Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexiv uvádí na trh paralelního robota „Moonlight“

Pondělí, 06 Únor 2023 14:52

Tags: Broušení | Flexiv | Leštění | Moonlight | Roboty | Šroubování

Flexiv Moonlight-2306Spo­leč­nost Fle­xiv ozná­mi­la uve­de­ní nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do svého pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia, adap­tiv­ní­ho pa­ra­lel­ní­ho ro­bo­ta Mo­on­li­ght. Mo­on­li­ght je první pa­ra­lel­ní robot na světě s ří­ze­ním síly a je ide­ál­ní pro apli­ka­ce, které vy­ža­du­jí přes­né ří­ze­ní po­hy­bu a síly, jako je šrou­bo­vá­ní, velmi přes­né na­klá­dá­ní a leš­tě­ní. Díky ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gii ří­ze­ní síly od Fle­xi­vu do­ká­že robot Mo­on­li­ght přes­ně měřit sílu až do 0,1 N, takže lze ma­ni­pu­lo­vat i s jem­ný­mi před­mě­ty.

Díky tomu je možné pro­vá­dět úlohy leš­tě­ní a brou­še­ní ne­rov­ných po­vrchů, při­čemž je za­ru­če­na kva­li­ta vý­stu­pu a prak­tic­ky vy­lou­če­no po­ško­ze­ní ob­rob­ku.

Díky špič­ko­vé úrov­ni opa­ko­va­tel­nos­ti a přes­nos­ti v oboru, mož­nos­ti in­sta­la­ce pod li­bo­vol­ným úhlem a po­kro­či­lé in­te­gra­ci umělé in­te­li­gen­ce je za­ří­ze­ní Mo­on­li­ght vhod­né pro všech­ny apli­ka­ce, které vy­ža­du­jí fle­xi­bi­li­tu, spo­leh­li­vost a při­způ­so­bi­vost.

Mo­on­li­ght, který je scho­pen plnit úkoly ob­vykle vy­hra­ze­né pro ro­bo­tic­ká ra­me­na při za­cho­vá­ní ob­rat­nos­ti a rych­los­ti pa­ra­lel­ní­ho ro­bo­ta, po­sky­tu­je svým ope­rá­to­rům sku­teč­nou pro­voz­ní vše­stran­nost.

Adap­tiv­ní pa­ra­lel­ní robot Mo­on­li­ght bude k dis­po­zi­ci od 3. čtvrt­le­tí 2023 a už dnes si jej mů­že­te re­zer­vo­vat na e-mailu business@flexiv.com.


Mohlo by vás zajímat: