě­dec­ké­ho úspě­chu do­sáh­li, ote­ví­rá cestu ke zdo­ko­na­le­ní ma­te­ri­á­lo­vých a struk­tur­ních vlast­nos­tí řady fy­zi­kál­ních, bi­o­lo­gic­kých či che­mic­kých sys­té­mů, které ovlivňují náš kaž­do­den­ní život.

První místo v Ceně Wer­ne­ra von Si­e­men­se 2021 za nej­lep­ší di­ser­tač­ní práci zís­kal Ing. Petr Hauschwi­tz, Ph.D. z Fa­kul­ty ja­der­né a fy­zi­kál­ně in­že­nýr­ské ČVUT v Praze. Oce­ně­ní zís­kal za práci s ná­zvem „Vel­ko­ploš­ná funk­ci­o­na­li­za­ce po­vrchů po­mo­cí la­se­rem vy­tvo­ře­ných mikro a na­no­struk­tur“. Oce­ně­ná práce po­pi­su­je uni­kát­ní me­to­dy la­se­ro­vé­ho mi­k­ro­ob­rá­bě­ní a ote­ví­rá nové mož­nos­ti tvor­by funkč­ních po­vrchů, na­pří­klad su­per­hyd­ro­fob­ních, an­ti­bak­te­ri­ál­ních, le­do­fob­ních, sa­mo­čis­ti­cích či an­ti­ko­roz­ních.

V ka­te­go­rii nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce zví­tě­zi­la Ing. Senta Műlle­ro­vá z Fa­kul­ty tex­til­ní Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Li­ber­ci za práci s ná­zvem „In­kor­po­ra­ce an­ti­bi­o­tik do bi­o­de­gra­da­bil­ních na­no­vlá­ken­ných vrs­tev pro nové me­di­cín­ské apli­ka­ce.“ Ve své práci se za­mě­ři­la na zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty na­no­vlá­ken po­u­ží­va­ných v lé­kař­ství za vy­u­ži­tí po­vr­cho­vých mo­di­fi­ka­cí a in­kor­po­ra­cí ak­tiv­ních látek do na­no­vlá­ken.

Jako nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník zís­kal Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se za rok 2021 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., z Vy­so­ké školy báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va, kde vy­u­ču­je ma­te­ma­ti­ku. Po­ro­ta oce­ni­la dlou­ho­le­té úsilí Petra Ko­vá­ře budit ve stu­den­tech nad­še­ní pro ma­te­ma­ti­ku a slo­ži­té ma­te­ma­tic­ké otáz­ky. Petr Kovář na­psal dvě učeb­ni­ce a mnoho učeb­ních textů, s před­náš­ka­mi, které po­pu­la­ri­zu­jí ma­te­ma­ti­ku pra­vi­del­ně vy­stu­pu­je na střed­ních a zá­klad­ních ško­lách.

Oce­ně­ní za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce zís­ka­la Ing. Hana Ma­cíč­ko­vá Ca­ho­vá, Ph.D. z Ústav or­ga­nic­ké che­mie a bi­o­che­mie Aka­de­mie věd. V práci na­zva­né „Di­nucle­o­side po­ly­phospha­tes act as 5′-RNA caps in bac­te­ria“ (Di­nuk­le­o­sid po­ly­fos­fá­ty pů­so­bí­cí jako 5′-RNA če­pič­ky v bak­te­ri­ích) se svým týmem pro­ká­za­la, že okra­jo­vé konce RNA zá­vi­se­jí na zá­tě­ži a pro­stře­dí, jemuž je buňka vy­sta­ve­na. Toto zjiš­tě­ní před­sta­vu­je znač­ný po­ten­ci­ál pro bu­dou­cí vy­u­ži­tí v apli­ko­va­né me­di­cí­ně.

Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek zís­kal Ing. Tomáš Zba­vi­tel z Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně. Tomáš Zba­vi­tel je od na­ro­ze­ní nesly­ší­cí, ale na­vzdo­ry tomu úspěš­ně slo­žil stát­ní zá­vě­reč­nou zkouš­ku (jako první ve zna­ko­vém ja­zy­ce) v oboru In­že­nýr­ská me­cha­ni­ka a ob­há­jil di­plo­mo­vou práci s ná­zvem „Kla­si­fi­ka­ce ob­jek­tů zpra­co­vá­ním ob­ra­zu na zá­kla­dě změny to­po­lo­gie.“ S po­mo­cí neu­ro­no­vých sítí Tomáš Zba­vi­tel vy­tvo­řil uni­kát­ní tech­nic­ký slov­ník pro nesly­ší­cí, který lze po­u­žít pro pře­klad tech­nic­kých ter­mí­nů do zna­ko­vé řeči.

Oce­ně­ní za nej­lep­ší práci na téma Prů­my­sl 4.0 zís­kal Ing. Ste­fan Grush­ko, Ph.D. z Fa­kul­ty stroj­ní Vy­so­ké školy báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va. Oce­ně­na byla di­ser­tač­ní práce s ná­zvem „Plá­no­vá­ní po­hy­bu ma­ni­pu­lá­to­ru v dy­na­mic­kém pro­stře­dí při vy­u­ži­tí in­for­ma­cí z RGB-D sen­zo­ru“. Oce­ně­ní za nej­lep­ší práci na téma Chyt­rá in­frastruk­tu­ra a ener­ge­ti­ka zís­kal Ing. Ni­ko­la Po­kor­ný, Ph.D. z Fa­kul­ty stroj­ní z ČVUT v Praze. Oce­něn byl za di­ser­tač­ní práci s ná­zvem „Za­skle­ný ka­pa­li­no­vý fo­to­vol­ti­ac­ko-te­pel­ný ko­lek­tor“.

Po­ro­ta udě­li­la také zvlášt­ní uzná­ní za vi­zi­o­nář­skou práci v ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0, které zís­kal Ing. arch. Jan Petrš, PhD. za práci „Sta­veb­ní ro­bo­tic­ké sys­témy – návrh sa­mo­re­kon­fi­gu­ro­va­tel­né­ho sys­té­mu se sdí­le­ný­mi ak­tu­á­to­ry“. Práce se za­bý­vá ro­bo­tic­kým sys­té­mem, který umožňuje sa­mo­sesta­vi­tel­nost v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry.


Mohlo by vás zajímat: