Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo

Úterý, 26 Duben 2022 10:48

Tags: AMR | Logistika | MiR | MiRGo | Robotika | Roboty | Virtuální veletrh

MiRGo-2217Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní pre­zen­ta­ce, které za­čnou v 9:00 hod a vy­stou­pí zde Søren E. Niel­sen, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti MiR, Ken­ne­th Bruun He­nrik­sen, ve­dou­cí eko­sys­té­mu MiRGo a ně­kte­ří part­ne­ři MiRGo.

Více než 25 part­ne­rů v on-line plat­for­mě před­sta­ví MiRGo ře­še­ní roz­ši­řu­jí­cí funkč­nost ro­bo­tů MiR. Účast­ní­ci se zde do­zvě­dí více o mož­nos­tech AMR ro­bo­tů, zís­ka­jí pře­hled o ně­kte­rých pra­cov­ních po­stu­pech, které lze au­to­ma­ti­zo­vat pro­střed­nic­tvím AMR ro­bo­tů od MiR atp. Na on-line ve­letr­hu má stá­nek též Am­tech, part­ner MiR za Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Akce je ur­če­na všem zá­jem­cům o au­to­ma­ti­za­ci in­tra­lo­gis­ti­ky po­mo­cí au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů.

Re­gis­truj­te se zde

 

 


Mohlo by vás zajímat: