Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Program letošní Konference GIS Esri v ČR

Autor článku: ARCDATA Praha   
Středa, 06 Říjen 2021 23:31

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Program

Konference GIS Esri v CR-2140Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se letos usku­teč­ní vir­tu­ál­ně. Pojď­te si o jejím pro­gra­mu pře­číst více a ne­za­po­meňte se na kon­fe­ren­ci při­hlá­sit, abys­te o nic z toho ne­při­šli. Na webo­vých strán­kách akce nyní na­lez­ne­te in­for­ma­ce o ná­pl­ni za­ha­jo­va­cí­ho bloku, pro­fi­ly hlav­ních řeč­ní­ků, náplň tech­no­lo­gic­ké­ho bloku a dal­ších živě vy­sí­la­ných sekcí, pře­hled před­to­če­ných vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů, abs­trak­ty worksho­pů, které bu­de­me vy­sí­lat v prů­bě­hu lis­to­pa­du a pro­sin­ce, in­for­ma­ce o le­toš­ní no­vin­ce – se­tká­ní s kon­zul­tan­ty AR­C­DA­TA a další do­pro­vod­ný pro­gram.

Pod­mín­ky re­gis­tra­ce

Veš­ke­rý výše uve­de­ný obsah se zpří­stup­ní pouze re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům. Na 100% slevu z re­gis­trač­ní­ho po­plat­ku má nárok každý uži­va­tel or­ga­ni­za­ce, jež má plat­nou sys­té­mo­vou pod­po­ru (ma­in­te­nan­ce), a každý pe­da­gog či stu­dent.

Ter­mín pro při­hlá­še­ní

Pokud si chce­te kon­fe­ren­ci užít s veš­ke­rým ser­vi­sem, při­hlas­te se nej­poz­dě­ji do stře­dy 13. 10. 2021 – jen tak vám totiž stih­ne­ Arcadata za­slat i ba­lí­ček kon­fe­renč­ních ma­te­ri­á­lů. Stej­ný ter­mín platí také v pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te při­hlá­sit svoji práci do on-line pře­hlíd­ky map a apli­ka­cí.

   Pro­hléd­nout si pro­gram kon­fe­ren­ce   
Mohlo by vás zajímat: