Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hodina inženýrství má vzbudit zájem SŠ o STEM

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   
Středa, 07 Prosinec 2022 11:55

Tags: Hodina inženýrství | Pedagogové | STEM | Studenti.Střední školy | Výukový program

Siemens Hour of Engineering 01-2249Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la Ho­di­nu in­že­nýr­ství, pou­ta­vý on­-li­ne vý­u­ko­vý pro­gram, který umožňuje pe­da­go­gům se­zná­mit stu­den­ty s in­že­nýr­stvím a tech­no­lo­gi­e­mi během pouhé jedné ho­di­ny, po­mo­cí vý­u­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu vhod­né­ho pro děti. Pro­střed­nic­tvím to­ho­to no­vé­ho pro­gra­mu chce Si­e­mens in­spi­ro­vat, za­po­jit a vzdě­lá­vat stu­den­ty o roli a zá­kla­dech in­že­nýr­ství ještě před ná­stu­pem na střed­ní školu a po­mo­ci tak vy­tvo­řit sil­nou zá­klad­nu bu­dou­cích in­že­ný­rů.

Mnozí stu­den­ti se v době, kdy do­sáh­nou stře­do­škol­ské­ho vzdě­lá­ní, roz­hod­nou, že ne­bu­dou in­že­ný­ry, a to na zá­kla­dě běž­ných myl­ných před­stav o tomto oboru, proto chce spo­leč­nost Si­e­mens pod­po­řit zájem stu­den­tů o tech­nic­ké obory.

Podle Jan Morri­son, ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ky a za­kla­da­tel­ky TIES (Te­a­ching In­sti­tu­te for Ex­cellen­ce in STEM) až dosud ne­by­lo E (En­gi­nee­ring) v kon­cep­tu STEM dobře po­cho­pe­no. Ho­di­na in­že­nýr­ství spo­leč­nos­ti Si­e­mens tuto dlou­ho od­klá­da­nou me­ze­ru zaplňuje a po­sky­tu­je pe­da­go­gům a stu­den­tům plat­for­mu pro za­po­je­ní do in­že­nýr­ství.

Ka­ri­é­ra v in­že­nýr­ství se může ubí­rat mnoha růz­ný­mi cesta­mi, z nichž všech­ny mohou být pří­nos­né a po­má­hat zlep­šo­vat svět. Je ne­zbyt­né, aby se žáci před­škol­ní­ho věku se­zná­mi­li s in­že­nýr­ským po­vo­lá­ním a kon­cep­ty.. Cílem je toto pe­da­go­gům umož­nit, a to po­mo­cí zdro­jů, které lze na­sa­dit bez dal­ší­ho ško­le­ní, a které ne­za­tě­žu­jí už tak na­pja­té roz­počty.

Siemens Hour of Engineering 02-2249

Ho­di­na in­že­nýr­ství je pří­mou re­ak­cí na před­po­klá­da­ný ne­do­sta­tek in­že­ný­rů. Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo pro sčí­tá­ní lidu od­ha­du­je, že do roku 2030 bude v prů­mě­ru více než 125 000 vol­ných in­že­nýr­ských míst ročně. Cílem Ho­di­ny in­že­nýr­ství je na­dchnout stu­den­ty pro in­že­nýr­skou ka­ri­é­ru již v raném věku a vy­bu­do­vat v nich se­be­dů­vě­ru a do­ved­nos­ti v ob­las­ti ře­še­ní pro­blé­mů, které mohou uplat­nit ve všech stu­dij­ních obo­rech, včet­ně tech­nic­kých. Vzdě­lá­va­cí obsah Ho­di­ny in­že­nýr­ství je v sou­la­du se stan­dar­dy v ob­las­ti pří­rod­ních věd, tech­no­lo­gií, in­že­nýr­ství a ma­te­ma­ti­ky. Každá vý­u­ko­vá ak­ti­vi­ta je snad­no re­a­li­zo­va­tel­ná a její sou­čás­tí je pří­ruč­ka pro uči­te­le, která ob­sa­hu­je ná­vrhy po­sloup­nos­ti výuky s mož­nost­mi pro jednu až 20 hodin.

Bu­do­vá­ní in­že­nýr­ských ná­vy­ků, jako je kre­a­ti­vi­ta, sys­té­mo­vé myš­le­ní a spo­lu­prá­ce, je středo­bo­dem učeb­ních osnov Ho­di­ny in­že­nýr­ství. Ak­ti­vi­ty a lekce sla­dě­né se stan­dar­dy po­sky­tu­jí pe­da­go­gům prak­tic­ký plán, jak ply­nu­le in­te­gro­vat in­že­nýr­ské kon­cep­ty, které po­má­ha­jí stu­den­tům do­sa­ho­vat lep­ších vý­sled­ků ve všech před­mě­tech. Jedná se o sku­teč­ně prů­kop­nic­ký ma­te­ri­ál spo­leč­nos­ti Si­e­mens.

Další in­for­ma­ce o ak­ti­vi­tách a ma­te­ri­á­lech spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti STEM zís­ká­te na www.siemens.com/solid-edge-educator a na webu www.hourofengineering.com.

 


Mohlo by vás zajímat: