Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

iRobot Education posiluje novou generaci inovátorů

Pondělí, 13 Duben 2020 22:17

Tags: Coding | Education | iRobot | Kódování | Programování | Roboty | STEM

iRobot iRobot Coding free online platform-2016Spo­leč­nost iRo­bot Corp. ozná­mi­la iRo­bot Edu­cati­on, po­sky­tu­jí­cí pe­da­go­gům a ro­di­čům pří­stup ke vzdě­lá­va­cím ro­bo­tům, on-line zdro­jům a pro­gra­mo­vá­ní pro in­spi­ra­ci příští ge­ne­ra­ci ro­bo­ti­ků, pro­gra­má­to­rů, in­že­ný­rů a vědců. iRo­bot Edu­cati­on spo­ju­je všech­ny pro­duk­ty a služ­by za­lo­že­né na iRo­bot vzdě­lá­vá­ní, včet­ně Root kódo­va­cí­ho ro­bo­ta, pro­gra­mo­va­tel­né­ho ro­bo­ta Cre­a­te 2, nové bez­plat­né pa­ten­to­va­né plat­for­my iRo­bot Co­ding, vzdě­lá­va­cí knihov­ny s bez­plat­ný­mi i pré­mi­o­vý­mi aka­de­mic­ký­mi čin­nost­mi a po­moc­né­ho pro­gra­mu STEM.

S pod­po­rou 30 let zku­še­nos­tí v ob­las­ti sta­vě­ní a pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů iRo­bot před­sta­vu­je iRo­bot Co­ding bez­plat­nou plat­for­mu, která uži­va­te­lům umožňuje tvo­řit kódo­va­cí do­ved­nos­ti jak vir­tu­ál­ně on-line, tak pro­střed­nic­tvím Root kódo­va­cí­ho ro­bo­ta. Pro­gram iRo­bot Co­ding byl vy­tvo­řen jako pří­stup­ná kódo­va­cí plat­for­ma a na­bí­zí tři úrov­ně učení, které uži­va­te­lům umožňují po­stu­po­vat od gra­fic­ké­ho kódo­vá­ní k hyb­rid­ní­mu kódo­vá­ní, po kte­rém ná­sle­du­je full­tex­to­vé kódo­vá­ní. Jeho au­to­ma­tic­ký pře­vod­ník úrov­ně oka­mži­tě pře­vá­dí kód z jedné úrov­ně učení na dru­hou, díky čemuž je iRo­bot Co­ding snad­no pří­stup­ný za­čá­teč­ní­kům, ale také dost ná­roč­ný, aby udr­žel zku­še­né ko­dé­ry.

K plat­for­mě iRo­bot Co­ding lze při­stu­po­vat na za­ří­ze­ních, která po­u­ží­va­jí nej­vý­znam­něj­ší a nej­ak­tu­ál­něj­ší ope­rač­ní sys­témy, včet­ně An­dro­i­du, Chro­me OS, Win­dows, iOS a macOS. Plat­for­ma po­sky­tu­je jed­not­ný vzhled a funkč­nost na­příč za­ří­ze­ní­mi a je vhod­ná pro smí­še­ná za­ří­ze­ní ve škole nebo doma. Uži­va­te­lé mohou při­stu­po­vat k plat­for­mě na ad­re­se code.​irobot.​com.


Mohlo by vás zajímat: